Tarih: 10.04.2017| Okunma Sayısı: 3036

ANASAYFA

“Bir çocuğu savunmak, temelde adalet mekanizması içerisinde çocuğa yönelen tüm tehditlere çocuk adına göğüs germek demektir. Bir çocuğu savunmak, bütün sistem tersini bile düşünse, bütün koşulları hesap edip gerçekten çocuğun yararına olan hukuki sonuç için yılmadan çabalamak demektir. Bir çocuğu savunmak, her şeyden daha öte, çocuklar için daha güvenli bir dünyayı savunmak demektir.”

Çevrenizdeki bir çocuk veya çocuğunuz;

 • İhmal veya istismara uğradıysa,
 • Şiddet görüyorsa,
 • Eğitimine devam edemiyorsa,
 • Anne / Baba ile görüşemiyorsa,
 • Çocuk ticaretine maruz kalıyorsa,
 • Fuhuşa ve pornografiye maruz kalıyorsa,
 • Kötü koşullarda çalıştırılıyorsa,
 • Çalıştırılmaması gereken yaşta zorla çalıştırılıyorsa,
 • Dili, dini, ırkı, cinsiyeti sebebiyle ayrımcılığa uğruyorsa,
 • Nüfus kaydında sorun varsa,
 • Herhangi bir sebeple okulunu değiştirmek zorunda kalıyorsa,
 • Devam eden bir davada avukata ihtiyacı varsa,

Hukuki yardım
Danışmanlık
İhbar etmek için BİZE ULAŞIN

0342 231 52 90-0342 221 07 89

HAKKIMIZDA

Çocuk Hakları Merkezi, Gaziantep Barosu'na bağlı olarak çalışan, merkeze adının verildiği üzere, çocukların haklarını koruyup, çocuk hakları ve yargılaması ile ilgili, bu konudaki hukuksal ve yargısal gelişmeleri takip ederek, meslektaşlarımızın bu donelere ve yeniliklere daha hızlı ulaşmasını sağlamak, suça sürüklenen ve risk altındaki çocukların haklarını korumak, özellikle şüpheli veya sanık sıfatıyla tutukevi ve cezaevinde bulunan çocukların, koşullarının iyileştirilmesi için gözlemleyici çalışmalar yapmak, bu konuda raporlar hazırlayarak ilgili kurumlara sunmak, çocuklarla ilgili diğer kurumlarla beraber çalışmalar yaparak bu konudaki toplumsal bilinçlenmede Baromuza düşen görevi yerine getirmek amacıyla kurulmuştur. Yalnız bunlarla kalmayarak, tutukevi, cezaevi ve denetim evlerindeki çocukların sağlık koşulları, fiziksel ihtiyaçları ve tekrar suça sürüklenmemesi için gerekli bilinçlendirmeyi sağlamak için gönüllü kuruluşlarla birlikte adı anılan yerlerde sağlık, eğitim, v.b. günler düzenlemektedir.

MERKEZ ÜYELERİ

Sıra

Görev

 

Av./Stj Av. Adı Soyadı

İletişim

1

ÜYE

 

Av. Deniz Kütük DURAN

0533 763 63 57

2

ÜYE

 

Av. Şebnem AYATA KAPLAN

0532 597 91 15

3

ÜYE

 

Av. Burcu AYTAR

0553 278 19 92

4

ÜYE

 

Av. Elif KOÇASLAN

0507 101 85 27

5

ÜYE

 

Av. Zehra SAĞLAM

0532 511 13 88

6

ÜYE

 

Av. Ahu ŞAHAN GÖREN

0505 565 73 03

7

ÜYE

 

Stj. Av. İbrahim Onur DEMİR

0505 578 37 63

8

ÜYE

 

Stj. Av. Sevin Gül GÜZELBEY

0543 253 00 27

           

9 ÜYE Stj. Av. Tuğçe HAYDARGİL 0532 658 59 16

10 ÜYE Stj. Av. Makbule TOPAL 0541 793 71 87

11 ÜYE Stj. Av. Cihan MERCİMEK 0544 259 10 01

YÖNERGE

GAZİANTEP BAROSU

ÇOCUK HAKLARI MERKEZİ YÖNERGESİ

1-Kuruluş:

Çocuk Hakları Merkezi, Gaziantep Barosu Başkanlığı’na bağlı olarak, bu Yönergede gösterilen esaslar çerçevesinde çalışmak üzere kurulmuştur.

