Kategoriler

İç Yönerge

 

 

 

 

 

GAZİANTEP BAROSU

 

CMK UYGULAMASI HAKKINDA İÇ YÖNERGE

 

 

Amaç:

 

Madde 1-

            Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince Gaziantep Barosu tarafından soruşturma ve kovuşturma aşamalarında yapılacak görevlendirmelerin usul ve esaslarını belirlemek, müdafilik ve vekillik hizmetlerinin  aksamadan yürütülmesini sağlamak, görev alan avukatlar arasında adil görev dağılımını sağlamak, mesleki hizmetlerine uygun ücretlerinin ve giderlerinin hakça ve şeffaf olarak ödenmesini ve denetlenmesini sağlamak, sisteme kayıt ve devamlılık için gerekli eğitim seminerlerini düzenlenmek, ulusal ve uluslararası hukuka uygun, adil ve insan haklarına saygılı bir ceza yargılaması için  uygulama birliği sağlamak amaçları ile bu merkez bünyesinde oluşturulan organların kuruluşu, örgütlenmesi, görev, yetki, çalışma usul ve esaslar ile ilke ve yöntemler iş bu yönergede düzenlenmektedir.

         

Kapsam:

 

Madde 2-

Bu yönerge;

 

a) Merkez bünyesinde yer alan organların kuruluş, çalışma şekilleri ile görev ve yetki alanlarının düzenlenmesini,

 

b) Merkez bünyesinde yer alan organların birbirleri ile ve Baro yönetimi ile olan ilişkilerinin düzenlenmesini,

 

c) Müdafi veya vekil olarak görev yapacak avukatların sisteme kabulü, sistemden çıkması ve çıkarılması esaslarının belirlenmesini,

 

d) CMK Hizmetinin sunulduğu çalışma bölgelerinde görev alacak avukatların tespiti, eğitim seminerleri, çalışma ilkeleri ile görevlendirilmelerinin esas ve usullerini,

 

e) Müdafi veya vekil olarak yürütülen işlerde, hukuki yardım sunulan kişiler ve bunların yakınları ile kolluk, savcılık, mahkemeler ve diğer avukatlarla ilişkilerde uyulması gereken ilkeler ile usul ve esasları düzenler.

         

 

Genel Esaslar:

 

 

 

Madde 3-

 

                  Ceza Muhakemesi Kanunu 150 maddesi ile Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince Müdafi ve Vekillerin Görevlendirilmeleri İle Yapılacak Ödemelerin Usul Ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik 5 ve 6. maddeleri gereğince, soruşturma evresinde, ifadeyi alan merciin veya sorguyu yapan hakimin istemi üzerine, kovuşturma evresinde mahkemenin istemi üzerine Gaziantep Barosu tarafından avukat görevlendirilir. Gaziantep Barosu avukat görevlendirmelerini Avukat Atama Otomasyonu (BARONET) aracılığıyla yapar. Müdafi atama yetkisi Gaziantep Barosuna aittir. Gaziantep Barosu bu yetkisini Gaziantep ili sınırları içersinde kullanır.

 

Organlar:

 

 

Baro Yönetim Kurulu:

 

 

Madde 5-

 

                Bu yönergenin uygulanmasında, ortaya çıkabilecek sorunların giderilmesi ve gerekli önlemlerin alınması ile bu yönergede düzenlenmeyen konularda son karar organı Gaziantep Barosu Yönetim Kurulu'dur.

 

 

CMK Çalışma Komisyonu:

 

 

Madde 6-

 

                 CMK uygulamasının daha sağlıklı, verimli, koordineli olarak yerine getirilebilmesi, müdafi atamalarında ortaya çıkabilecek sorunların tartışılması, çözüm önerilerinde bulunulması, uygulama birliğinin sağlanması ilgili yasa ve yönetmelik gereklerinin yerine getirilebilmesi amacıyla Gaziantep Barosu bünyesinde "CMK ÇALIŞMA KOMİSYONU" kurulur.

