Kategoriler

Baro İç Yönetmeliği

Baro İç Yönetmeliği

 

 

 

 

 

                                   GAZİANTEP BAROSU ADLİ YARDIM YÖNERGESİ

 

 

 

Amaç

Madde 1:

Hukuk Mahkemelerinde, İcra İflas takiplerinde ve ihtiyati tedbir taleplerinde maddi koşullarının elverişsizliği sebebiyle avukatlık ücretini ödeyemeyecek durumda olanlara yasaca belirtilen avukatlık hizmetinin sağlanmasını amaçlar.

 

Kapsam

Madde 2:

Avukatlık Kanununun 176-178. maddeleri uyarınca Adli Yardım Hizmetinden yararlanmak isteyenlere sağlanacak Avukatlık hizmetinin veriliş usullerini, hizmeti sağlayacak Avukatın belirlenmesini, verilen hizmetin ücretlendirilmesini, denetlenmesini ve işleyişini kapsar.

 

Yetki

Madde 3:

Gaziantep  ili sınırları içinde Adli Yardım Avukatını görevlendirme yetkisi Baro’ya aittir.

 

Adli Yardım Görevlendirmelerinde Yönetim Kurulunun İşlevi

Madde 4:

Avukatların adil olarak görev almasını, emeklerine uygun ücretlendirilmelerini, talepçi ile avukat ilişkisinin sağlanmasını ve de Avukatın görev ve yükümlülüklerini Kanun, Yönetmelik ve Yönerge’ye uygun olarak yapmasını kontrol eder. Yetkisini Kanun, Yönetmelik ve Yönerge kapsamında kullanır. Görevlendirme ivedi işler hariç Yönetim Kurulu Kararı ile başlar. 

 

Adli Yardım İl Temsilcisi

Madde 5:

Adli Yardım taleplerini inceler ve görüşünü bir raporla nihai karar için Yönetim Kuruluna sunar. Adli Yardım Avukatları ile organizasyonu sağlar. Temsilcilik açılmasını gerekli gördüğü ilçelerde Yönetim Kurulu’na öneride bulunur ve temsilciliklerin uyum içinde çalışmasını sağlar.

 

Adli Yardım Bürosu

Madde 6:

Adli Yardım Hizmetleri Baro Yönetim Kurulu sorumluluğunda yürütülür. Adli Yardım Bürosu Adli Yardım’dan sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi, Adli Yardım İl Temsilcisi, Görevli Avukatlar ve yeterli sayıda büro personelinden oluşur.

Büro personeli Adli Yardım Bürosunun yazışmalarını yapmakla, nöbet listelerini hazırlayarak duyurmakla, defter ve kayıtların düzenli tutulmasını sağlamakla, başvuruları Kurula sunmakla, Talepçilerin başvuru evraklarını dosyalamak ve saklamakla, tahsilata esas evrakları hazırlamakla, gerekli duyuruları yapmakla, aksaklık ve ihtiyaçları Kurula bildirmekle, ve Kurulca verilecek diğer görevleri yapmakla görevlidir. Büro personeli görevini Adli Yardım’dan sorumlu Yönetim Kurulu Üyesinin sorumluluğu ve denetiminde yapar.

 

Üyeliğin başlaması ve devamı

Madde 7:

Üyelik gönüllülük esasına dayanır ve gönüllü avukatın Baro tarafından yapılan meslek içi eğitim seminerine katılması ve sertifika alması ve listede yer almayı talep etmesi koşuluyla başlar. Üyenin görevlendirme almaya devam edebilmesi için Yönetim Kurulunca belirlenecek herhangi bir meslek içi eğitim seminerine katılımı zorunlu tutulabilir, bu durumda meslek içi eğitim çalışmasına katılmayan avukatın üyeliği sona erer. Bu halde daha önce yapılan meslek içi eğitim çalışmasına katılmış olma ve sertifika almış olma üye için kazanılmış bir hak oluşturmaz.

Üyenin görev ve sorumlulukları

Madde 8:

 1. Üyeler olağan ve olağanüstü toplantılara katılır.
 2. Büronun işleyişine katkıda bulunur.
 3. Oluşturulan alt kurullarda görev alır.
 4. Büronun verdiği görevleri yerine getirir, işleyişin düzeni için önerilerde bulunur.
 5. Üyeler işbirliğinin sağlanması ve işleyişe yönelik uyumun sağlanması için Yönetim Kurulunca  

düzenlenecek öğretici nitelikteki meslek içi eğitim seminerlerine ve bu yöndeki eğitim çalışmalarına

katılır. Üyenin sırası önemli olmaksızın Yönetim Kururlunca katılımı zorunlu tutulan iki eğitim seminerine katılmaması halinde bir daha görev almamak üzere üyeliği Yönetim Kurulu kararı ile düşürülür.

