Kategoriler

AVUKAT HAKLARI MERKEZİ

                                                         

Koordinatör Yönetim Kurulu Üyeleri

Av.Ahmet Ergin SÖZEN                              0536 242 37 24 

Av.Bişenk ÇİRKİN                                       0553 028 21 55

Av.Mehmet Kemal AKALTUN                      0532 437 88 63

Av.Emine ÇAVUŞ BOZKURT                      0506 829 75 90

Koordinatör Üye
Av.Gizem Büşra Bilgiç                                 0542 436 22 27
Av.Cahit Encu                                              0534 635 69 27
Av.Ferhat Annaç                                          0530 690 26 13


Yürütme Kurulu
Av.Gizem Büşra Bilgiç                                 0542 436 22 27
Av.Cahit Encu                                              0534 635 69 27
Av.Ferhat Annaç                                          0530 690 26 13
Av.Ulaş Sayğıdar                                         0532 385 08 96  
Av.Gökhan Kurt                                           0530 784 27 97 
Av.Deniz Can Akpek                                    0536 362 41 78 
Av.Ali Barçın                                                0530 701 98 98  

GAZİANTEP BAROSU

AVUKAT HAKLARI MERKEZİ YÖNERGESİ

 

 Avukat hakları merkezi: savunmanın yargı içersinde kurucu unsur olarak yerini alması ve savunmanın yargı için vazgeçilmez olduğu bilincinin yerleştirilmesi ; avukatın savunmayı temsil işlevini yerine getirebilmesi için sahip olması gereken haklara ulaşması ve bu hakları özgürce kullanılabilmesi ; avukatlık mesleğini yerine getirirken ve/veya avukatlık sıfatı nedeni ile bir sorunla karşılaşan avukatların başvuracağı bir yapı olması hedefi ile 2012 yılında çalışmalarına başlamıştır.

 

1)  AMAÇ

 

Bu yönergenin amacı; avukatlığın, yargı içindeki etkinliğinin arttırılması, hukukun üstünlüğü, adil yargılanma ve hak arama özgürlüğünün geliştirilmesi temelinde, avukatın Avukatlık Yasası ve diğer yasalardan doğan haklarının  tanınması, uygulanması, geliştirilmesi ve savunulması amacıyla  mesleki, akademik ve uygulamaya yönelik belirlemeler, araştırmalar, çalışmalar ve etkinlikler  yürütmek  ve bu konuda Baro Yönetim Kurulu’na yardımcı olmak, avukat haklarının kullanılması sürecinde avukatın karşılaşacağı tüm olumsuzluklar ve sorunlarda avukata her çeşit hukuksal ve örgütlü bir yardım sağlamak ve Gaziantep Barosu Avukat Hakları Merkezi’nin kuruluş, görev,  yetki, örgütlenme, çalışma usul ve ilkelerini düzenlemektir.

 2)  KURULUŞU

 

Avukat Hakları Merkezi  Gaziantep Barosu Yönetim Kurulu kararı ile kurulur ve üyeleri gönüllü olarak çalışmak isteyen avukatların yapacağı yazılı başvuru ile belirlenir.

 

Stajyer avukatlara merkez yürütme kurulu tarafından Merkezin çalışmalarında görev verilebilir.

 

Avukatlar ve stajyer avukatlar merkezin tüm toplantı ve çalışmalarına katılmakta serbesttir.

 

3)  AVUKAT HAKLARI MERKEZİ’NİN GÖREV VE YETKİLERİ

 

a) Avukatlık onurunun korunmasına, meslek ilkelerinin oluşması ve korunmasına, meslek ölçülerinin geliştirilmesine ve avukatlık mesleğinin bu ölçüler çerçevesinde yürütülmesine yönelik çalışmalar yapmak;

b) Avukatın, avukat kimliği nedeniyle uğradığı her türden saldırıya karşı çalışmalar yapmak;

c) Avukatın mesleki ölçüler çerçevesinde görev yaptığı sırada karşılaştığı, her çeşit baskı, engelleme, taciz veya haksız bir müdahale vb.ye ilişkin sorunları saptayarak anında müdahalede bulunmak, gözlemci görevlendirmek, sorunun çözülmesi konusunda çalışmalar yapmak, başvurularda bulunmak, rapor düzenlemek, yayınlamak;

d) Avukatlık mesleğinin gelişmesine, avukat haklarının korunmasına, toplumsal ve ekonomik haklarının geliştirilmesine, meslek tekelinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak;

e)Avukatların sağlık ve sosyal güvenlik alanlarındaki sorunlarını saptamak ve çözüm yolları konusunda çalışmalar yapmak;

f) Mesleki konularda ve hukuk alanında süreli, süresiz yayınlar çıkarmak;