 

                  CMK Çalışma KOMİSYONU, CMK uygulamalarından sorumlu Baro Yönetim Kurulu üyesi ile Baro Yönetim Kurulu tarafından gönüllü yönetim kurulu üyeleri arasından görevlendirilecek 2 asıl ve baro üyesi gönüllü 2 asıl , baro üyesi gönüllü 2 yedek olmak üzere toplam 7 üyeden oluşur.

 

                   Sorumlu yönetim kurulu üyesi dışındaki CMK Çalışma Komisyonu'nda bulunacak yönetim kurulu olan üyeleri, baro seçimli genel kurullarını izleyen bir ay içinde Baro Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Çalışma komisyonunda görev alacak gönüllü asıl ve yedek üyeler ise baro seçimli genel kurullarını izleyen bir ay içinde Gaziantep Barosu CMK komisyonu tarafından yapılacak oylama ile üyeler arasından  belirlenir.

 

                   Hakkında avukatlığa engel bir suçta dolayı son soruşturma açılmasına karar verilmiş veya geçmiş beş yıl içinde disiplin kurulunca verilerek kesinleşmiş bir kararla kınama, para veya meslekten men cezaları ile cezalandırılmış olan avukat CMK Çalışma Komisyonu üyesi olarak görevlendirilemez.

 

                   Başkanın yanı sıra bir başkan yardımcısı ile bir yazman üye CMK Çalışma Komisyonu'nda bulunan yönetim kurulu üyeleri arasından ilk toplantıda yapılacak seçimle belirlenir. Toplantılarda ve seçimlerde 1136 Sayılı Avukatlık Yasası'nın yönetim kurulu toplantılarına ilişkin hükümleri uygulanır. Toplantılara asıl ve yedek bütün üyelerin katılımı zorunlu olup oylamalarda yalnız asıl üyeler oy kullanırlar.

 

                   Bir yıllık çalışma dönemi içersinde mazeretsiz olarak üst üste üç yada toplam altı toplantıya katılmayan üyenin görevine son verilir. Bu takdirde komisyondan çıkarılan üye yönetim kurulu üyesi ise karar tarihinden itibaren bir ay içerisinde Baro Yönetim Kurulu tarafından yeni bir atama yapılır, komisyondan çıkarılan üye gönüllü baro üyesi ise CMK komisyonu tarafından bir ay içerisinde yapılacak toplantı ile üyeler arasından yapılacak oylama ile belirlenir.

 

 

Görevleri:

 

 

Madde 7-

 

                   a-)CMK uygulamalarında müdafi olarak görev almak isteyen avukatların başvurularını değerlendirmek,

 

                   c-)CMK Uygulama Servisi'nin müdafi görevlendirmelerinde eşit dağıtım ilkesi çerçevesinde çalışmasını sağlamak ve denetlemek,

 

                   d-)CMK Uygulama Servisi tarafından iletilen ve müdafilerden gelen CMK uygulaması ile ilgili şikayet, itiraz, görev iadesi ve istifa gibi her türlü dilekçeyi incelemek ve  karar vermek,

 

                   e-)Müdafi istekleri konusunda CMK Uygulama Servisi'nin çalışma ilkelerini belirlemek,

 

                   f-) CMK Uygulama Servisinden gelen ücrete ilişkin makbuz ve evraklardan yönetmeliğe uygun olmayanları ilgilisine iade etmek,

 

                     g-)Müdafilerin görevlerinden kaynaklanan sorunların çözümünü sağlamak,

 

                    h-)Müdafi atamaları ile ücret ödemeleri hakkında CMK Uygulama Servisi tarafından her ayın sonunda hazırlanan raporları incelemek, söz konusu raporları esas almak suretiyle uygulamada karşılaşılan sorunlar ile saptanan hukuka aykırılıkları Baro Yönetim Kurulu'na sunmak,

 

            ı-)Meslek içi eğitim, seminer, konferans ve toplantılar düzenlemek, bu tür toplantıların yer ve zamanını tespit ile yönetmek, konuşmacıları belirleyerek bu kişilerin faaliyetlere katılım ve organizasyonunu sağlamak,

 

            i) Değerlendirme toplantıları her ay en az 1 kez olmak üzere toplantı yaparak itiraz ve başvuruları karara bağlar. Kurul; üye sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar alır.