f)Üye iletişim bilgilerini ve bundaki değişiklikleri büroya bildirmekle yükümlüdür bildirdiği iletişim bilgileri ile kendisine ulaşmak mümkün olmadığı takdirde görevlendirme geri alınarak hakkında Yönetim Kurulunca görev listesinden geçici suretle çıkarma yaptırımı verilebilir.

g)Üye ancak bir görev bölgesinde (Gaziantep ,Nizip,İslahiye ,Nurdağı ,Yavuzeli,Araban,Oğuzeli ) görev alabilir. Listesinde yer aldığı görev bölgesi  dışında bir bölgeden gelen görevlendirmeyi iade ile yükümlüdür.

h)Üye talepçinin Büro’ya verdiği bilgi dışında bilgiye ulaşırsa ve de talepçinin hukuki yararı  

kalmaması, maddi koşullarının değişmesi gibi durumları tespit ederse durumu derhal Büro’ya 

bildirir.

       ı)Üye verilen görevi sonuna kadar yerine getirir.

       i)Verilen görevle bağlantılı olsa dahi Yönetim Kurulu’ndan ek karar alınmadan görevi dışında başka bir iş veya işlem yapamaz. Ek işlem yapılmasının gerektirdiği hallerde talepçinin yazılı talimatını alarak Büro’ya iletir ve işin mahiyetine göre Yönetim Kurulunda ek karar alınması ve ya ivedi durumlarda Baro Başkanı yada Başkan Yardımcısının imzası ile göreve başlar.

j)Talepçinin menfaati varsa Adli Müzaheret talebinde bulunur.

k)Talepçi ile ücret sözleşmesi yapamaz, yargılama gideri dışında masraf talep edemez.

 

Adli Yardım Müracaatının Alınması

Madde 9:

  Talepçi Baro tarafından kendisine verilen ve yönergenin Ek 1 inde yer alan 1 sayfadan ibaret    

  Adli Yardım Başvuru Formunu doldurarak talepte bulunur.

  Görevlendirme yapılabilmesi için talepçiden;

 1. İkamet ettiği yer Muhtarlığınca doldurulacak fakirlik belgesi,
 2. Nüfus Müdürlüğünce verilecek vukuatlı nüfus kayıt örneği,
 3. İkametgah İl Muhaberi veya Nüfus Müdürülüğü’nden alınacak yerleşim yeri belgesi,
 4. Nüfus cüzdan fotokopisi
 5. SOYBİS Kişi Yardım Bilgileri Belgesi (Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Şiddeti Önleme Merkezi’nden alınacaktır.)

Başvuru formuna eklenecek bu evrakların eksikliği veya yetersizliği halinde talepçiye uygun bir süre verilir ve bu süre içinde eksiğini tamamlamayan talepçinin adli yardım talebinden vazgeçmiş sayılacağı ihtarı yapılarak imzası alınır. Görevlendirme yapılabilmesi için talepçinin maddi koşullarının elverişsizliğini ispatlar bu belgeleri Büro’ya sunması zorunludur. Ayrıca mal varlığının araştırılması amacıyla tüm kurumlardan resen de bilgi yada teyit istenebilir. Kurumlarla yazışma yapılabilir. Belgelerin temini sırasında talep askıda kalır bunun istisnası beklemenin talepçi açısından hak kaybına yol açacağı ivedi durumlar ile sosyal hizmet içerikli taleplerdir. İvedi görevlendirmeler

Madde 10:

Adli Yardım İl Temsilcisi eksiği kalmamış dosyalarda durumu bir rapor ile izleyen ilk toplantıda görüşülmek üzere Yönetim Kurulu’na sunar, ivedi görevlendirmelerde ise talepçi denetiminde hazırlanacak ivedi görevlendirme yazısı Baro Başkan ve yokluğunda Başkan Yardımcısınca imzalanır ve görevlendirilen avukata derhal telefon ile ulaşarak görev tefhim edilir ayrıca da yazı  tebliğ edilir ancak görev telefon ile yapılan bildirim ile başlar. Görevlendirilen avukat 2 gün içinde talepçi ile görüşme sağlayarak görevin gereğini ifa eder. İvedi görevlendirme yapılan dosya izleyen ilk Kurul Toplantısında gündeme alınarak karara bağlanır.

                        Talepçinin hukuki yada maddi durumuna ilişkin yanıltıcı bilgi verdiğinin tespiti halinde görevlendirilen avukatın ücretten kaynaklı hakları saklı kalmak kaydı ile görevlendirme geri alınır, taahhütname gereği işlem yapılmasına karar verilir.

Kadın ve çocuk istismarına yönelik görevlendirmeler ivedi görevlendirmeler kapsamındadır. Çocuk istismarına yönelik taleplerde talepçinin bizzat müracaatı aranmayacağı gibi ekonomik yokluk şartı da aranmaz.

