Kategoriler

Yönetmelik

 

 

 

SAYI:2014/19

GAZİANTEP BAROSU STAJ YÖNERGESİ

 

KONU

 

Madde 1 – Bu yönerge; Avukatlık Kanunu’nun 23. ve TBB Avukatlık Staj Yönetmeliğinin 24. maddesi gereğince oluşturulan “Staj Kurulu”nun ve “avukat stajyerleri”nin çalışmalarının katılımcı, amaca uygun ve en verimli biçimde yapılmasını sağlamak için hazırlanmıştır.

AMAÇ

 

Madde 2 – Yönerge ile; Gaziantep Barosu’nda staj yapan avukat stajyerlerinin bir yıllık stajları süresince alacakları eğitimin daha verimli ve kapsamlı olması, Kurulca alınacak kararlarda uyulacak temel ilkelerin ve yönetim ilkelerinin saptanması amaçlanmaktadır.

TANIMLAR

 

Madde 3 –

 

Bu yönergede geçen tanımlarda:

Baro; Gaziantep Barosu’nu,

Yönetim; Gaziantep Barosu Yönetim Kurulu’nu,

Stajdan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi; Yönetimce görevlendirilen Yönetim kurulu üyesini,

Yönerge; Gaziantep Barosu Staj Kurulu Yönergesini tanımlamaktadır.

Kurul; Gaziantep Barosu Staj Kurulu’nu,

Başkan; Gaziantep Barosu Staj Kurulu Başkanı’nı,

Başkan Yardımcısı; Staj Kurulu Başkan Yardımcısı’nı,

Yazman; Gaziantep Barosu Staj Kurulu Yazmanı’nı,

Stajyer; stajyer avukatı,

Stajyer Temsilcisi; Stajyerler tarafından seçilecek, Staj Kurulu ve Baro Yönetimi ile stajyerler arasında iletişimi sağlamakla görevli, yönergede Staj kurulu tarafından ve diğer düzenlemelerle verilen görevleri yapacak 1 bay ve 1 bayan olmak üzere iki stajyer avukatı,

 

KURULUN OLUŞUMU

 

Madde 4 –­­­­­­­­­­­­ Kurul en az 5 kişiden oluşur. Bu sayı yönetim kurulunca artırılabilir. Yönetim kurulu, staj kurulu başkanını ve staj kurulu üyelerini seçer. Baro Yönetim Kurulunun kendi içinden görevlendireceği Yönetim Kurulu üyesi, aynı zamanda Staj Kurulunun Stajdan Sorumlu üyesidir.

Kurul başkanı ve başkan yardımcısı TBB Avukatlık Staj Yönetmeliğinin 14. ve 15. maddelerinde yazılı niteliklere sahip, baro nezdinde hiçbir disiplin cezası almamış ; diğer kurul üyeleri ise baro nezdinde hiçbir disiplin cezası almamış ve meslekte en az 3 yılını ifa etmiş avukatlar arasından seçilir.

Staj Kurulu, kurul üyesi olan yönetim kurulu üyesinin çağrısı üzerine toplanır. İlk toplantıda, başkan yardımcısı ve yazman seçilir.

 

KURULUN ÇALIŞMA YÖNTEMİ

 

Madde 5 – Kurulun çalışma süresi Baro Yönetim Kurulu süresi kadardır. Çalışma süresi biten Staj Kurulu, yeni staj kurulu görevlendirilene kadar görev ve yetkilerini kullanmaya devam eder. Kurula; başkan, başkanın yokluğunda başkan yardımcısı, onun da yokluğunda stajdan sorumlu yönetim kurulu üyesi başkanlık eder.

Madde 6 – Kurul, ayda bir defa toplanır. İlk toplantısında haftalık toplantı gün ve saatini belirler. Önemli bir sebebin çıkması halinde başkan, belirleyeceği gün ve gündemle kurulu toplantıya çağırabilir. Kurul uygun gördüğü toplantılara stajyer temsilcileri ve ilgilileri de çağırabilir.

Madde 7 – Kurul üyeleri, kurul toplantılarına katılmak ve kurulca verilecek görevleri yapmak zorundadırlar. Kurul üyelerinin, kurulca kabul edilebilir bir özre dayanmaksızın bir eğitim yılı içinde peş peşe olması koşulu aranmaksızın beş kez:

a) Staj kurulu toplantılarına katılmaması,

b) Staj kurulunca verilecek görev ve kararları yerine getirmemesi

c) Staj görüşmelerine katılmaması,

halinde, kurul, kurul üyesinin üyeliğinin sona erdirilmesi için Yönetim Kuruluna talepte bulunur.