 

 

 

CMK Uygulama Servisi:

 

 

 

Madde 8- 

 

                   Baro bünyesinde müdafilik hizmetine ilişkin işlemlerin yürütülmesi için CMK Uygulama Servisi adında ayrı bir hizmet birimi kurulur, bu birimde Gaziantep Barosu Yönetim Kurulu tarafından bir koordinatör görevlendirilir. CMK Uygulama Servisi, mesai saatleri içerisinde hizmet verir. Mesai saati dışında oluşabilecek her türlü aksaklık en kısa sürede koordinatöre bildirilir ve sorunun çözümü sağlanır.

 

                   CMK Uygulama Servisi, yeteri kadar personelden oluşur. Ancak gerekli görülmesi halinde Baro Yönetim Kurulu tarafından, Baro'ya kayıtlı Avukatlar arasından seçilecek bir veya birden fazla avukat CMK Uygulama Servisi Sorumlusu sıfatıyla sözleşmeli olarak görevlendirilebilir.

 

 

Görevleri:

 

 

Madde 9-

 

                   a-) CMK uygulamalarında müdafi olarak görev almak isteyen avukatların başvuru kayıtlarını yaparak CMK Çalışma Komisyonu'nun değerlendirmesine sunmak,

 

                   b-) Müdafi başvurusu kabul edilen ve/veya CMK Eğitim Sertifikası alan avukatlar hakkında CMK Müdafi Sicili tutmak,

 

                   c-) Müdafilerden gelen CMK uygulaması ile ilgili şikayet, itiraz, görev iadesi, ve istifa gibi her türlü dilekçeyi kaydederek karar verilmek üzere CMK Çalışma Komisyonu'na iletmek,

 

                   d-) Müdafilerden gelen ücrete ilişkin makbuz ve evrakları kabul ederek yasa ve yönetmeliğe uygun olmayan evrakları karar vermek üzere CMK Çalışma Komisyonu'na iletmek,

 

                   e-) Müdafilerin görevlerinden kaynaklanan sorunların çözümü konusunda yardımcı olmak,

 

                   f-) CMK Çalışma Komisyonu tarafından düzenlenecek meslek içi eğitim, seminer, konferans ve toplantıların düzenlenmesi ve organizasyonunda CMK Çalışma Komisyonu'na yardımcı olmak,

 

                     g-) Bu yönerge uyarınca yaptırım olarak ceza puanı uygulanması belirtilen durumlarda ceza puanı uygulamak ve CMK çalışma komisyonunun bilgisine sunmak

 

 

 

CMK İlçe Temsilcileri:

 

 

Madde 10-

 

                   Baro Yönetim Kurulu tarafından aksine karar alınmadığı takdirde Baro İlçe Temsilcileri, CMK İlçe Temsilcisi olup bu yönergenin 9.maddesinin a,c,d,f,g bentlerinde belirtilen görevlerin yerine getirilmesinden sorumludur. Müdafilerden gelen ücrete ilişkin makbuz ve evrakları karar verilmek üzere CMK Uygulama Servisine iletirler.

 

 

 

CMK GÖNÜLLÜ AVUKAT LİSTESİ

 

 

 

Madde 11-

 

1)Gaziantep Barosu Müdafii ve vekil görevlendirmeleri ile ilgili olarak "GÖNÜLLÜ AVUKAT SİSTEMİ" getirmiştir. Buna göre; CMK uygulaması çerçevesinde görev almak isteyen Gaziantep Barosu'na kayıtlı avukatlar yazılı olarak, şahsen başvuruda bulunurlar.