2-Amaç:

2.1. Baroların Avukatlık Kanunu'ndan kaynaklanan hukukun üstünlüğünü, insan haklarını savunmak ve korumak görevleri ile sosyal sorumlulukları kapsamında, Çocuk Hakları alanında ulusal ve uluslar arası hukuk çerçevesinde çocuk haklarının tanıtılması, korunması, uygulanması ve geliştirilmesi için teorik ve pratik çalışmalar yapmak, arşiv ve kitaplık oluşturmak, İstismar ve ihmale maruz kalan, suça itilen, herhangi bir şekilde hakları ihlal edilen, korunmaya muhtaç çocuklara yönelik bilgilendirme ve hukuki yardım sağlanması konularında mesleki, kurumsal ve uygulamaya yönelik çalışmalar yapmaktır.

3-Merkezin Faaliyetleri:

Yukarıda yazılı amaçlara ulaşmak üzere merkez, şu faaliyetlerde bulunur:

3.1.Hukuki yardım: Hakları ihlal edilen, suça sürüklenen ve korunmaya muhtaç çocuklara yönelik hukuki yardımın sunulması, iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için çalışmalar yapmak, çocuk suçluluğunun azaltılmasına yönelik projelerde yer almak, proje yapmak, danışmanlık ve davada temsil dahil her türlü hukuki yardımda bulunmak, bu konuda diğer kurul ve merkezlerle işbirliği yapmak, hukuki yardımın iyi bir şekilde sunulabilmesi için periyodik olarak meslek içi eğitimler düzenlemek.

3.2.Mesleki dayanışma-destekleme-eğitim: Çocuk hukuku ile ilgili sorunların çözümünde avukatların rolünü ve etkinliğini arttırıcı çalışmalar yapmak, birikimlerin paylaşılmasını sağlamak, çocuk hukuku alanında çalışmalar arasında dayanışma ve işbirliğini güçlendirecek mesleki ve sosyal aktiviteler yapmak,

3.3.Konferans-Panel: Çocuk haklarının tanıtılması ve geliştirilmesi, yeni çalışmaların yapılmasını teşvik etmek amacıyla konferans, panel, seminer vb. çalışmalar yapmak.

3.4.Çocuk Hakları ihlallerinin izlenmesi: Ulusal ve uluslar arası alandaki ihlal teşkil eden her türlü eylem ve düzenlemeyi izlemek, uygun tepki vermek veya verilmesini sağlamak, bunlara ait bilgileri derlemek.

3.5.Arşiv: Çocuk hakları alanındaki her türlü bilgi ve belgenin derlenerek, başta avukatlar olmak üzere konu ile ilgili herkesin kullanımına açık bir arşiv ve kitaplık oluşturmak.

3.6.Yayın: Çocuk hakları alanındaki çalışmaların, genel ve mesleki bilgilerin paylaşılması ve geliştirilmesi, Merkezin çalışmalarının duyurulması ve iletişim sağlamak üzere her tür (broşür, kitap, el ilanı, afiş vb.) yayın yapmak,

3.7.İşbirliği: Çocuklarla ve çocuk hakları ile ilgili çalışmalar yapan Baro’nun diğer kurulları ve resmi-sivil, ulusal-uluslar arası kurum ve kuruluşlarla ilişkileri geliştirmek, işbirliği yapmak ve ortak projelerde yer alarak hukuki destek vermek

3.8. Diğer faaliyetler: Amacın gerçekleşmesi ile ilgili gördüğü diğer her türlü etkinlik ve çalışmalarda bulunmaktır.

4-Merkezin Çalışma Biçimi:

Merkez, Baronun olağan genel kurulundan sonra bir (1) ay içerisinde oluşumunu tamamlayıp çalışmalarına başlar ve Baro’nun bir sonraki olağan genel kuruluna kadar çalışmalarını sürdürür.

Merkez üyeleri, Baroya kayıtlı Avukatlardan Merkez Üyeliği için başvuruda bulunanlardan oluşur. Merkezin Yürütme Kurulu bu kişilerin kendi aralarında seçecekleri Bir Başkan, Bir Başkan Yardımcısı ve Bir Sekreter olmak üzere Üç (3) kişiden oluşur.