 

Adli Yardım görevinin başlaması

Madde 11:

Görevlendirme talepçiye yazı ile tebliğ edilir Yazıya yazının tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde talepçinin görevlendirilen avukata başvurarak vekaletname çıkartması aksi halde adli yardım hizmetinden vazgeçmiş sayılacağı ihtarı eklenir.

Görevlendirme Avukata Büro tarafından avukat tarafından büroya bildirilen telefon fax elektronik posta vb. iletişim vasıtaları aracılığı ile bildirilir ve ayrıca yazı ile tebliğ edilir.

Avukatın görevlendirmeden haberdar edilmesi ve talepçi tarafından vekaletnamenin çıkartılması ile Adli Yardım görevi başlar.

 

Avukatın Adli Yardım görevinin sona ermesi

Madde 12:

 1. Kanun veya meslek kuralları gereği çekilme hallerini doğuran nedenlerin ortaya çıkması durumunda
 2. Yönetim Kurulu kararı ile
 3. Verilen görevin gereğinin yapılması ile
 4. Takdiri Yönetim Kuruluna ait olmak üzere haklı sebeplerin varlığı halinde
 5. Talepçinin Kanun Yönetmelik Ve Yönerge kapsamındaki yükümlülüklerini ihlali halinde
 6. Talepçinin Adlı Yardım talebinden vazgeçmesi ile avukatın görevi sona erer.

Haklı neden olmaksızın görevini iade etmek isteyen avukatın görevi aldığı ücretin iki katını Baro’ya ödemesi suretiyle sona erdirilir.

Avukat haklı bir neden olmaksızın görevden çekilmek isterse görevin tefhim tarihinden itibaren 15 gün içinde o işin tarifede belirtilen ücretini Baro’ya ödeyerek çekilebilir.Avukatın çekilme sebebinin haklı olup-olmadığını Baro Yönetim Kurulu yapar,gerektiği takdirde bu hususlarla ilgili soruşturma yapabilir. 

 

Ücret

Madde 13:

Avukat bu Yönerge hükümleri kapsamında işe başlamakla ücret talep etmeye hak kazanır. Ücret talebine işe başladığını gösterir belge örneklerini (dava dilekçesi, tevzi makbuzu, harç makbuzu, havaleli dilekçe örneği, duruşma zaptı, onaylı ödeme emri, vs. belgeler) ve serbest meslek makbuzunu ekler. Avukatlık Yasasının 180/e maddesi gereği avukata ödenecek ücretten %10 yasal kesinti yapılarak ücreti avukata ödenir.

 

Ücret ödenmeyecek haller:

Madde 14:

 1. Yapılan görevlendirme dışında avukatça yapılan başkaca iş ve işlemlerden kaynaklı ücretler ile yapılan görevlendirme ile bağlantılı bulunsa bile Kurul’dan ek yetki almaksızın yapılan iş ve işlemlerden kaynaklı ücretler
 2. Talepçinin hukuki yararı kalmadığı hakkında bilgi sahibi olmasına rağmen durum hakkında Baro’ya bilgi vermek yerine hukuki yarar varmış gibi hareket ederek iş ve işlem yapan Avukatların ücretleri
 3. Sadece yargılama gideri ve vekalet ücretinin tahsili amacıyla yapılan icra takibinden kaynaklı ücretler
 4. Tevkil verilmesi ile doğan ücretler
 5. Nafaka ödeme yükümlülüğünün ihlali, çocuk teslimi gibi tekrarlayarak yapılması muhtemel hukuksal iş ve işlemlerde ilk yapılan iş dışından kaynaklanan ücretler

ücret ödenmesini gerektirmeyen hallerdir.

 

Talepçiden Rücu

Madde 15:

Talepçinin başvurusuna eklediği bilgi ve belgelerin gerçeği yansıtmaması durumunda Avukatın görevi sona erdirilir ve talepçiden alınan taahhütname gereği Avukata ödenen ücretin iki katı talepçiye rücu edilir. 

 

Yaptırımlar ve itiraz

Madde 16:

 1. Verilen görevin her aşamasında gerekli yasal işlemleri yapmayan yada ihmal eden
 2. Kanun Yönetmelik veya Yönerge’ye aykırı davranan
 3. Yönetim Kurulu Kararına uymayan

Avukatlar hakkında Avukatlık Kanunu Meslek Kuralları ve yönergenin ilgili maddelerinde belirtilen yaptırımlar uygulanır.

Yaptırıma karşı tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde Yönetim Kuruluna itiraz edilebilir.