 

Başvuru için gerekli belgeler; - Vergi Levhası, yok ise,bir Avukat yanında sigortalı olarak çalıştığını gösteren belge (işe giriş bildirgesi) ,CMK eğitim sertifikası. Şahsen yazılı başvuru üzerine gönüllü avukat, cmk listelerine kaydedilir. CMK Gönüllü Avukat Listesine kaydolan avukat, görevlendirme ve görev esaslarını kabul eder ve göreve başlar.   Bu yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce listede bulunan avukatların görevi, başvuru koşulu aranmaksızın devam eder.

 

2-) Gaziantep Barosu görevlendirme yetki alanı, Gaziantep ili merkez adliye ve ilçe adliyelerinin tümünü kapsar.

2-a Baro Temsilciliği olan ilçelerde, (Nizip,İslahiye,Nurdağı, Aaraban) bürosu (vergi kaydı) ilgili ilçede olan Avukatlarımız görev alır.

 

                        3-) Gönüllü avukatlar arasında yapılacak görevlendirmelerde adil bir dağılımın sağlanması maksadıyla puan sistemi uygulanır. Hazırlık aşamasındaki görevlendirmeler için 5 puan, Sulh Ceza Mahkemesi görevlendirmeleri için 7,5 puan, Asliye Ceza Mahkemesi görevlendirmeleri için 9 puan ve Ağır Ceza Mahkemesi görevlendirmeleri içinse 16 puan verilir. Talimat dosyaları içinse ait olduğu CMK aşamasının belirlenen puanın yarı puanı verilir.

 

                        4-) Listelerde az puandan çok puana doğru sıralama esastır. En üstte en az puanlı avukat yer alır. Görevlendirme en az puanlı avukattan başlar. Görevi kabul eden avukatın puanına görev için belirlenen kadar puan eklenir. Avukat, eklenen puana göre listede ilgili sıraya düşürülür.

 

                        5-) Görevlendirme, Gaziantep Barosu Avukat Atama Otomasyonu (BARONET) aracılığıyla ilgili birimden istem yapılması sonrası, otomasyon sistemi aracılığıyla ilgili listelerdeki sıradaki avukatın otomatik olarak aranması usulüyle yapılır. Elektrik kesintisi, internet bağlantısı kesintisi, sunucu problemleri ve benzeri öngörülemeyen durumlarda avukat istemleri Baro CMK personeline yönlendirilir. Bu durumda ilgili personel adaletli dağıtım ilkesi gereğince avukat ataması yapar. Görev bilgisi sisteme ilgili personel tarafından anında girilir. Bu işlemlerin BARONET tarafından sistemde kaydı tutulur.

 

 

 

CMK Görevlendirmelerinde Uygulanacak Parametreler

 

 

 

Madde 12-

 

 

1-) Bölgedeki avukatlar 7 Gün 24 saat7 gün mesai saatleri 08:00-17:00 zaman parametrelerini seçebilir

 

Gece Teşvik saati 21.00'dan sabah 08.00'a kadardır. Bu saatler arasında alınan görevlerde (görev puanı3/4) puan verilerek teşvik edilir.

 

 

 

2-)Yıllık mazeret süresi 60 gündür. Bu süre alınan mazeretlerin dakikaya çevrilerek toplanmasıyla hesaplanır. (Bu süre sadece hastalık durumunda rapor ibraz edilmesi halinde YK. Kararı ile uzatılabilir.). Askerlik, doğum gibi durumlarda ise CMK Listesinden çıkış verilip; tekrar dönüş tarihindeki ortalama puandan başlatılır.

 

 

Telefonla arama sırasında aşağıdaki durumlar kayıt altına alınır.

 

 

                        a)Görevlendirilecek avukat CMK servisine bildirdiği gsm numarasından aranır. cevap vermiyorsa arama robotu, sıradaki diğer avukata geçmeden 1’er dakika bekleyip 2 defa tekrar arar. Aranan avukata ulaşılamaması durumunda aşağıda belirtilen oranda red ceza puanı verilir.

