İnsan Hakları Merkezi Yürütme Kurulu
 
Başvuru Formu İçin TIKLAYINIZ... 
 
 

 

GAZİANTEP BARO BAŞKANLIĞI
İNSAN HAKLARI MERKEZİ YÖNERGESİ

I.BÖLÜM
Genel Hükümler
Merkezin Kuruluşu, Amacı ve Etkinlikleri

Kuruluş

Madde 1: 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 110/17. maddesi ile Türkiye Barolar Birliğinin aracılığıyla baroların görevleri arasında yer alan, hukukun üstünlüğünü ve insan haklarını savunmak ve korumak, bu kavramlara işlerlik kazandırmak amacıyla Gaziantep Baro Başkanlığına bağlı olarak ve bu Yönergede düzenlenen esaslar çerçevesinde faaliyet göstermek üzere, "Gaziantep Barosu İnsan Hakları Merkezi" kurulmuştur. 

Amaç
Madde 2: Merkezin amacı, temel hak ve özgürlüklerin güvence altına alınması, hukukun üstünlüğünün egemen kılınması, insan hakları alanında ulusal ve ulusal üstü hukuk ekseninde, insan haklarının tanınması, korunması, uygulanması ve geliştirilmesi açılarından mesleki, kuramsal ve uygulamaya yönelik araştırma ve çalışma yapmaktır.

Görev ve Etkinlikler
Madde 3: Merkez, ikinci maddede belirtilen amaçlarına ulaşmak için, Gaziantep Baro Başkanlığına sunulup, onayı alınmak suretiyle aşağıdaki çalışma ve etkinlikleri yürütür.

1.                              İnsan haklarına ilişkin ulusal ve uluslararası alanda seminer, konferans, toplantı ve benzeri etkinlikleri düzenlemek,

2.                              Ulusal üstü planda insan hakları alanındaki gelişmeleri izleyerek, bunların ülkemizde de uygulanması için gerekli çalışmalarda bulunmak,

3.                              İnsan haklarına ilişkin konularda süreli ve süresiz her türlü yayını Gaziantep Barosu yayın birimi(Baro sayfası veya kurulacak sanal bilgi bankası aracılığıyla) ile eşgüdümlü olarak yapmak,

4.                              İnsan hakları konusu ile ilgili olarak ulusal ve uluslararası alanda tüm kişi, kurum ve kuruluşlarla ilişkiler kurmak, geliştirmek ve işbirliği yapmak,

5.                              Konusu ile ilgili arşiv, kütüphane ve benzeri diğer tesisleri kurmak,

6.                              İnsan hakları alanında uzman avukatların yetişmesini sağlamak amacıyla meslek içi eğitim etkinlikleri düzenlemek, yürütmek ve danışmanlık hizmeti vermek,

7.                              Toplumun insan hakları alanında bilgisini ve duyarlığını geliştirmeye yönelik eğitim projeleri üretmek uygulamak .

8.                              Uluslararası insan hakları belgelerinde benimsenen, insan haklarına ilişkin ihlaller karşısında ulusal ve uluslararası yargı mercilerine başvurmak ve hak aramak,

9.                              Amacı ile ilgili gördüğü diğer her türlü etkinlik ve çalışmalarda bulunmak.

10.                          Ulusal ve uluslararası yaşanan insan hakları ihlalleri konusunda Gaziantep Barosu Yönetim Kuruluna rapor sunmak.

 

II.BÖLÜM
Merkezin Yapılanması

I. Koordinatör
Madde 4: 
Gaziantep Barosu Yönetim Kurulunun kendi içinden belirlediği İnsan Hakları Merkezi ile sorumlu üye veya üyeler koordinatör olarak görevlendirilir.

Görev ve yetkileri
Madde 5: Koordinatörün görevi Gaziantep Barosu ile İnsan Hakları Merkezi arasındaki eşgüdümü sağlamaktır.

II- Merkezin Organları
Madde 6: İnsan Hakları Merkezinin Organları şunlardır:
A) Başkan
B) Yürütme Kurulu 

A) Başkan
Madde 7: Başkan, Gaziantep Baro Başkanı tarafından İnsan Hakları Merkezi üyeleri arasından atanır. Başkanın çalışma süresi Gaziantep Baro Yönetim Kurulunun çalışma süresi ile sınırlıdır. Başkan sürenin bitiminden sonra yeniden aynı göreve seçilebilir.


 

Görev ve Yetkileri
Madde 8: Başkanın görev ve yetkileri şunlardır:

1.                              Merkezi; Gaziantep Baro Başkanlığı ve Gaziantep Baro Başkanı’nın bilgisi dahilinde İnsan hakları birimleri önünde temsil etmek,

2.                              Yürütme kurulu toplantılarına başkanlık etmek,

3.                              Gaziantep Baro Başkanlığı adına; merkezin amacının gerekli kıldığı etkinlik projelerinin ve çalışma programlarının hazırlanması; yürütülmesi, uygulanması ve gerçekleştirilmesi,

4.                              Yıl sonunda merkezin geçmiş yıla ilişkin etkinlik raporunu yürütme kurulu ile birlikte hazırlamak ve Gaziantep Baro Başkanlığına sunmak,

5.                              Gerekli gördüğünde Gaziantep Barosu İnsan Hakları Merkezi organlarını olağanüstü toplantıya çağırmak. 

B)YürütmeKurulu 
Madde 9: Yürütme Kurulu: Koordinatör, Başkan, Sekreterya üye ve Üyeler arasından seçilecek iki avukat üye olmak üzere toplam beş üyeden oluşur.’’ 

Görev ve yetkileri
Madde 10: Yürütme Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

1.                              Merkezin yıllık etkinlik raporunun, Başkan ile birlikte hazırlanması.

2.                              Merkezin amacı doğrultusunda gerekli çalışma programlarının hazırlanması, projelendirilmesi ve yürütülmesi,

3.                              Her yıl sonunda merkezin geçmiş yıla ilişkin etkinlik raporunun hazırlanması,

4.                              Sekreterya faaliyetlerinin yürütülmesi için kendi içinden bir üyenin seçilmesi.

5.                              Merkezin amaçlarının gerekli kıldığı çalışma gruplarının oluşturulması ve bu grupların eşgüdümünün sağlanması

6.                              Merkez çalışma alanı ile ilgili olarak Gaziantep Barosu Yönetim Kurulunun vereceği işlerin yürütülmesi. 

III.BÖLÜM
Mali Hükümler

MerkezinGiderleri
Madde 11: Merkezin amacını ve bu yönergede belirlenen etkinliklerini yerine getirmeye
yönelik her türlü giderleri Gaziantep Barosu bütçesinden karşılanır. Yönetmeliğin 3. maddesine göre onay alınmış etkinliklerin ve yayınların giderleri Merkez Başkanı'nın önerisi üzerine Gaziantep Baro Başkanlığınca yapılır.

IV.BÖLÜM 
Son Hükümler


Madde 12: Bu yönerge Gaziantep Barosu Yönetim Kurulunun kabulü ile aynı tarihte yürürlüğe girer.
Madde 13: Bu yönerge hükümlerini Gaziantep Baro Başkanlığı yürütür.