 

Nöbet Listesinden geçici çıkarma

Madde17:

 1. Avukat görevi ifası sırasında dosyayı takip etmez sürüncemede bırakırsa
 2. Görevlendirme konusu hakkında hukuki yarar kalmamasına rağmen durumu Büro’ya Bildirmezse
 3. Talepçinin ekonomik durumuna ilişkin değişiklikleri Büro’ya derhal bildirmezse

      d)Katılımı Yönetim Kurulunca zorunlu tutulan Eğitim çalışmasına katılmazsa

      e)Verilen görev harici bağlantı bulunsa dahi ek yetki alınmaksızın iş yada işlemler 

         yaparsa

      f)İletişim bilgilerini ve bunlardaki değişiklikleri Büro’ya bildirmez ve ihtiyaç halinde 

         kendisine ulaşılamazsa

       g)Listesinde yer aldığı görev bölgesi dışında bir bölgeden gelen görevi iade etmezse

Nöbet listesinden 3 ay süre ile geçici olarak Yönetim Kurulu Kararı ile çıkartılır ve 3 ayın dolmasının akabinde yeniden müracaat edinceye kadar da listeye alınmaz. 

 

Nöbet listesinden kesin çıkarma ve diğer haller

Madde 18:

 1. Avukat aldığı görevlendirmeyi haklı neden bulunmaksızın Yönetmelik hükümleri saklı kalmak kaydı ile iade ederse
 2. Aldığı görevlendirmeyi Kanun Yönetmelik Meslek Kurallarına uygun olmaksızın yaparsa
 3. Talepçi ile ücret anlaşması yaptığı veya avukatlık ücreti talep ettiği tespit edilirse
 4. Yönetim Kurulu tarafından katılımı zorunlu tutulan sırası önemli olmaksızın 2 eğitim 

          seminerine katılmazsa

 1. Büro tarafından istenen bilgi ve belgeleri kendisine yazılı olarak verilen süre içinde 

bildirmezse

       f) Talepçinin yanıltıcı belge ve bilgi verdiğini tespit ettiği halde durumu Büro’ya bildirmediği tespit edilirse

       g)Talepçiden vekalet ücreti veya başka bir ad altında haksız menfaat temin ettiği yada buna yeltendiği tespit edilirse

       h)Yanıltıcı belge ve bilgiler ile hak kazanmadığı bir ücretin ödenmesini talep ederse

       ı)Daha önce tahsil edilmiş bir ücreti mükerrer olarak talep ettiği tespit edilirse

       i)Kendisine sehven yapılan bir ödemeyi sehven yapıldığını bildiği halde makul süre içinde Büro’ya bildirmez veya iadenin kendisinden yazılı olarak istenmesine rağmen ödemeyi kendisine yazılı olarak bildirilen süre içinde yapmazsa

Sistemden kesin olarak Yönetim Kurulu Kararı ile çıkartılır.Gerekli olması durumunda disiplin yönünden dosya ayrıca Kurulda resen değerlendirilir. Kesin çıkarma halinde Avukat yeniden talep etse bile listeye alınmaz ve listeden silinmeyi gerektiren görev sebebiyle ödenen ücret faiziyle birlikte kendisinden geri alınır.

Görevlendirmede Usul:

Madde 19:

Avukat, Büro tarafından belirlenmiş hukuk alanlarından hangisinde ya da hangilerinde çalışmak istediğini bildirir dilekçesi ile gönüllülük listesine girer. Adli Yardım  Bürosu  tarafından yapılan görevlendirmeler, eşitlik ve adil dağılım ilkeleri gereğince (puanlamaya göre sistem tarafından otomatik olarak atanır ) gönüllü Avukat sırası gözetilerek yapılır.

 

Puanlamada her işin karşılığı olarak Avukatlık Asgari Ücret Tarifesindeki miktar esas alınırak, atama yapılan dosyanın vekalet ücreti karşılığı  puanlama sisteme işlenecektir. (örneğin ,boşanma davasının AAÜT ‘deki karşılığı 1500.-tl olup, atamayla birlikte sisteme atama yapılan avukat için 1500 puan olarak işlenecektir.) 

 

Adli yardım listesinde gönüllü bulunan avukatın görevi haklı bir mazereti olmadan red etmesi halinde, görevlendirilen avukata atama yapılan işin karşılığının %50’si oranında ceza puanı sisteme işlenecektir.(Örneğin, boşanma davasının AAÜT ‘deki karşılığı 1500.-tl olup, atamayla birlikte sisteme atama yapılan avukat için 1500 puan verilecek,işin haklı bir sebep olmadan reddi halinde ise ceza puanı olarak  %50 karşılığı  750 puan ceza alacaktır.)

 

 

Yönergede hüküm bulunmaması hali - Yürürlük – Yürütme

Madde 20:

Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde, Avukatlık Kanunu, TBB Adli Yardım Yönetmeliği hükümleri uygulanır. Yönetim Kurulunun  …../03/2013 tarih ve ……….   sayılı kararı ile yürürlüğe girmiş olup, Hükümleri  Gaziantep  Barosu Başkanlığı tarafından yürütülür.