 

b) Görevlendirilecek avukat CMK servisine bildirdiği gsm numarasından aranır.  Ulaşılamıyorsa arama robotu, sıradaki diğer avukata geçmeden 1’şer dakika bekleyip 2 defa tekrar arar. Aranan avukata tekrar ulaşılamaması durumunda aşağıda belirtilen oranda red ceza puanı verilir.

 

c) Görevlendirilecek avukat CMK servisine bildirdiği gsm numarasından aranır.  Telefon meşgul sinyali verirse arama robotu, sıradaki diğer avukata geçmeden 1'şer dakika bekleyip 2 defa tekrar arar. Aranan avukata tekrar ulaşılamaması durumunda red ceza puanı verilmez.

 

d) Görevlendirilecek avukat CMK servisine bildirdiği gsm numarasından aranır.  Aranan avukatın görevi red etmesi durumunda arama robotu, sıradaki diğer avukata geçer. Görevi red durumunda aşağıda belirtilen red ceza puanı verilir.

 

e) Görevlendirilecek avukat CMK servisine bildirdiği gsm numarasından aranır.  Aranan avukat telefonu açıp telefonu dinlerken kapatırsa arama robotu sıradaki diğer avukata geçmeden 1'er dakika bekleyip 2 defa daha arar.Aranan avukata tekrar ulaşılamaması durumunda red ceza puanı verilir.

 

f) Görevlendirilecek avukat CMK servisine bildirdiği gsm numarasından aranır.  Aranan avukat telefonu hatalı tuşlama yaptığı durumunda arama robotu, sıradaki diğer avukata geçmeden 1’er dakika arayla 2 tekrar arama yapar. Hatalı tuşlama yada görevi red anlamına gelecek diğer eylemlerin olması durumunda aşağıda belirtilen red ceza puanı verilir.

 

g) Görevi kabul ettiği halde, bir süre sonra Baromuz CMK birimine herhangi bir belgeye dayandırmadığı mazeret nedeniyle gidemeyeceğini beyan eden Avukat ilgili görevin ½ oranında cezai yaptırıma tabi tutulur.

 

 

 

Red Sebebi                                      Verilecek Red Puanı                      Tekrar Arama Sayısı

 

Cevap Vermedi                                                       ½                                            2

 

Ulaşılamadı                                                             ½                                            2

 

Telefonu Meşgul                                                    -                                               2

 

Görevi Reddetti                                                       ½                                            -

 

Telefonu Dinlerken Kapattı                                  ½                                              2

 

Hatalı Tuşlama                                                       ½                                             2

 

 

 

3-) Yukarıdaki durumlar için sistemde zorunlu mazeret süreleri tanımlıdır. Bu mazeretler Atama Sistemi tarafından otomatik girilir. Fakat Sistem tarafından oluşturulduğu için Yıllık mazeret süresini etkilemez.

 

Meşgul olan bir avukat red puanı almadığı için bir mazeret süresi girmezken,

-   “Cevap Vermedi” durumundaki bir avukat için avukat bir red puanı almasına rağmen puanı uygun olup bir sonraki görev için aranma ihtimalini göz önüne alarak sisteme 3 saatlik mazeret girer. Böylelikle avukat sistem tarafından ilk sırada olsa bile Mazeretli olarak gözükür ve 3 saat boyunca aranmaz bu sürenin sonunda yine sistem tarafından otomatik olarak aktif hale gelir.

 

-    “Görevi Kabul” eden avukat için 1 saatlik bir mazeret girilir ve görevi alan avukata görevini tamamlaması için bir saatlik fırsat verilmiş olur. Görevi Kabul eden avukat, bu zorunlu mazeret süresi içerisinde görev yaptığı birimden gelen görevlendirmelerde en fazla 1 defaya kadar olan avukat istemlerinde görevlendirilecektir.