Merkez yukarıda sayılan amaç ve faaliyetlerine yönelik etüt çalışmalarını, çalışma grupları oluşturarak yerine getirebilir. Ya da farklı çocuk hakkı alanlarına göre çalışma gruplarına ayrılarak çalışmalarını sürdürebilir.

Merkez, çalışmaların yürütülmesi ve sonuçların iletilmesi bakımından Gaziantep Barosu Yönetim Kuruluna karşı sorumlu olup Aylık periyotlarla Yönetim Kuruluna Çalışma Raporunu sunar.

5-Organların Görevleri ve Sorumlulukları:

5.1.Koordinatör:

Çocuk Hakları Merkezi Koordinatörü, Gaziantep Barosu Yönetim Kurulu üyeleri arasından Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Koordinatörün görevi Çocuk Hakları Merkezi ile Gaziantep Barosu Yönetimi arasında koordinasyonu sağlamaktır.

5.2.Başkan:

Çocuk Hakları Merkezi Başkanının görev ve sorumlulukları; Baro içinde ve dışında merkezi temsil etmek, Merkez Üyelerini toplantıya çağırmak, Toplantılara Başkanlık etmek ve Toplantıları yönetmek, Merkezin Faaliyet ve işleyişini sağlamak, Merkez ile diğer Baro Organları arasında eşgüdümü sağlamaktır.

5.3.Başkan Yardımcısı:

Başkan Yardımcısı; yokluğunda Başkanın yetkilerini kullanır ve Merkezin tüm faaliyetlerinin yürütülmesinde Başkana yardımcı olur.

5.4. Sekreter:

Sekreterin görevleri; toplantı gündemini, mail yoluyla önceden üyelere bildirmek, toplantılarda tutanak tutmak ve tutanağı yine mail yoluyla üyelere tebliğ etmek, Komisyon üyeleri arasında iletişimi sağlamak üzere mail grubu kurmak, her yeni katılan üyenin iletişim bilgilerini alarak gruba eklemek ve merkez üyeliğinden ayrılanları mail ağından çıkarmak.

6-Yürürlük:

Bu Yönerge Gaziantep Barosu Yönetim Kurulunun Kabulüyle yürürlüğe girer.

MEVZUAT

- Kanunlar
- İlgili Yasa Maddeleri
- Yönetmelikler
- Yönergeler
- Tebliğler
- Ücret Tarifeleri
- Meslek Kuralları
- Anayasa Mahkemesi Kararları
- KKTC Mevzuatı
- Avrupa Birliği Mevzuatı
- İngilizce Kaynaklar

TEMEL BELGELER

¤ Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme

¤ Çocuk Hakları Bildirgesi

¤ İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi

¤ Çocuk Haklarının Kullanılmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi

¤ Küçüklerin Korunması Konusunda Makamların Yetkisine ve Uygulanacak Kanuna Dair Sözleşme

¤ Evlilik Dışında Doğan Çocukların Tanınmasına Dair Sözleşme

¤ Çocuklara Karşı Nafaka Yükümlülüğü Konusundaki Kararların Tanınması ve Tenzifine İlişkin Avrupa Sözleşmesi

¤ Mültecilerin Hukuki Durumuna Dair Sözleşme

¤ Küçüklerin Vatana İadesine Dair Avrupa Sözleşmesi

¤ Uluslararası Çocuk Kaçırmanın Hukuki Yönlerine Dair Sözleşme

¤ En Kötü Biçimlerdeki Çocuk İşçiliğinin Yasaklanması ve Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Acil Eylem Sözleşmesi

¤ İstihdamda Asgari Yaşla İlgili 138 sayılı ILO Sözleşmesi

¤ Avrupa Antlaşmaları Biyoloji ve Tıbbın Uygulanması Bakımından İnsan Hakları ve İnsan Haysiyetinin Korunması (Biyotıp) Sözleşmesi

¤ Sınıraşan Örgütlü Suçlara Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesine Ek İnsan Ticaretinin, Özellikle Kadın ve Çocuk Ticaretinin Önlenmesine, Durdurulmasına ve Cezalandırılmasına İlişkin Protokol