Madde 8 – Toplantılarda görüşülecek konuları içeren ve başkanca hazırlanacak gündem, toplantı gününden en az bir gün önce kurul üyelerine güncel yöntemlerle (telefon, faks, e-posta, v.s.) iletilir. Kurul, salt çoğunlukla toplanır ve salt çoğunlukla karar alır. Eşitlik halinde başkanın oyu iki oy sayılır. Kurul toplantılarında alınan kararlar, karar defterine tarih ve sıra numarasıyla yazılır ve toplantıya katılanlarca imzalanır.

 

Madde 9 – Kurul, yapılacak eğitim faaliyetlerinin aksamaması için her türlü önlemi almakla yükümlüdür. Bu amaçla tüm hazırlıkları yapar.

HARCAMALAR

Madde 10- Staj kurulunca stajyerin daha iyi koşul ve şartlarda yetiştirilebilmeleri için gerekli görülen tedbirlerin alınması ve giderlerin ortaya çıkması halinde durum yazılı şekilde Baro Yönetim Kurulu’na bildirilir. Bu bağlamda Yönetim Kurulunca uygun görülen giderler baro başkanlığınca karşılanır.

.

STAJ

 

Madde 11 – Staj süresi bir yıldır. İlk altı ayı mahkemelerde, kalan altı aylık kısmı avukat yanında yapılır. Stajyerin bu bir yıllık süre içerisinde, Kurulca düzenlenen eğitim çalışmalarına katılması ve çalışma programına uyması zorunludur. Staj eğitimi her hafta staj kurulunun düzenleyeceği program doğrultusunda yapılır. Haftalık eğitim saati 4 saat olup, eğitim saatleri kurulca arttırılabilir veya eksiltilebilir. Kurulca düzenlenen eğitim çalışmaları, Baro Yönetim Kurulu’nun belirlemiş olduğu Staj Eğitim Merkezi’nde yapılır.

 

 

 

YILLIK EĞİTİM PROGRAMI

 

Madde 12 – Eğitim dönemi:

Adli tatil süresi dışında kırk hafta olup, altı eylülde başlar ve ertesi yıl otuz temmuzda sona erer.

Madde 13– Temel eğitim konuları, süreleri ve program:

Eğitim konuları ve süreleri, TBB Avukatlık Staj Yönetmeliğinin 22 ve 23. maddelerindeki ilkeler doğrultusunda, Kurulca her yılın Eylül ayında belirlenerek, yıllık program hazırlanır. Gaziantep Barosu staj eğitiminin 1/2’i teorik derslerden, kalan 1/2‘i pratik derslerden ve sanal davalardan teşekkül eder. Kurul teorik derslerin verilmesi hususunda gerek görürse, baro levhasına kayıtlı avukatlara görev verebilir. Staj süresi içerisinde stajyerlere ayrıca diksiyon derslerinin verilmesi sağlanır.

 

Madde 14 – Diğer eğitim çalışmaları:

a) Adli yardım,

b) CMK servisindeki çalışmalar,

c) Kurulun, 12. maddede belirtilen hususlar dışında kalan diğer eğitim çalışmalarından oluşur.

Madde 15 – Mahkeme ve Adalet Dairesinde Çalışma

 

Stajın ilk altı ayı Adalet Komisyonunun gözetimi altında mahkeme ve adalet dairelerinde yapılır. Bu dönemdeki staj, TBB Avukatlık Staj Yönetmeliğinin 11. ve 12.maddesinde belirtilen şekilde yapılır.

Madde 16 – Büro Çalışması

Stajyer, stajının ikinci altı ayında en az beş yıl meslek deneyimi olan ve Avukatlık Kanunu 15. ve TBB Avukatlık Staj Yönetmeliğinin 14. maddelerinde belirtilen nitelikleri taşıyan avukat yanında stajına devam eder.