 

 

Durum                                                    Zorunlu Mazeret Süresi

 

Cevap Vermedi                                                 3 saat

 

Ulaşılamadı                                                       6 saat

 

Telefonu Meşgul                                                    -

 

Görevi Reddetti                                                 3 saat

 

Telefonu Dinlerken Kapattı                              6 saat

 

Hatalı Tuşlama                                                 6 saat

 

Görevi Kabul Etti                                              2 saat

 

 

 

 

 

*  19/12/2012 tarihinde puanlar sıfırlanmıştır. Görevlendirmeler bu puan durumuna göre oluşan listeden yapılacaktır. Mahkeme ve hazırlık listesi eskiden olduğu gibi tek liste halinde değil üç liste(Soruşturma,Kovuşturma ve BAM) halinde olacaktır. Çarşaf liste olacaktır.

 

* Cmk ya yeni kaydolan bir Avukat o anki ortalama puandan başlangıç/kayıt puanı otomatik olarak sistem tarafından belirlenecektir.

 

*  Atanan avukatın gittiği yerde girebileceği maksimum ifade sayısı 1 olacaktır.

 

*  CMK Aramaları tek bir numaradan olacaktır. Bu numara “0 850 250 2276”dır. Sistemden kaynaklanan teknik hatalardan dolayı oluşabilecek görevlendirme yapılamayan durumlarda CMK uygulama merkezinin 0342 2315290 dahili 124, mesai saatleri dışında ise                  0532 504 74 04 Nolu Gsm numarasından aranılacaktır.

 

 

 

*  CMK Asistan Robotu, Talebin geldiği bölgedeki puan listesinden puanı en az olan ve o an için herhangi bir mazereti bulunmayan avukatı arar görev bilgilerini okur ve görevi kabul ediyorsa “1” e, reddediyorsa “0” a, tekrar dinlemek için “3”e basmasını söyler. Avukat görevi kabul ederse kabul edildiği bilgisini sisteme işler ve kendisine görev bilgilerini içeren bir SMS atar. Yukarıda belirtilen ret durumlarında ise ret bilgisini sisteme işleyip telefonu kapatır.

 

 

 

*  CMK Robotu numarası geri arandığında telefonla sisteme 24 saate kadar mazeret bırakılabilir. Bu sürelerde Yıllık mazeret sürelerinden düşülmektedir.

 

 

 

Bu parametreler Gaziantep Barosu Yönetim Kurulu tarafından gerekli görüldüğünde değiştirilmek üzere görüşülebilir.

 

 

 

GÖNÜLLÜ AVUKATIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 

Madde 13-

 

A.Görevin Tevdii ve Ret Zorunluluğu

 

Avukat görevlendirme yetkisi Baro’ya aittir. Baro görevlendirme yetkisini BARONET aracılığıyla kullanır. Görev, BARONET tarafından avukatın bildirdiği telefonun aranması suretiyle tevdi edilir. Avukat, Baro dışında başka bir avukatın ya da başka makam ve kurumun görev tevdii isteklerini reddetmek zorundadır.

 

B.Görevi İade Etmeme

Avukat, BARONET ya da istisnai durumlarda görevli personelin kendisine bildirdiği görevi kabul etmesi sonrası geçerli bir mazeret olmaksızın aldığı görevi iade edemez.

 

C. Eğitim Çalışmalarına Katılma

 

Gönüllü avukat, Komisyon ya da Baro Başkanlığı’nca düzenlenen, ya da farklı kurumlarca düzenlenip, Komisyonca uygun görülen; konuyla ilgili konferans, eğitim ve seminer gibi etkinliklere katılmak zorundadır.

 

D. Avukatın görev süresi

 Soruşturma aşamasına müdafi ya da vekil olarak atanan avukatın görevi kural olarak Sulh ceza hakimliğince yapılacak sorgu işlemi ile sona erer. Lakin yapılan sorgu neticesinde tutuklama veya herhangi bir adli kontrol tedbirine hükmedilmesi durumunda ilgili konuda itiraz dilekçesinin verilmesi ile avukatın görevi sona erer.Soruşturma evresinde baro tarafından görevlendirilen avukatın görevini bütün aşamalarda bizzat kendisinin ifa etmesi zorunludur.Soruşturma evresinde bir başka avukata yetki belgesi devri yapılmamaktadır.Atanan avukat, katıldığı işlemlerin tutanakların ve yaptığı başvuruların dilekçelerinin ekli olduğu görev raporunu ve Merkez tarafından belirlenen diğer formları ilk görevlendirme tarihinden itibaren en geç 45 gün içerisinde düzenleyip Merkeze ulaştırmakla yükümlüdür. Atanan avukatın ücretlendirilmesi, bu belgelerin Merkeze iletilmesine bağlıdır.