                                           

 

 

 

ADLİ YARDIM SİSTEMİNİN İŞLEYİŞİ

 

1-ADLİ YARDIM LİSTESİNE DÂHİL OLMA

 

Adli yardım sisteminde görev yapabilmek için Yönetim Kurulunca katılımı zorunlu tutulan eğitim seminerlerine katılmak ve iletişim bilgilerinizi ve Adli Yardım görevi almak istediğinizi içeren bir dilekçenin Adli Yardım Bürosuna teslim edilmesi gereklidir.

 

2-ATAMANIN YAPILMASI

 

Başvurunuz ile Adli Yardım listesine kayıt edilirsiniz. Adli yardım görevine ilişkin görevlendirme yazıları ivedi atamalar haricinde tarafınıza talepçiye verilmek sureti ile gönderilecektir. İvedi atamalarda ise görev size telefonla bildirilerek talepçi derhal ofisinize yönlendirilir. İvedi atamalarda tarafınıza telefonla bildirim yapıldığı tarih itibariyle görev sorumluluğunuz başlar. İvedi atamalara ilişkin görevlendirme yazısı da ayrıca tarafınıza mail yolu ile gönderilecektir.

 

3-ADLİ YARDIM TALEPÇİSİ İLE İRTİBAT

 

Talepçiye Adli yardım bürosuna yaptığı başvuru sırasında, olağan atamalarda, başvurusunun sonucunun telefon numarasına gönderilecek kısa mesaj ile   bildirileceği, isteğin kabulüne dair kabul konulu kısa mesajın başvuru sırasında Adli Yardım Bürosu’na bildirdiğitelefon numarasına ulaşmasından itibaren 15 gün içerisinde atanan avukatıyla görüşmek zorunda olduğu kendisine ihtar edilir. Atanan avukatın görevlendirme bilgisini  aldığında bu yazıda bilgileri verilen talepçiyi telefonla arayarak irtibat sağlamaları hem süreci kısaltacak, hem de işin sürüncemede kalmasını engelleyecektir.

 

4-TALEPÇİNİN AVUKATIN BÜROSUNA ULAŞMAMASI VE /VEYA VEKÂLETNAME ÇIKARMAMASI:

 

a-TALEPÇİNİN BÜRONUZA HİÇ GELMEMESİ DURUMUNDA,

Görevlendirme yapıldığına ilişkin bilgi ivedi atamalar haricinde talepçilere kısa mesaj yolu ile ,  atanan avukata ise telefon görüşmesi yapılma sureti ile  ulaştırılmaktadır ve SDD sistemine kaydedilmektedir. Görevlendirme tarihinden itibaren,  talepçinin 15 gün içerisinde avukatıyla irtibata geçmesi esastır.Görevlendirme sonrasıtalepçinin gelmemesi sebebiyle görev iadesi halinde, söz konusu 15 günlük sürenin hesabında, SDD-Baronet Sisteminde kayıtlı görevlendirme tarihi  esas alınması ve adliyardim@gaziantepbarosu.org.tr mail adresine , görev iadesi konulu dilekçe gönderilmesigerekmektedir.

 

b-TALEPÇİNİN GÖRÜŞMEYE GELİP VEKALETNAME ÇIKARMAMASI,

Avukatın işe başlama zorunluluğu talepçinin vekâletname ibrazı ile başlamaktadır.

Talepçinin büronuza gelerek görüşme yapması ancak vekâletnameyi ibraz etmesi halinde mümkündür. Talepçinin büronuza gelerek görüşme yapması ancak vekaletnameyi ibraz etmemesi halinde 15 günlük süresi gözetilerek 4/a uyarınca görevlendirme iade edilmelidir.

 

C-TALEPCİNİN GAZİANTEP  DIŞINDA İKAMET ETMESİ DURUMUNDA İSE;

Talepçinin Adli Yardım Bürosuna bizzat başvurusu asıldır. Bunun istisnası ise diğer barolar tarafından iletilen başvurulardır. Yetki yönünden Gaziantep  Mahkemelerinin yargı çevresine giren uyuşmazlıklarda diğer illerde mukim talepçilerin bağlı bulundukları baronun adli yardım merkezlerine ulaşarak yaptığı başvurular posta yoluyla Baromuz adli yardım bürosuna ulaşmaktadır. Bu suretle yapılan atamalarda avukat ve talepçi arasındaki irtibat mümkünse bizzat avukatın bürosunda görüşme suretiyle sağlanmalı bu olanaklı değilse; atanan  avukat ile talepçi telefon vasıtasıyla görüşmeli, talepçinin istemlerini yazılı beyan şeklinde yazarak, vekâletnamesiyle birlikte posta yolu ile avukata ulaştırması sağlanmalı, devam edecek irtibat ise telefon vasıtasıyla olmalıdır.

