Yol Tarifi
Mail
Telefon

Avukat Hakları Merkezi

                                                  GAZİANTEP AVUKAT HAKLARI MERKEZİ YÖNERGESİ

 

Avukat Hakları Merkezi ;  kamu hizmeti ve serbest bir meslek niteliğindeki avukatın yargının kurucu öğelerinden olan savunmayı serbestçe temsil edebilmesini, hukuki ilişkilerin düzenlenmesini, her çeşit hukuki sorun ve anlaşmazlıkların adalet ve hakkaniyete uygun olarak çözümlenmesini, hukuk kurallarının tam olarak uygulanmasının her derecede yargı organı, hakemler, resmi ve özel kişi, kurul ve kurumlar nezdinde gerçekleştirilmesi ve  bu amaçla hukuki bilgi ve deneyimlerin adalet hizmetine ve kişilerin yararlanmasına özgülenebilmesi ve bu temelde avukatın yargılama için vazgeçilmez olduğu bilincinin yerleştirilmesi, avukatın haklarına ulaşması ve kullanmasının kolaylaştırılması, avukatın mesleki etkinliğini yerine getirirken  ya da  avukat sıfatıyla karşılaşacağı sorunlarda başvuracağı kurumsal bir yapının işlerlik kazanmasını sağlamak amaç ve ereğiyle 2012 yılında çalışmalarına başlamıştır.

 

 

1)  AMAÇ

 

Bu yönergenin amacı; avukatlığın, yargı içindeki etkinliğinin arttırılması, hukukun üstünlüğü, adil yargılanma ve hak arama özgürlüğünün geliştirilmesi temelinde, avukatın Avukatlık Yasası ve diğer yasalardan doğan haklarının  tanınması, uygulanması, geliştirilmesi ve savunulması amacıyla  mesleki, akademik ve uygulamaya yönelik belirlemeler, araştırmalar, çalışmalar ve etkinlikler  yürütmek  ve bu konuda Baro Yönetim Kurulu’na yardımcı olmak, avukat haklarının kullanılması sürecinde avukatın karşılaşacağı tüm olumsuzluklar ve sorunlarda avukata her çeşit hukuksal ve örgütlü bir yardım sağlamak ve Gaziantep Barosu Avukat Hakları Merkezi’nin kuruluş, görev,  yetki, örgütlenme, çalışma usul ve ilkelerini düzenlemektir.

 

 

2)  KURULUŞU

 

Avukat Hakları Merkezi  Gaziantep Barosu Yönetim Kurulu kararı ile kurulur ve üyeleri gönüllü olarak çalışmak isteyen avukatlara öncelik tanınmak koşuluyla atama usulüyle belirlenir.

 

Stajyer avukatlara merkez yürütme kurulu tarafından Merkezin çalışmalarında görev verilebilir.

 

Avukatlar ve stajyer avukatlar merkezin tüm toplantı ve çalışmalarına katılmakta serbesttir.

 

 

3)  AVUKAT HAKLARI MERKEZİ’NİN GÖREV VE YETKİLERİ

a) Avukatlık onurunun korunmasına, meslek ilkelerinin oluşması ve korunmasına, meslek ölçülerinin geliştirilmesine ve avukatlık mesleğinin bu ölçüler çerçevesinde yürütülmesine yönelik çalışmalar yapmak;

b) Avukatın, avukat kimliği nedeniyle uğradığı her türden saldırıya karşı çalışmalar yapmak;

c) Avukatın mesleki ölçüler çerçevesinde görev yaptığı sırada karşılaştığı, her çeşit baskı, engelleme, taciz veya haksız bir müdahale vb.ye ilişkin sorunları saptayarak anında müdahalede bulunmak, gözlemci görevlendirmek, sorunun çözülmesi konusunda çalışmalar yapmak, başvurularda bulunmak, rapor düzenlemek, yayınlamak;

d) Avukatlık mesleğinin gelişmesine, avukat haklarının korunmasına, toplumsal ve ekonomik haklarının geliştirilmesine, meslek tekelinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak;

e)Avukatların sağlık ve sosyal güvenlik alanlarındaki sorunlarını saptamak ve çözüm yolları konusunda çalışmalar yapmak;

f) Mesleki konularda ve hukuk alanında süreli, süresiz yayınlar çıkarmak;

g) Mesleki dayanışmanın sağlanması ve sürekliliği için örgütlenme vb. düzeyde her çeşit çalışmada bulunmak;

h) Avukatlık hukukuna ilişkin ulusal ve uluslararası alanda seminer, konferans, toplantı ve benzeri etkinlikler düzenlemek;

i) Avukat hakları konusunda, hukuksal düzenlemeleri, uluslararası sözleşmeleri ve bildirgeleri izlemek, bilgilendirmelerde bulunmak, çalışmalar yürütmek;

j) Avukat hakları konusunda mesleki bilgilendirmeyi ve toplumsal bilinçlendirmeyi sağlayıcı çalışmalar yapmak;

k) Baro yönetimince kendisine verilen görevleri yerine getirmek, yürüttüğü çalışmalar konusunda yönetimi bilgilendirmek;

l) Etkinlik amacı doğrultusunda Baro Yönetim Kurulu’na önerilerde bulunmak;

m) Baro'nun diğer merkez ve birimleriyle işbirliği yürütmektir.

