Kategoriler

03.05.2021

Özet
:

 

 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VE EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE KARŞI AÇILAN İPTAL DAVASI

03.05.2021

BASINA VE KAMUOYUNA

T.C. Emniyet Genel Müdürlüğünün 27.04.2021 Tarihli 2021/19 Sayılı “Ses ve Görüntü Kaydı Alınması” konulu genelgesini derin bir kaygı öğrenmiş bulunmaktayız.

Anayasa ile teminat alınmış Hukuk Devletinin en önemli unsurlarından birisi kamu gücü ile hareket eden çeşitli yetkilerle donatılmış kolluk görevlilerinin kontrol edilmesi, şeffaf ve hesap verebilir olmasıdır.

Yapılan düzenleme ile gerek vatandaşın gerekse de kamunun tüm aktörlerinin hak ve özgürlüklerine kontrolsüz bir müdahale imkânı sağlayabileceği hususunda şüphe doğmaktadır.

Kamu görevini ifa eden kolluk kuvvetlerinin görevlerini ifaları esnasında kişisel veri ve özel hayatın gizliliği hususları gündeme gelemeyeceği gibi, Emniyet Genel Müdürlüğün tarafından böyle bir genelge yayınlanması, diğer bir deyişle kolluk görevlilerine kişisel verileri ve özel hayatın gizliliğini ihlal edecek ses ve görüntü alınmasının engellenmesi talimatını içerir emir verilmesi “kolluk görevinin kötüye kullanılması” olup aynı zamanda YETKİ AŞIMIDIR.

Anayasa m.36 uyarınca herkes meşru vasıtalarla hak arama hürriyetine sahiptir. Hak arama hürriyeti kapsamında değerlendirilmesi gereken suçun ispatı amacı kapsamında bu şekilde hareket edilmesi Anayasa tarafından teminat alınmıştır. Halbuki bu teminat karşısında Emniyet Genel Müdürlüğü Anasaya’ya aykırı hareket ederek YETKİSİNİ AŞMIŞTIR. Bu noktada yine Anayasa ile teminat altına alınmış 28. Maddede düzenlenen “Basın Hürdür, Sansür Edilemez” ilkesi de ihlal edilmekte, Haberleşme ve Basın Hakkı yok sayılmaktadır.

Ceza Muhakemesi Kanunu m.217 uyarınca delil serbestisi ilkesi benimsenmiş olan hukukumuzda; yani her türlü ispat vasıtasının kabul edildiği bir hukuk düzeninde Emniyet Genel Müdürlüğü tüm normlar hiyerarşisini de bu şekilde ihlal etmektedir.

 

 

Devlet, milletine karşı şeffaf ve hesap verebildiği kadar devlettir. Kamu kudreti, bu kudretin gerçek sahibi olan kamunun yani milletin üzerinde bir kırbaç gibi tehdit unsuru olarak gösterildiği müddetçe maalesef olması gereken hukuk devleti ilkesinden gün be gün uzaklaşmaya devam edeceğiz.

Şeffaflığı ile övünen T.C. İçişleri Bakanlığının, milleti ile arasına “camdan duvar” örüp  bu düzenlemenin de Anayasa’ya aykırı olmadı hususundaki beyanı ise hukuk devleti ilkesinin yalnızca Anayasa’da yazan bir ilke ancak gerçekleşmesi engellenmiş bir ideal olarak bırakılmasının amaçlandığı anlaşılmaktadır.

 

Tümüyle Anayasa’ya ve mer’i hukuka aykırı olan Genelge’ye karşı 2021/584 Muhabere Numarası ile Danıştay Başkanlığına gönderilmek üzere iptal davası dilekçemiz sunulmuş olup sürecin takipçisi olacağımızı, hukukun ve meslek kurallarımızın öngördüğü şekilde Anayasanın ve hukuk kurallarının olması gerektiği gibi uygulanması adına yılmadan mücadele vereceğimizi basın ve kamuoyuna saygı ile duyuruyoruz.

 

 

GAZİANTEP BAROSU BAŞKANLIĞI

03.05.2021
İSTASYON CAD.TİCARET SARAYI KAT:2 ŞAHİNBEY GAZİANTEP
0 342 231 52 90
iletisim@gaziantepbarosu.org.tr
www.gaziantepbarosu.org.tr ©
X