¤ Çocuk Haklarına Dair Sözleşmeye Ek Çocuk Satışı, Çocuk Fahişeliği ve Çocuk Pornografisi ile İlgili İhtiyari Protokol

¤ Birleşmiş Milletler Çocuk Ceza Adaleti Sisteminin Uygulanması Hakkında Asgari Standart Kurallar (Bejing Kuralları)

¤ Çocuk Suçluluğunun Önlenmesine İlişkin Birleşmiş Milletler Yönlendirici İlkeleri (Riyad İlkeleri)

¤ Özgürlüğünden Yoksun Bırakılmış Çocukların Korunmasına İlişkin Birleşmiş Milletler Kuralları (Havana Kuralları)

¤ Hapis Dışı Önlemlerle İlgili Birleşmiş Milletler Asgari Standart Kuralları (Tokyo Kuralları)

¤ Çocuk Koruma Kanunu

E-BROŞÜR

YARGILAMA, MÜDAFA ET !!!

CMK görevlendirmesi nedeniyle savunduğunuz kişinin çocuk olduğunu ve bunun herhangi birini savunmaktan çok daha fazlasını ifade ettiğini lütfen unutmayınız. SSÇ/MAĞDUR hakkında bir yargıya varmadan önce görevinizin onun haklarını korumak, ona hukuki yardım sağlamak ve gerektiğinde onu temsil etmek olduğunu unutmayınız.

MÜDAFİİ OLARAK YETKİLERİNİ BİLİYOR MUSUN ???

• Dosyayı incelemek:

• İşlemlerin bildirilmesini isteme

• Müvekkil ile ilgili işlemlerde hazır bulunmak

• Her aşamada SSÇ(Suça Sürüklenen Çocuk) veya mağdur çocuk ile

görüşebilmek

• Tanığa ve bilirkişiye soru sorma hakkı

• Kanun yoluna başvurma hak ve “MECBURİYETİ”

ÇOCUK YARGILAMASINDA ETKİSİZ KALMA, ETKEN OL !!

Suç işlediği iddia edilen bir çocuğun müdafii, bir yetişkinin müdafiinden farklı yetkilere sahiptir. Bu fark çocuk adalet sisteminin özelliğinden kaynaklanır. Ceza adalet sistemi suç ve ceza ilişkisi içinde çalışırken yani fiili yargılarken, çocuk adalet sistemi fail yargılaması yapar ve nihai hedefi çocuğun korunması ve bu surette toplumun korunmasıdır.

Dosyayı incele, vakayı öğren, mağdur/ssç’yi tanı !

(CMK md. 153)

· Çocuğun içinde bulunduğu durum iyi tespit edilmelidir. Bu nedenle müdafi, çocukla ilgili soruşturma ve kovuşturma yürütürken sadece eyleme değil çocuk ve onun ihtiyaçları ile de ilgilenmesi gerekir. Eğer çocuğun bir risk altında olduğunu düşünüyorsanız Çocuk Koruma Kanunu madde 5 (Koruyucu ve Destekleyici Tedbirler) gereğince çocuğa uygun görülen bir tedbir mahkemeden talep edilerek uygulanmalıdır.

· SSÇ/MAĞDUR’un adil yargılanması için ilk yapılması gereken dosyanın incelenmesidir.

· Dosyanın tamamının gizli olamayacağını, gizliliğin bir kısım belgelere ilişkin olabileceğini unutmayınız.

· Gizlilik kararıyla ilgili olarak 7 günlük itiraz süresini unutmayınız.

O’NUNLA MUTLAKA GÖRÜŞ !!!

(CMK md.154)

· Çocuk ile mutlaka görüşülmelidir.

· İncelenmiş olan dosyadan edinilmiş olan bilgi çocuğun anlayabileceği bir dille aktarilmalıdır.

· Kullanılan ifade ve kelimeler çocukta güven sağlayıcı olmalı ve çocuğun içine kapanmasına neden olmamalıdır.

· Çocukla göz teması kurulmalıdır.

· Çocuğa işkence veya kötü muamele edilip edilmediği kontrol edilmelidir.

· Konuşmak istemeyen çocuk konuşması için zorlanmamalı ve dinlenmesi için izin verilmelidir.

çocuğa iletilecek hakları;

· Susma hakkı

· Yakınlarına haber verme hakkı.