g)Mesleki dayanışmanın sağlanması ve sürekliliği için örgütlenme vb. düzeyde her çeşit çalışmada bulunmak;

h) Avukatlık hukukuna ilişkin ulusal ve uluslararası alanda seminer, konferans, toplantı ve benzeri etkinlikler düzenlemek;

i) Avukat hakları konusunda, hukuksal düzenlemeleri, uluslararası sözleşmeleri ve bildirgeleri izlemek, bilgilendirmelerde bulunmak, çalışmalar yürütmek;

j) Avukat hakları konusunda mesleki bilgilendirmeyi ve toplumsal bilinçlendirmeyi sağlayıcı çalışmalar yapmak;

k) Baro yönetimince kendisine verilen görevleri yerine getirmek, yürüttüğü çalışmalar konusunda yönetimi bilgilendirmek;

l) Etkinlik amacı doğrultusunda Baro Yönetim Kurulu’na önerilerde bulunmak;

m) Baro'nun diğer merkez ve birimleriyle işbirliği yürütmektir.

 

4)  AVUKAT HAKLARI MERKEZİ İŞLEYİŞİ

 

Avukat Hakları Merkezi’nin işleyişi, Gaziantep Barosu tarafından Avukat Hakları Merkezi’ne iletilen işler ile Merkez’in kullanımına sunulmuş olan telefon hattına yapılan başvuruların; merkez yürütme kurulu koordinatörleri tarafından merkez  üyeleri arasından  görevlendirilen üye ya da üyelerin görev ve görevlendirme konusu olayla ilgili  başvurucuya hukuki destek sunması,bilgilendirme ile rapor ve tutanak düzenlemesi ile sağlanır.

 

Tutulan rapor ve tutanaklar Avukatlık Kanunu md.95/4 ve diğer hükümler çerçevesinde değerlendirilmek üzere Baro Yönetim Kurulu’na sunulur.

 

5)   AVUKAT HAKLARI MERKEZİ

 

Avukat Hakları Merkezi Gaziantep Barosu seçimlerini takiben en geç 1 ay içinde üyeleriyle toplanır ve en az 5 en fazla 10 kişilik yürütme kurulunu ve yürütme kurulu içinden seçilecek 3 kişilik koordinatör yürütme kurulu üyelerini yapacağı ilk toplantıda üyelerin açık oylamasıyla serbest şekilde toplantıya katılanların salt çoğunluyla seçer ve Gaziantep Barosu Başkanlığına bildirir.

 

Avukat Hakları Merkezi, Gaziantep Barosuna yazılı olarak gönüllü çalışmak için başvuruda bulunan avukatlar arasından seçim usulüyle belirlediği en az 5 en fazla 10 yürütme kurulu ve yürütme kurulu içinden seçilen 3 koordinatör üyeden oluşacak avukat hakları merkezi yürütme kurulu koordinasyonu tarafından yönetilir.

 

Yürütme Kurulu Koordinasyonu, Avukat Hakları Merkezi üyelerini merkezin etkinlikleri çerçevesinde belirleyeceği usul ile görevlendirir.

 

Görevlendirilen üye ya da üyeler hazırlayacakları  raporları görevlendirme tarihinden başlayarak bir hafta içinde yürütme kuruluna sunmakla yükümlüdür.

 

Avukat Hakları Merkezi yürütme kurulu acil durumlar saklı kalmak üzere ayda en az iki kez toplanır.

 

Avukat Hakları Merkezinin etkinliğini sürdürmesi için gerekli ulaşım,araç,oda,bilgisayar,yazıcı, telefon hattı ve kırtasiye gereçleri vb. gibi harcamalar Gaziantep Barosu Başkanlığınca sağlanır.

 

 

 

 

 

6)  YÖNERGEDE HÜKÜM BULUNMAMASI DURUMU

Yönergede hüküm bulunmaması durumunda Avukatlık Kanunu, Meslek Kuralları ve yönergeyle ilgili tüzük ve  yönetmelikler uygulanır.

 

 

7)   YÜRÜTME

Bu yönerge hükümleri Gaziantep Barosu Başkanlığı tarafından yürütülür.

 

 

8)   YÜRÜRLÜK

Bu Yönerge, Yönetim Kurulu’nun   ……/   /2022 Tarih ve ……… numaralı kararı ile ……/11/2022 tarihinde yürürlüğe girmiştir.      

15 TEMMUZ MAHALLESİ 148063 NOLU CADDE NO:13 ŞEHİTKAMİL/GAZİANTEP (Nesibe Aydın Okulları Yanı)
0 342 231 52 90
iletisim@gaziantepbarosu.org.tr
www.gaziantepbarosu.org.tr ©
X
Yol Tarifi
Mail
Telefon