 

 

5-TALEPÇİNİN VEKÂLETNAME İBRAZI:

 

Talepçi büronuza geldiğinde görüşmeyi ayrıntılarıyla tutanak altına almak zorunluluğunuz bulunmaktadır. Adli Yardım Bürosuna bu tutanağı  sunmanız gerekmektedir. Sizden istendiği halde görüşme tutanağını sunmazsanız işe ilişkin diğer belgelerinizi sunmanıza rağmen ücretiniz ödenmeyebilecektir. Tutanak tanzimi sonrası, vekâletnameye esas bilgilerinizi talepçiye vererek vekâletnamenin tarafınıza ibrazını istemelisiniz. Vekâletname masrafları ve yargılama giderleri talepçiye aittir.

 

 

 

6-TALEPÇİNİN ATAMA KONUSUNDAN BAŞKA TALEPLERİNİN OLMASI

 

Atanan avukatın görevlendirme yazısındaki konuyla bağlılığı esastır. Talepçilerin atama konusundan başka ve farklı taleplerinin olması halinde, beyanlarının alınarak yeni dava konusu için büromuza ek yetki talebinde bulunmamız gerekmektedir. Ek yetki alınmadan işlem yapılması hali Adli Yardım Yönergesi gereği sistemden geçici çıkarma yaptırımına tabidir. Ancak yetki talebinde bulunmanın süreli işlerde hak kaybına neden olacak olması ve  atama konusuyla bağlı hukuki yararı olan başka bir işlem yapılmasının gerekmesi hallerinde ise, ek yetki alınmadan yapılan işlemlerin büromuza bildirildiğinde yapılan işlemler Kurulca değerlendirilerek kabul edilirse ücretleri ödenmektedir. Burada önemli husus bu istina uygulamanın ancak süreli işlerde hak kaybına neden olacak işlemlerle sınırlı olmasıdır. Bu sebeple bu işlemlerdeki daha özenli davranılması avukatlarımızın menfaati icabıdır.

 

7-COÇUK İSTİSMARI DURUMUNDA

 

Bazı boşanma davalarında talepçiler tarafından büromuza bildirilmeyen, gizli tutulan ancak yargılama sırasında atanan avukat tarafından tespit edilen çocuk istismarı konuları ortaya çıkmaktadır. Bu durumun adli yardım bürosuna bildirilmesi halinde, istismara uğrayan çocuğun korunması için ivedi işlemler yapılabilecektir.

 

8-İNFAZI GAZİANTEP  DIŞINDA GERÇEKLEŞECEK İLAM VEYA TALİMATLAR

 

Bazı Mahkeme kararlarının veya icra talimatlarının infazının Gaziantep  dışında yapılması gerektiğinde yetki yönünden uygulanma sıkıntısı doğabilmektedir. Bu hususun büromuza bildirilmesi halinde infazı gerçekleştirilecek yerlerin yargı çevresi içinde bulunan baroların adli yardım bürolarına dosyaları gönderme imkânımız bulunmaktadır.

 

9-GÖREVSİZLİK KARARINDA VEKÂLET ÜCRETİ

 

Mahkemelerce verilen görevsizlik kararında atanan avukatın şahsi kusurunun bulunup bulunmaması haline göre ikili bir ayrım yapılarak ücret ödenmektedir. Atanan avukat yargılama sınırını gözetmeden veya yasayla düzenlenmiş görevli mahkemeleri dikkate almadan dava açmış ve sonunda görevsizlik kararı verilmişse, avukata sadece görevli mahkemenin vekâlet ücreti ödenecektir. Derdest dosyalarda ise davanın talepçiler tarafından açılmış olması halinde görevsizlik kararı verilmiş ise görevli mahkeme ile görevsiz mahkemenin ücreti vekaleti arasında ücret farkının oluşması halinde bu fark da avukata ödenmektedir.

 

10-YETKİSİZLİK KARARINDA GÖREVİN SONA ERME ANI

 

Görevlendirilen dosyalarda mahkemelerce yetkisizlik kararı verilmesi halinde ise, durumunun derhal adli yardım bürosuna bildirilmesi halinde yetkili mahkemenin bulunduğu yer barosu adli yardım bürosuna dosya gönderilecektir. Atanan avukatın görevi ise yetkili yere gönderme talebini ve yetkili yer mahkemesinden gelen duruşma günü tebligatını dosyaya sunması sonrası görevi sona erecektir.

 

11-FERAGAT TEMYİZ KABUL VB.İŞLEMLERDE TALEPÇİNİN YAZILI BEYANI

 

Hukuki ve cezai sorumluluğunuzu doğurabilecek feragat, temyiz, kabul vb. İşlemlerde talepçinin açık yazılı beyanının alınması gerekmekte olup, bu beyan örneğinin büromuza sunulmasıyla dosya görevlendirmesi sona erer.