· Yakalamaya ve gözaltı süresinin uzatılmasına karşı CMK’ daki hakları.

· Kendi aleyhine delil vermemek üzere bazı işlemlere; mesela yer göstermeye katılmama hakkı.

İfadesi alınırken ana-babasının ve bir sosyal çalışma görevlisinin hazır bulundurulmasını isteme hakkı. (ÇKK m.15/2).

MÜDAFİİ İSEN bunlardan SORUMLUSUN !!!

· Ana-baba, sosyal çalışma görevlisi ve müdafi çocuğun üstün menfaati doğrultusunda birlikte hareket etmelidir.

· Aynı dosyada birden fazla çocuk için görevlendirildiğinizde menfaat çatışması olup olmadığına dikkat ediniz.

· Çocukla ilgili yapılan yakalama işlemi ancak hakim kararı ile mümkündür.

ÇOCUK KANUNU BİLMEZ, KANUNU BİLMEK VE GEREĞİNİ YAPMAK MÜDAFİNİN GÖREVİDİR !!!

· 15 yaşını doldurmamış çocuklar hakkında üst sınırı beş yılı aşmayan hapis cezasını gerektiren fiillerinden dolayı tutuklama kararı verilemez (ÇKK m.23/1).

Çocuklara asla zincir, kelepçe vb aletler takılamaz. (YİGAY md.19) (ÇKK M.18) Çocuğun kaçması, kendisine ve başkalarına zarar vermesini önleyici tedbirler alınır. Bu tedbirler kelepçe yasağının ihlal edilmesi biçiminde uygulanamaz.

Gözaltına alınan çocuğun ailesi, çocuğun yararı aksini gerektirmediği takdirde, gözaltı sırasında ve ifadenin alınması sırasında çocuğun yanında bulunabilir (ÇKKY m.16/4)

SSÇ’nin ifadesi kolluk tarafından alınamaz. (ÇKK m.15)

Yer gösterme işlemi, niteliği itibarıyla ifade alma işlemi olduğundan kolluk tarafından yaptırılamaz. (ÇKK m.15)

Sadece adlî para cezasını gerektiren veya hapis cezasının üst sınırı iki yıldan fazla olmayan suçlarda tutuklama kararı verilemez (CMK m. 100/4).

Çocuk adalet sisteminin en önemli prensiplerinden biri özgürlüğü kısıtlayan tedbir ve cezaların son çare olmasıdır. “Çocuk Adalet Sisteminin Uygulanması Hakkında Birleşmiş Milletler Asgari Standart (Pekin Kuralları m.13). Bu ilke bizim mevzuatımızda Çocuk Koruma Kanunu 20. Maddede yer almıştır

15 yaşını doldurmamış çocuklar hakkında üst sınırı beş yılı aşmayan hapis cezasını gerektiren fiillerinden dolayı tutuklama kararı verilemez (ÇKK m.23/1).

Tutuklama kararına karşı gidilebilecek olan itiraz yoluna ilişkin usul ve süre, çocuğa anlayabileceği dilde anlatılmalıdır.

Çocuğun müdafii, tutuklama kararına karşı itiraz kanun yoluna başvurmalıdır.

KOVUŞTURMA AŞAMASINDA ÖNEMLİ NOKTALAR:

· Suçu işlediği sabit olmasına rağmen ceza sorumluluğunu ortadan kaldıran hallerin varlığında çocuk hakkında çocuklara özgü güvenlik tedbirleri uygulanır. Bu tedbirler, Koruyucu ve Destekleyici Tedbirlerdir. (ÇKK M.5)

Müdafi, çocuk hakkında düzenlenen Sosyal İnceleme Raporunu (SİR) mutlaka incelemelidir. SİR, çocuğa özgü ve aynı zamanda cezalandırmayı değil çocuğun ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlayan bir yargılamayı mümkün kılar. Gerekli görülen hallerde rapora itirazlar edilmeli ve ek rapor ya da yeni rapor düzenlenmesi talep edilmelidir.( ÇKK md. 35)

· Ceza sorumluluğunu ortadan kaldıran bir durumun tespiti halinde, çocuk hakkında hangi güvenlik tedbirinin yararlı olacağının Sosyal Çalışma Görevlisi tarafından belirtilmesi oldukça önemlidir.