Yanında staj yapılacak avukat hakkında avukatlığa engel bir suçtan dolayı son soruşturma açılmasına karar verilmemiş olması veya avukatın geçmiş beş yıl içinde Disiplin Kurulunca verilmiş kesinleşmiş bir kararla kınama, para veya işten çıkarma cezalarından biri ile cezalandırılmamış olması gerekir. Yanında staj yapılmakta olan avukatın, Avukatlık Kanununun 153. maddesi gereği Disiplin Kurulu kararı ile tedbir mahiyetinde işten yasaklanması halinde, Baro Başkanı stajyerin hangi avukatın yanında staja devam edeceğine karar verir. Yanına stajyer avukat almayı kabul eden avukat, stajyerin iyi yetişmesi için gerekli dikkati ve ilgiyi gösterir ve olanaklarını hazırlar.

Bir avukatın yanında en çok iki stajyer staj yapabilir.

Madde 17 – Diğer Çalışmalar

Stajyer, belirlenen eğitim programında yer almasa bile Kurulca aksine duyuru yapılmadığı sürece; Baroca veya Kurulca düzenlenen sempozyum, panel, konferans gibi tüm bilimsel, kültürel, mesleki ve sosyal içerikli etkinliklere katılmakla yükümlüdür.

Madde 18 – Stajyerin Devamı

Stajyer tüm eğitim çalışmalarına katılmak zorundadır. Devam ve devamsızlık çizelgeleri Kurulca veya Kurulca görev verilmesi halinde Kurul sekreterliğince tutulur. Stajyer 12. maddedeki eğitim çalışmalarının % 70’ine katılmak zorundadır. % 30’un üzerindeki her bir eğitim günü devamsızlık için, stajının bir hafta süre ile uzatılmasına karar verilir. Eğitim çalışmalarına katılmama durumu ve devamsızlık, Kurulca kabul edilebilir bir mazerete dayanmadığı sürece kabul edilemez. Devamsızlık tespiti halinde kurul toplanır ve geçerli bir mazerete müstenit bulunmayan devamsızlık hali Baro Yönetim Kuruluna yazılı şekilde bildirilir. Baro yönetim kurulu tarafından verilecek karar doğrultusunda stajyerin durumu tayin edilir ve stajyere bu husus yazılı olarak bildirilir.

Stajyer, uzatılan süre içinde stajyerlerin katılmakla yükümlü olduğu tüm çalışmalara katılmakla yükümlüdür.

STAJYER İLE İLİŞKİLER

 

Madde 19 – Stajyerin İzlenmesi

Kurul; stajyeri, stajı süresince izler.

Stajyerin staj eğitim çalışmalarına katılmaması veya çalışmaları aksatması, stajı süresince Avukatlık mesleği ile bağdaşmayan eylem ve işlemlerinin saptanması; Yasa, Meslek Kuralları, Baro’ca alınan kararlara ve Kurul kararlarına aykırı davranması, verilen görevleri yerine getirmemesi gibi olumsuz durumlar saptandığında stajyerin durumunun belirlenmesi için Kurulda görüşme açılır. Kurul, stajyerin uyarılmasına karar verebileceği gibi koşulları oluştuğunda stajyerin stajının altı ayı geçmemek üzere uzaması için Baro Yönetim Kurulu’na öneride bulunabilir.

Madde 20 – Yönergeler ve Benzeri Düzenlemeler

 

Staj işlerini düzenlemek ve denetlemek üzere, yönergenin uygulanmasını kolaylaştırmak ve uygulamanın etkinleştirilmesini sağlamak amacıyla Kurulca hazırlanan yönergeler ve benzeri düzenlemeler Yönetim Kurulu kararı ile yürürlüğe girer.

Madde 21 – Yürütme

 

İşbu Yönerge hükümleri, Gaziantep Barosu Yönetim Kurulunca yürütülür.

 

Madde 22 - Yürürlük

22 maddeden oluşan bu yönerge, Gaziantep Barosu Yönetim Kurulunun 07/03/2014 Tarih ve 2014/ ……kabul kararı yürürlüğe girmiştir.

Gaziantep Barosu Yönetim Kurulu

 

 

15 TEMMUZ MAHALLESİ 148063 NOLU CADDE NO:13 ŞEHİTKAMİL/GAZİANTEP (Nesibe Aydın Okulları Yanı)
0 342 231 52 90
iletisim@gaziantepbarosu.org.tr
www.gaziantepbarosu.org.tr ©
X
Yol Tarifi
Mail
Telefon