 

 

 

 

12-ÇOCUK TESLİMİNDE VE ŞİKÂYETLERİNDE UYGULAMA VE ÜCRET

 

Nafaka ödeme yükümlülüğünün ihlali şikâyeti, çocuk teslimi gibi tekrarlayarak yapılması muhtemel hukuksal iş ve işlemlerde, ilk yapılan işe karşı ücret ödenir. Devam eden iş ve işlemlere dair ayrıca ücret ödenmez Ancak, özen yükümlülüğü kapsamında gerekli işlemlerin yapılması avukatın yükümlülüğüdür.

 

 

13-MAHKEMECE TAKDİR OLUNAN VEKÂLET ÜCRETİ

 

Mahkemelerce takdir olunan vekâlet ücreti HUMK ve Avukatlık kanunu gereği atanan avukata aittir. İlamın icrası sadece Avukatlık ücretine ve yargılama giderine ilişkinse ayrıca ek yetki almaya gerek olmaksızın avukat tarafından icrai işlemde bulunulabilecektir. Salt vekâlet ücreti ve yargılama giderine ilişkin ilamların icrası için ek yetki verilmeyecek ve ayrıca ücret ödenmeyecektir. Ancak yapılan işlemlerin akıbeti ve sonucu dilekçe ile Adli Yardım Bürosuna bildirilmelidir.

 

 

SIKÇA KARŞILAŞILABİLECEK SORULAR

1-Tarafıma görevlendirme yapıldı, ancak yaptığım araştırma sonucu dava açmada hukuki yarar olmadığı kanaatine ulaştım ne yapmalıyım?

Görüşünüzü bir dilekçe ile Büroya sunduğunuz takdirde ve Kurul kararıyla da hukuki yararın olmadığı kanaatine ulaşılırsa görevlendirmeniz geri alınır ve puanınız silinmek sureti ile yeni görevlendirme yapılır.

2-Mali durum araştırmasından sonra istek sahibinin ekonomik durumunun iyi olduğu anlaşıldı ne yapmalıyım?

Müvekkiliniz hakkında düzenlenen mali araştırma raporunu Büromuza bildirmeniz gerekmektedir. Bunun dışında da ekonomik durumuna ilişkin yazılı belgelere ulaştığınız takdirde bunları da Büromuza bildirmeniz gerekmektedir.Yapılan incelemede talepçinin Büroya yanıltıcı beyanlar verdiği anlaşılırsa görevlendirmeniz geri alınır.

3-Nöbet listesinden nasıl çıkabilirim, çıkarsam yürüttüğüm adli yardım dosyalarının akıbeti ne olacak?

Adli Yardım listesine katılma da listeden ayrılma da isteğe bağlıdır. Çıkmak için talebinizi bir dilekçeyle Büroya iletmeniz yeterlidir. Siz tekrar başvuru yapana dek görevlendirme yapılmayacak olup, talep ettiğinizde tekrar listeye dâhil edilirsiniz.Listeden çıkmanız halinde size sadece yeni görevlendirme yapılmayacak olup, takip ettiğiniz dosyalar için sorumluluğunuz devam edecektir. Bunun istisnası başka Baroya nakil, ağır hastalık, askerlik, Baro levhasından silinme gibi işin yürütülmesine imkan bırakmayan hallerdir. Ayrıca Adli Yardım Yönergesine göre “haklı sebeplerin ortaya çıkması halinde” Avukatın başvurusu üzerine Kurul kararı ile Avukatın görevi sona erer. Haklı sebebin takdiri Kurula aittir. Buna göre sistemden ayrılışınız haklı bir gerekçeye dayandığı takdirde dosyalara başka meslektaşlarınız görevlendirilecektir.

5-Fon payı ve esasları nelerdir.? Fon payının aktarımı nasıl sağlanır?

TBB Adli Yardım Yönetmeliği gereği Adli Yardım Bürosu gelirlerinden biri Adli Yardım talepçilerinden ve Avukatlardan alınan Fon payı geliridir. Talepçiden adli yardım başvurusu sırasında taahhütname alınır. Bu taahhütnamede; talepçinin adli yardımdan yararlanması sonucunda lehine maddi bir kazanım elde edilmesi halinde adli yardım bürosu tarafından o işte görev ifa eden avukata ödenen ücretler ile tahsil edilen meblağın %5 inin adli yardım fonuna aktarılacağı konusu ve diğer konular yer almaktadır. Taahhütname örneği bu çalışmamız içinde de sunulmuştur. Bu şekilde talepçi lehine maddi bir kazanım olması halinde görevli avukatın büromuzu bilgilendirmesiyle Adli Yardım Bürosuna başvuru ve fon payının aktarımı sağlanır. Bunun yanı sıra Avukatlık Yasasının 180 /e maddesi gereği, adli yardım hizmetini vekil olarak ifade eden avukatlarımızın adli yardımdan aldığı ücretlerinin %10 ununun adli yardım fonuna aktarılması gerekmektedir. Bu da uygulamada, serbest meslek makbuzunuzu kestikten sonra ele geçen meblağdan %10 ununun kesilmesi suretiyle kalan ücretin size ödenmesi ile yapılır.

