Kategoriler

KVKK KOMİSYONU

KVKK Komisyonu Koordinatör Yönetim Kurulu Üyeleri

Av.Aybars Cem ÖZASLAN                        0532 551 36 60

Av.Mehmet Kemal AKALTUN                    0532 437 88 63

KVKK Komisyonu Başkanı

Av. Muzaffer ALICI                                      0553 856 01 90

KVKK Komisyonu Başkan Vekili

Av. Bilge Nur BÜYÜK                                 0505 833 94 27

KVKK Komisyonu Yürütme Kurulu Üyeleri

Av.Adeviye UNCU                                      0533 453 98 89 

Av.Deniz Can AKPEK                                 0536 362 41 78

Av.Duygu BOZKURT                                  0506 125 09 49  

Av.Habibe ÇİFTÇİ                                      0538 048 51 50 

Av.Büşra İlayda KAPLAN                           0534 977 27 17

Av.Sedef DEMİR                                        0505 109 92 61

Av.Büşra Nur KORKMAZ                           0532 489 16 32

Av.Büşra Gizem OĞUZ                              0534 668 92 00

Av.Esra ÖZDEMİR                                     0532 410 35 12 

Av.Ezgi TÜMÜKLÜ AKKUŞ                        0541 867 12 64

 

 

GAZİANTEP BAROSU KVKK KOMİSYONU YÖNERGESİ

 I.BÖLÜM

GENEL HÜKÜMLER

Amaç, Kuruluş, Dayanak ve Tanımlar:

 

Madde 1- Amaç ve Kapsam

 

Bu yönergede düzenlenen esaslar çerçevesinde etkinlik göstermek üzere GAZİANTEP BAROSU bünyesinde KVKK (kişisel verilerin korunması kanunu) Komisyonu kurulmuştur.

Kişisel verilerin korunması kanunu kapsamında oluşan çatışmaları önlemek ve buna yönelik çalışmalar yapan kurum, kuruluş, organları ve kişileri bilgilendirmek amacıyla, bu yönde kamuoyunda var olması gereken doğru bilinci oluşturma, KVKK'nın hak ettiği konum ve karşılığa kavuşmasını sağlama adına, hukuki alt yapının geliştirilmesi çalışmaları başta olmak üzere, amaca yönelik faaliyetler gerçekleştirmek, Komisyonun genel ve temel amacını oluşturmaktadır.

Madde 2- Dayanak

Bu yönerge, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 95. Maddesinin 2. Fıkrasının 15. Bendine ve Gaziantep Barosu Merkez ve Komisyonlar Ana Yönergesinin 2,4.1.10,15.2. Maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Madde 3-Tanımlar

Bu yönergenin uygulanmasında;

a)Baro: Gaziantep Baro ’sunu,

b) Yönetim Kurulu: Gaziantep Barosu Yönetim Kurulu’nu,

c) Komisyon: Gaziantep Barosu Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Komisyonunu,

d) Başkan: Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Komisyonu Başkanını,

e) Yürütme Kurulu: Gaziantep Barosu Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Komisyonunun Yürütme Kurulu’nu,

f)Üye: Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Komisyonu’na üye olmuş Gaziantep Barosu avukat ve stajyer avukatlarını,

g) Kurul: Kişisel Verileri Koruma Kurulunu,

h) Kurum: Kişisel Verileri Koruma Kurumunu,

ı) Veri işleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi,

i) Veri kayıt sistemi: Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemini,

j) Veri sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi, ifade eder.

k) Merkez Koordinatörü: Çalışma konularını ve işlemlerini yönerge gereğince yerine getirmekle yükümlü baro yönetim kurulu üyesini ya da üyelerini,

l) İlgili kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi,

m) Alt Grup: Gaziantep KVKK Komisyonu bünyesinde işleyişi hızlandırmak ve görev dağılımı yapmak için Yürütme Kurulu üyelerinin koordinatör olduğu üyelerinde yer aldığı komisyon içi grupları,

ifade eder.

Madde 4- Komisyonun Amaç ve Görevleri

  1. Yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerinden; hukukun temel ilkelerine, Anayasal
    hükümlere, insan hak ve özgürlüklerine aykırılığı tespit edilenler hakkında; kamuoyunu aydınlatıcı ve yetkilileri uyarıcı nitelikte bilimsel raporlar hazırlamak;

 

  1. KVKK'nın anlam ve önemi konusunda, toplumda ve özellikle hukukçularda olumlu bilinçoluşturmaya yönelik olarak, bilgilendirici ve aydınlatıcı nitelikte konferans, panel, sempozyum ve çalıştaylar düzenlemek;

 

  1. Avukat hakları konusunda ve belirli olay ve olgular ekseninde etkinlikler
    gerçekleştirmek üzere, belirli Odaları’n temsilcileri ile platformlar oluşturmak;

 

  1.  Kişisel verilerin korunması kanunu kapsamında örgütlenmelerinin etkinliğini ve yaygınlığını teşvike yönelik hukuksal altyapı çalışmaları yapmak. Hukuksal düzlemdeetkinlikler yapmaktır.