· Ceza sorumluluğu olan çocuk aynı zamanda korunma ihtiyacı içindeyse Çocuk Koruma Kanunu gereğince çocukla ilgili koruyucu ve destekleyici tedbirlere hükmedilmelidir. (ÇKK m.5)

· Sosyal Çalışma Görevlisi duruşma hazırlığından duruşmanın sonuna kadar çocuğun yanında bulunmalıdır.

· Çocuğun yararının korunması kapsamında yargılamanın makul sürede tamamlanması gerekmekte olup; müdafinin de yargılamayı geciktirmeme yükümlülüğü vardır. Müdafi duruşmalarda hazır olmalıdır.

· Çocuk yargılamasında duruşmaların kapalı yapılması; hükmün de kapalı duruşmada açıklanması esastır. (CMK m.185, Çocuk Koruma Kanununun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Kakkında Yönetmelik m.13)

· Kapalı duruşmada; hükme katılacak hakimler, Cumhuriyet savcısının bulunması gereken mahkemelerde Cumhuriyet savcısı, SSÇ, çocuğun müdafii, sosyal çalışma görevlisi, çocuğun kanuni temsilcisi, mağdur/müşteki ve vekili ve zabıt katibi ile mahkemede staj yapanlar hazır bulunabilir.

· Çocuğun sorgusu sırasında diğer sanıklar çıkarılabilir! Sanığın yüzüne karşı suç ortaklarından birinin veya bir tanığın gerçeği söylemeyeceğinden endişe edilirse, mahkeme, sorgu ve dinleme sırasında o sanığın mahkeme salonundan çıkarılmasına karar verebilir.

· Çocuk ile bir yetişkinin birlikte suç işlediği durumlarda soruşturma ve kovuşturma ayrı yapılır.

· Davanın kovuşturma aşamasında birleştirilmesi gerekli ise, dava genel mahkemede birleştirilir (ÇKK m.17/3)

· Müdafi yasanın gerekli kıldığı hallerde kapalılık talep etmelidir.

· Mağdur çocukların, dinlenmesi sırasında ses ve görüntü kaydı yapılması zorunludur (CMK 52/3). Mağdur çocukların dinlenmesi esnasında ses ve görüntü kaydı alınması zorunlu olup bu kayıtların usulüne uygun olmaması halinde itiraz edilmelidir.

· Ses ve görüntü kayıtların usulüne uygun bir şekilde yapılması mağdur çocuğun olayı tekrar tekrar anlatmasının önüne geçecek olup mağduriyetinin artmasını önleyecektir!!

ÇOCUK YARGILAMASINDA KANUN YOLLARI:

· Çocuk hakimi tarafından verilen tedbir kararlarına itiraz en yakın Çocuk Mahkemesine yapılır.

· Sulh ceza hâkimliği kararlarına yapılan itirazların incelenmesi, o yerde birden fazla sulh ceza hâkimliğinin bulunması hâlinde, numara olarak kendisini izleyen hâkimliğe; son numaralı hâkimlik için bir numaralı hâkimliğe; ağır ceza mahkemesinin bulunmadığı yerlerde tek sulh ceza hâkimliği varsa, yargı çevresinde görev yaptığı ağır ceza mahkemesinin bulunduğu yerdeki sulh ceza hâkimliğine; ağır ceza mahkemesinin bulunduğu yerlerde tek sulh ceza hâkimliği varsa, en yakın ağır ceza mahkemesinin bulunduğu yerdeki sulh ceza hâkimliğine aittir. (CMK m.268/3)

· Müdafi ve vekil kanun yoluna bağımsız olarak (SSÇ/Mağdurun talebi olmaksızın) başvurabilir, hatta başvurmalıdır. (CMK md.261)

· İlk derece mahkemelerince verilen kararlara karşı istinaf kanun yoluna başvurulacaktır.

· Onbeş yıl ve daha fazla hapis cezasını gerektiren hallerde istinaf mahkemesi olan Bölge Adliye Mahkemesi resen inceleme yapacaktır.

· İstinaf kanun yoluna başvurma süresi hükmün açıklanmasından itibaren yedi gündür.

· CMK 311.maddesindeki hallerin varlığı halinde kesinleşmiş bir hükümle ilgili olarak yargılamanın yenilenmesi yoluna başvurulabilecektir.