6-Görevlendirme ile ilgili ücret talebimizi hangi usül ile talep etmeliyiz ?

Görevlendirme ile birlikte tarafınıza gönderilen evrak ekinde , ücret talebine esas olan evrak hususunda bilgilendirme bulunmaktadır. Söz konusu  evrakın Adli Yardım Bürosu Mali İşlemler servisine ulaştırılması akabinde , bu evrakın ulaştırıldığı tarih esas alınmak sureti ile ücret ödeme listesine kaydınız yapılarak , ödeme sıranız geldiğinde kısa mesaj yolu bilgilendirilip Serbest Meslek Makbuzunuzuibraz etmeniz talep edilecektir. Akabinde muhasebeleştirme işlemleri yapılacaktır.

 

7- Yargılama giderlerinin talepçi tarafından karşılanması esastır.

 

 

8-Yapılan atamanın konusu dışında talepçinin başkaca iş ve işlemlerinden kaynaklı olarak yaptığım hizmetlerin ücretlerini hak kazanır mıyım?

Talepçinin başka ve iş ve işlemlerinde Adli yardım bürosundan ek yetki almadan hukuki yardımda bulunmanız ve ücret talep hakkınız yoktur. Talepçinin görevlendirme konusu dışında başkaca hukuki ihtilafları olması halinde gerekli belgeleriyle Adli Yardım Bürosuna başvurması yahut sizin müvekkilinizden aldığınız kimlik fotokopisi ekli yazılı talimata binaen Kurul’dan ek yetki istemeniz gerekmektedir.

9-Mahkeme ara kararının yerine getirilmesi için müvekkile ulaşamıyorum, ne yapmalıyım?

Müvekkilinize iadeli taahhütlü mektup-noter-telgraf ile durumu bildirip, belli sürede tarafınıza ulaşması gerektiğini belirtin, durumu büromuza bildirdiğiniz takdirde görevlendirmeniz geri alınır.

10-Görevlendirme kapsamında bağlantılı işlemler için ne yapmalıyım? Örneğin, boşanma davası açmak için görevlendirildim, davayı açtıktan sonra müvekkilin eşinin de boşanma davası açtığını öğrendim, bu dava için görevlendiril miyim?

Durumu büroya bir dilekçe ile bildirdiğiniz takdirde talebiniz Kurulca değerlendirilir, hukuki yararın varlığı kanaati oluşursa yapmak istediğiniz işlem için(dava –icra takibi-şikâyet)size ek yetki verilir.

11-Tarafıma bu yıl bir tane görevlendirme yapıldığı halde ortağıma iki tane görev verildi. Bu nasıl olabilir?

Görevlendirmede eşit yada eşite yakın ücret almak esastır. Görev sıranız verilen görevin ve ek görevlerin karşılığı olan ücrete göre belirlenir. Bu nedenle tarafınıza tevdi edilen görevden aldığınız ücret, işin tarifesi gereği ya da ek yetkiler nedeniyle ortalamadan yüksek olduğundan sıralamada arkaya alınmış olabilirsiniz.

12-Neden az görev geliyor?

İlimiz itibariyle talepçi sayısının azlığı, Adli Yardım Kurumunun gerektiği kadar bilinmiyor oluşu, talepçinin şartları uygun olmasına rağmen Adli Yardıma yönlendirilmesi yerine düşük ücretlerde dava alınması, atama sonrası talepçinin vazgeçmesi, dosyada hukuki –ekonomik yararın olmadığının anlaşılması gibi nedenlerle görevlendirme az sayıda gelebilmektedir. Talepçinin Adalete erişiminin vekil vasıtasıyla sağlanması ve görevlendirilme sayısının arttırılabilmesi için maddi koşullarının elverişsizliği sebebiyle avukatlık ücretini ödeyemeyecek durumda olanların Adli Yardım Hizmetine yönlendirilmesinin sağlanması gerekmektedir.

 

 

EK-1) Adli Yardım Başvuru Talep Formu

EK-2) Talepçiden alınan Taahhütname

EK-3) Gaziantep Barosu Adli Yardım Bürosu  Görüşme Tutanağı

 

15 TEMMUZ MAHALLESİ 148063 NOLU CADDE NO:13 ŞEHİTKAMİL/GAZİANTEP (Nesibe Aydın Okulları Yanı)
0 342 231 52 90
iletisim@gaziantepbarosu.org.tr
www.gaziantepbarosu.org.tr ©
X
Yol Tarifi
Mail
Telefon