 

ÜCRET ÖDENMESİ

 

Madde  14

  (1) Gönüllü avukat, BARONET aracılığıyla verilen görevleri yerine getirmesi sonrası, Gaziantep Barosu İnternet Sitesinin cmk yardım uygulamasında yer alan görevlendirme formunu veya Baro’dan temin edeceği görevlendirme formunu doldurarak ve ekinde göreve ilişkin ifade ve/veya mahkeme tutanağını Baro CMK Servisi’ne il görevlendirme tarihinden itibaren 45 (kırk beş) gün içerisinde teslim edilmesi zorunludur. Evrak teslimine binaen derhal serbest meslek makbuzu kesilir. Teslim süresi 45 günü geçmiş bulunan evrakların ise teslimi ancak her görevlendirme için ayrı ayrı makbuz kesilerek gerçekleştirilebilir. Teslim süresi ilk görevlendirme tarihinden itibaren azami 6 Ay olarak belirlenmiş olup bu sürenin akabinde görevlendirmeye ilişkin evraklar teslim edilemeyecektir.

 

  (2) Gaziantep Barosu CMK servisi çalışanı tarafından, talebin Adalet Bakanlığı Yönetmeliği ve Gaziantep Barosu CMK Uygulama Yönetmeliği’ne uygunluğunun denetimi sonrası avukatın ödeme talepleri ilgili personel tarafından mümkün olduğu sürece her haftanın cuma günleri, bunun mümkün olmadığı zamanlarda ise en geç 10 gün içerisinde işleme konulur. CMK servisi çalışanınca talebin uygun olmadığının tespiti sonrası bir karar vermek üzere Yönetim Kuruluna talep bildirilir. Talebin kabulü veya reddine Yönetim Kurulu karar verilir.

 

  (3) BARONET tarafından görevlendirmesi yapılmamış müdafi/vekillik hizmetlerinde avukatın ücret talebi reddedilir ve kendisine ödeme yapılmaz.

 

 

 

YAPTIRIMLAR:

 

 Madde 15-

 

A. Uyarma:

 

Uyarma, gönüllü avukatın, aşağıdaki nedenlerle Yönetim Kurulu veya CMK Komisyonu tarafından yazılı olarak uyarılmasıdır:

 

a. Duruşmaları mazeretsiz olarak takip etmemek, verilen görevin her aşamasında yasal işlemi yapmayan ihlal eden veya yönetmelikle belirtilen kurallara aykırı davranan,

b. Görevlendirildiği birime zorunlu haller dışında bir saat içinde gitmemek,

c. Görevlendirilmediği halde göreve gitmek ve ödeme yapılması için bu göreve ilişkin form teslim etmek,

 

B. Listeden Kısa Süreli Çıkarma

 

(1) Listeden kısa süreli çıkarma, CMK Gönüllü Avukat Listesinde yer alan avukatın, Komisyonca yıllık ortalama görev puanının yarısının puanına eklenmesidir. Şu hallerde kısa süreli çıkarma yaptırımı uygulanır:

 

a.  15/A-a ve c maddeleri uyarınca yaptırım uygulanması kararın kesinleşmesinden itibaren Bir yıl içerisinde üçüncü defa aynı maddelerin ihlali,

b. Geçerli bir mazereti bulunmaksızın görevin yarıda bırakılması,

c.  Eğitim, seminer, konferans gibi etkinliklere geçerli bir mazeret bulunmaksızın katılmamak,

 

(2) Listeden kısa süreli olarak çıkarılan avukatın, daha önce kendisine verilmiş bulunan görevlerle ilgili tüm yükümlülükleri devam eder.

