Gaziantep Barosu İç Yönetmeliği

 

                                   GAZİANTEP BAROSU ADLİ YARDIM YÖNERGESİ

 

 

 

Amaç

Madde 1:

Hukuk Mahkemelerinde, İcra İflas takiplerinde ve ihtiyati tedbir taleplerinde maddi koşullarının elverişsizliği sebebiyle avukatlık ücretini ödeyemeyecek durumda olanlara yasaca belirtilen avukatlık hizmetinin sağlanmasını amaçlar.

 

Kapsam

Madde 2:

Avukatlık Kanununun 176-178. maddeleri uyarınca Adli Yardım Hizmetinden yararlanmak isteyenlere sağlanacak Avukatlık hizmetinin veriliş usullerini, hizmeti sağlayacak Avukatın belirlenmesini, verilen hizmetin ücretlendirilmesini, denetlenmesini ve işleyişini kapsar.

 

Yetki

Madde 3:

Gaziantep  ili sınırları içinde Adli Yardım Avukatını görevlendirme yetkisi Baro’ya aittir.

 

Adli Yardım Görevlendirmelerinde Yönetim Kurulunun İşlevi

Madde 4:

Avukatların adil olarak görev almasını, emeklerine uygun ücretlendirilmelerini, talepçi ile avukat ilişkisinin sağlanmasını ve de Avukatın görev ve yükümlülüklerini Kanun, Yönetmelik ve Yönerge’ye uygun olarak yapmasını kontrol eder. Yetkisini Kanun, Yönetmelik ve Yönerge kapsamında kullanır. Görevlendirme ivedi işler hariç Yönetim Kurulu Kararı ile başlar. 

 

Adli Yardım İl Temsilcisi

Madde 5:

Adli Yardım taleplerini inceler ve görüşünü bir raporla nihai karar için Yönetim Kuruluna sunar. Adli Yardım Avukatları ile organizasyonu sağlar. Temsilcilik açılmasını gerekli gördüğü ilçelerde Yönetim Kurulu’na öneride bulunur ve temsilciliklerin uyum içinde çalışmasını sağlar.

 

Adli Yardım Bürosu

Madde 6:

Adli Yardım Hizmetleri Baro Yönetim Kurulu sorumluluğunda yürütülür. Adli Yardım Bürosu Adli Yardım’dan sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi, Adli Yardım İl Temsilcisi, Görevli Avukatlar ve yeterli sayıda büro personelinden oluşur.

Büro personeli Adli Yardım Bürosunun yazışmalarını yapmakla, nöbet listelerini hazırlayarak duyurmakla, defter ve kayıtların düzenli tutulmasını sağlamakla, başvuruları Kurula sunmakla, Talepçilerin başvuru evraklarını dosyalamak ve saklamakla, tahsilata esas evrakları hazırlamakla, gerekli duyuruları yapmakla, aksaklık ve ihtiyaçları Kurula bildirmekle, ve Kurulca verilecek diğer görevleri yapmakla görevlidir. Büro personeli görevini Adli Yardım’dan sorumlu Yönetim Kurulu Üyesinin sorumluluğu ve denetiminde yapar.

 

Üyeliğin başlaması ve devamı

Madde 7:

Üyelik gönüllülük esasına dayanır ve gönüllü avukatın Baro tarafından yapılan meslek içi eğitim seminerine katılması ve sertifika alması ve listede yer almayı talep etmesi koşuluyla başlar. Üyenin görevlendirme almaya devam edebilmesi için Yönetim Kurulunca belirlenecek herhangi bir meslek içi eğitim seminerine katılımı zorunlu tutulabilir, bu durumda meslek içi eğitim çalışmasına katılmayan avukatın üyeliği sona erer. Bu halde daha önce yapılan meslek içi eğitim çalışmasına katılmış olma ve sertifika almış olma üye için kazanılmış bir hak oluşturmaz.
 
Devamı İçin Tıklayınız...