4)  AVUKAT HAKLARI MERKEZİ İŞLEYİŞİ

Avukat Hakları Merkezi’nin işleyişi, Gaziantep Barosu tarafından Avukat Hakları Merkezi’ne iletilen işler ile Merkez’in kullanımına sunulmuş olan telefonlardan yapılan ihbarların; merkez başkanı ya da yardımcısı tarafından  merkez  üyeleri arasından  görevlendirilen üye ya da üyelerin görev ve görevlendirme konusu olayla ilgili  rapor ve tutanak düzenlemesi ile sağlanır.

Tutulan rapor ve tutanaklar Avukatlık Kanunu md.95/4 ve diğer hükümler çerçevesinde değerlendirilmek üzere Baro Yönetim Kurulu’na sunulur.

5)   AVUKAT HAKLARI MERKEZİ

Avukat Hakları Merkezi en az 10 üyenin atanması ile oluşturulur.

Avukat Hakları Merkezi, Gaziantep Barosu Yönetim Kurulu’nun, gönüllü çalışmak için başvuruda bulunan avukatlara öncelik tanınarak avukatlar arasından atama usulüyle belirlediği bir başkan, bir başkan yardımcısı ve bir genel sekreterden oluşacak Yürütme Kurulu  tarafından yönetilir.

Yürütme Kurulu, Avukat Hakları Merkezi üyelerini merkezin etkinlikleri çerçevesinde belirleyeceği usul ile görevlendirir.

Görevlendirilen üye ya da üyeler hazırlayacakları  raporları görevlendirme tarihinden başlayarak bir hafta içinde yürütme kuruluna sunmakla yükümlüdür.

Avukat Hakları Merkezi yürütme kurulu haftada bir kez toplanır.

Avukat Hakları Merkezinin etkinliğini sürdürmesi için gerekli oda, telefon hattı ve kırtasiye gereçleri vb. gibi harcamalar Baro Başkanlığınca sağlanır.

 

6)  YÖNERGEDE HÜKÜM BULUNMAMASI DURUMU

Yönergede hüküm bulunmaması durumunda Avukatlık Kanunu, Meslek Kuralları ve yönergeyle ilgili tüzük ve  yönetmelikler uygulanır.

7)   YÜRÜTME

Bu yönerge hükümleri Gaziantep Barosu Başkanlığı tarafından yürütülür.

 

8)   YÜRÜRLÜK

Bu Yönerge, Yönetim Kurulu’nun   ……/11/2012  Tarih ve ……… numaralı kararı ile ……/11/2012 tarihinde yürürlüğe girmiştir.         

 

 

 

 

    

 

GAZİANTEP BAROSU  AVUKAT HAKLARI MERKEZİ ÜYELERİNİN İLETİŞİM BİLGİLERİ
  Ad-Soyad Telefon e-posta adresi
1 Av.Mehmet Nizamettin Haznedar (Başkan) 5327000833 nizamettin_haznedar@hotmail.com
2 Av.Muharrem Ercan (Başkan Yardımcısı) 5307464614 muharremercan@hotmail.com
3 Av.Hatice Aslan (Genel Sekreter) 5063818190 avhaticeaslan@hotmail.com
4 Av.Bektaş Şarklı 5324422821 avbektas@hotmail.com
5 Av.Bülent Duran 5323950337 avbulentduran@hotmail.com
6 Av.Abdulkadir Güzel 5323122077 kadir_guezel@yahoo.de
7 Av.Deniz Kasakolu 5334417692 deniz.kasakolu@gmail.com
8 Av.Zeliha Karadal  5336342822 zelihakaradal@hotmail.com
9 Av.Hacı Kocaaslan 5332367255 avukathacikocaaslan@hotmail.com
10 Av.Mehmet Arif Şahin 5337368309 avarifsahin@hotmail.com
11 Av.Hüseyin Gökot 5327827833 huseyingokot@mynet.com
12 Av.Aydın İsmi 5056260720 aydinismi@hotmail.com
13 Av.Kahraman Çiçek 5333858108 avukatkahramancicek@hotmail.com
14 Av.Mesut Karavelioğlu 5336262770 avmesutkaravelioglu@hotmail.com
15 Av.Mahir Petekbaşı 5326218423 mahmutmahir17@hotmail.com
16 Av.Toprak Ufuk Erinç 5064885802  
17 Av.Songül Yılmaz 5367029676  
18 Av.Hasan Önder Sulu 5306446816  
19 Av.İshak Arslan 5326973302  
20 Av.Özge Atar 5069984751 ozgeatar@hotmail.com
21 Av.Yunus Koçak 5416321390 av.yunuskocak@hotmail.com
22 Av.Mustafa Türk 5326137279 av.mustafatürk@hotmail.com
23 Av.Gülsüm Günbala Güven 5055018034  
24 Av.Yakup Ceylan 5416344784 yakupcyln@hotmail.com
25 Av.Aydın Şaman 5555353395 aydin_saman@hotmail.com

 

15 TEMMUZ MAHALLESİ 148063 NOLU CADDE NO:13 ŞEHİTKAMİL/GAZİANTEP (Nesibe Aydın Okulları Yanı)
0 342 231 52 90
iletisim@gaziantepbarosu.org.tr
www.gaziantepbarosu.org.tr ©
X