ETKİNLİKLER

 

 
Gaziantep Barosu Çocuk Hakları Komisyonu olarak düzenlediğimiz seminere tüm meslektaşlarımız davetlidir.
 

Gaziantep Barosu Cocuk Haklari Komisyonu olarak düzenlediğimiz " Çocuk İstimari " konulu eğitim calismamiz. Katkilarindan dolayi Mahmut Alper Aytar ve Ruken Olan'a tesekkur ederiz .

 

Gaziantep Barosu Cocuk Haklari Komisyonu üyeleri icin hafta sonu düzenledigimiz egitim calismasina gelerek saatler boyunca yorulmadan sunum yapan , desteklerini esirgemeyen , Ankara Barosu Cocuk Haklari Merkezi Baskani Sabit Aktaş ve Baskan yardimci Hilal Çelik' e Gaziantep Barosu adına teşekkür ederiz.

Gaziantep Barosu Çocuk Hakları Merkezi olarak Kadın Hakları Komisyonu ile birlikte Ankara’da düzenlenen ‘Çocuktan Gelin Olmaz’ adlı sempozyuma katıldık.
 

20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü sebebiyle komisyonumuzca hazırlanan bilgilendirme broşürlerlerini , bugün saat 12:00 / 13.00 arası Balıklı parkında dağıtacağız .

 

İzmir Barosunun düzenlediği "Çocuk Ceza Adalet Sisteminin Güncel Sorunları⁩ Sempozyumu " tamamlandı.

 

Gaziantep Barosu ve Gaziantep Barosu Çocuk Hakları Merkezinin çalışmaları sonucu Gazi şehrimizin bir çok yerinde Bilboardlar da çalışmamız yerini almıştır.

 

Çocuk Hakları Merkezi olarak gerçekleştirdiğimiz staj eğitim dersimize katkılarından dolayı Metin Bey'e ve tüm stajyer arkadaşlarımıza teşekkür ederiz.

HAK TAKİBİ

1)MAZLUM AYI DOSYASI

DEĞERLENDİRME ve RAPOR

· Konu oyuncağın çocuklara verebileceği zararlar, çocuk hakları mevzuatı açısından komisyonumuzda konuşulmuş ve değerlendirilmiştir.

· Konuya dikkat çekmek ve meslektaşlar arasında farkındalık yaratmak adına, komisyonumuzun sosyal medya hesabında paylaşım yapılmıştır.

· Tüketici Yasası, Çocuk Koruma Kanunu, Oyuncak Güvenliği Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat komisyonumuzca incelenmiştir.

· Oyuncağın toplatılması, üretiminin durdurulması için izlenmesi gereken yasal yollar tespit edilmiştir.

· Üretici firmanın oyuncağın toplatılması kararını açıklaması üzerine dosya kapatılmış ve 27.01.2017 tarihli toplantıda alınan karar ile kayıt oluşturularak dava takip arşivine alınmıştır.

Gaziantep Barosu

Çocuk Hakları Merkezi

DAVA TAKİBİ

Kom.no

Mahkeme

Esas No

Karar No

Dosya Türü

Duruşma tarihi

Taraflar

Durum

Müdahale talebi

   

1

Nizip Ağır Ceza

2015/188

 

Ceza

   

Yargıtayda

Red

   
                     

2

Antep 3. Ağır Ceza

2016/399

 

Ceza

25.04.2016

   

Red

   
                     

3

Adana Aladağ

Sor.16/447

 

Ceza

     

Yok

   

4

Diyarbakır Kulp

   

Ceza

     

Yok

   

5

Nizip Ağır Ceza

2017/16

       

Karara çıktı

Red

   

NOT: Hak ve Dava Takibi yaptığımız dosyalar fiziken merkezimizde mevcuttur.

ETKİNLİK TAKVİMİ

Calendar
Title and navigation
Title and navigation
<<<Ocak 2019><<
Ocak 2019
 PSÇPCCP
5331123456
278910111213
314151617181920
421222324252627
528293031123
645678910

18.01.2019
AV. BEKTAŞ ŞARKLI
BARO BAŞKANI

BARO LEVHASI


© Web sitesi hizmeti Türkiye Barolar Birliği tarafından verilmektedir.