 

 C.Listeden Kesin Olarak Çıkarılma

 

(1)Listeden kesin olarak çıkarma, avukatın CMK Komisyonu’nca CMK Gönüllü Avukat Listesinden çıkarılmasıdır. Listeden çıkarılan avukata yeni görev verilmez. Şu hallerde kesin süreli çıkarma yaptırımı uygulanır:

 

a. Listeden kesin olarak çıkarılan avukatın, kısa süreli çıkarma tarihinden itibaren iki yıl içerisinde tekrar aynı yaptırımı gerektirecek kuralın ihlali,

b. Baro tarafından görevlendirildiği dosyaya ilişkin olarak müdafiliğini üstlendiği kişinin kendisinden yahut üçüncü şahıslardan ücret kabul etmek,

c.  Avukatlık Yasası ve meslek kurallarının ihlali,

d. Bu yönerge hükümlerinin ihlali sebebiyle disiplin soruşturması sonucu kesinleşmiş en az uyarma cezası almış olmak.

 

e. Bir yıl içerisinde yapılan görevlendirmelerde herhangi bir listeden hiç görevlendirme kabul etmeyenler CMK sisteminden kesin olarak çıkarılır. (değ. 17/03/2021 tarih ve 2021/13 yön kur.kar)

 

(2) Listeden kesin olarak çıkarılan avukatın, daha önce kendisine verilmiş bulunan görevlerle ilgili tüm yükümlülükleri devam eder.

 

D.İtiraz

 

            Bu madde gereğince Yönetim Kurulu ve CMK Komisyonu tarafından hakkında yaptırım uygulanan avukat, bu yaptırım kararının kendisine yazılı olarak tebliğ edildiği günden sonraki 15 gün içinde Baro Başkanlığı’na itiraz edebilir. İtiraz üzerine verilecek karar kesindir.

 

E. Yeniden Listeye Yazılma

 

Gönüllü avukat listesinden kesin olarak çıkarılanlar 3 yıl geçmeden tekrar bu listede görev alamazlar. 3 yıl sonunda sisteme geri alınma Baro Yönetim Kurulunun kararı ile olur.Ayrıca, Yönetim Kurulu veya CMK Komisyonca, haklarında listeden  çıkarma yaptırımı uygulanan Avukat, tekrar listeye kayıt için başvurduğu günü istatistiksel ortalama puanıyla kaydedilir.

 

 

SON HÜKÜMLER:

 

Düzenlenmeyen Konular:

 

Madde 16-

 

                   Bu yönergede düzenlenmeyen konularda Gaziantep Barosu İç Yönergesi hükümleri uygulanır.

 

Yürürlük:

 

Madde 17-:

 

                  Bu yönergede yer almayan hususlara İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi, T.C. Anayasası, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu, TBB Meslek Kuralları ile 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ve Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince Müdafi ve Vekillerin Görevlendirilmeleri ile Yapılacak Ödemelerin Usul ve Esaslarına ilişkin Yönetmelik hükümleri uygulanır.

 

 Yürütme:

 

 Madde 18: Bu yönerge 1136 Sayılı Avukatlık Kanunu’nun 95. maddesi gereğince Gaziantep Barosu Yönetim Kurulu’nun 18/01/2023  tarih ve 2023/4 esas sayılı kararı ile kabul edilerek 01/02/2023 tarih itibariyle yürürlüğe konmuştur.

 

Madde 19.                 

 

            Bu yönerge hükümleri Gaziantep Barosu Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

 

 

 

15 TEMMUZ MAHALLESİ 148063 NOLU CADDE NO:13 ŞEHİTKAMİL/GAZİANTEP (Nesibe Aydın Okulları Yanı)
0 342 231 52 90
iletisim@gaziantepbarosu.org.tr
www.gaziantepbarosu.org.tr ©
X
Yol Tarifi
Mail
Telefon