 

  1. Komisyonun amacı ile ilgili görülen her türlü iç eğitim, etkinlik, atölye çalışması ve diğer çalışmaların yapılması.


Komisyonun Yapılanması ve Organları

Madde 5 -Komisyon Yürütme Kurulu

 

Komisyon yürütme kurulu, bir başkan ve 6 asil ve 1 yedek üyeden oluşur. Komisyon başkanı ve yürütme kurulu, Yılda bir komisyona yazılı üye başvurusunda bulunan komisyon üyeleri tarafından gizli oy açık sayım usulüyle seçimle belirlenir.

 

Seçim günü ve saati her sene Haziran ayının ilk toplantısında komisyon yürütme kurulu ve üyeleri tarafından belirlenir ve duyurulur.

 

Boşalan asil üyelikler olduğunda, Komisyon Yürütme Kurulunda seçilen yedek üyenin asil üyeliğe geçişi sağlanır ve yeni gelen üye, önceki üyenin görev süresini tamamlar.

 

Madde 6- Komisyon Alt Gruplar

 

Komisyon alt gruplar dergi, eğitim, medya, uygulama, arşiv, denetleme, çözümleme alt grubu olarak komisyon yürütme ve üyeleri tarafından belirlenmiştir. Komisyon alt grupları niceliği ve niteliği komisyon yürütme kurulu tarafından değiştirebilir ve başka alt gruplar eklenebilir. Alt gruplara yürütme kuruluna seçilmiş üyeler koordinatörlük yapar. Koordinatörler komisyon başkanı tarafından belirlenir.

 

Madde 7-Komisyon Başkan ve Üyelerinin Görevleri
 

Komisyon Başkanı, Baro Başkanlığının bilgisi dahilinde komisyonu temsil
eder; amacın gerekli kıldığı çalışmaların programlanmasını ve yürütülmesini sağlar; YürütmeKurulunu belirtilen zamanlarda olağan ve gerektiğinde olağanüstü toplantıya çağırır. Komisyon Başkanı, gerektiğinde ve en az yıl sonunda bir kere olmak üzere, komisyon faaliyet raporunu düzenler ve Baro Başkanlığına sunar.Başkan Vekili, Başkanın bulunmadığı zamanlarda Başkana vekalet eder; sair zamanlarda Başkanın veya Yürütme Kurulunun kendisine verdiği görevleri yerine getirir.Genel sekreter, Komisyon Başkanı tarafından oluşturulan toplantı gündemini hazırlar, toplantı çağrılarını üyelere bildirir, toplantı tutanaklarını düzenler, komisyon yazı işlerini yönetir ve komisyon kararlarının uygulanmasını izleyerek sonuçlanmasını sağlar. Yürütme Kurulu, amaçlar doğrultusunda kendilerine verilecek diğer görev ve çalışmaları yaparlar.

 

Madde 8-Toplantılar ve Katılım
 

Komisyon Yürütme Kurulu ve komisyon üyeleri bir saat aralıklarla iki haftada bir olmak üzere olağan olarak toplanır. Komisyon Başkanı, gerektiğinde Komisyonu olağanüstü toplantıya çağırır.
 

Toplantılar gündemli olarak yapılır, görüşmeler ve kararlar tutanağa bağlanır ve alınan
Kararlar komisyon arşiv grubu koordinatörü tarafından   toplantı raporu ve alınan kararlar olarak tüm üyelere sunulur.

 

Belgelendirilmiş bir mazereti olmaksızın üst üste üç kez toplantıya katılmayan üyenin üyeliği gündeme alınacak ilk toplantıda komisyon toplantı oy birliği kararı ile düşer.

 

Madde 9-Komisyon Çalışma Birimleri

 

Komisyonun amaç ve etkinliklerinin niteliklerine göre gerektiğinde, geçici veya görevi
Yürütme Kurulunun görev süresini geçmeyecek şekilde daimî surette, alt çalışma grupları
kurulabilir. Alt Grupların kimlerden oluşacağına, faaliyet alanları ile çalışma usul ve
esaslarına dair gerekli düzenlemeleri 6. Maddeye uygun olarak Yürütme Kurulu hazırlar ve komisyon üyelerine sunar. Komisyon, Yürütme Kurulunun aynen veya değiştirerek onayladığı şekliyle alt komisyonlar kurulur ve göreve başlarlar.

 

 

 

Madde 10- Komisyon Üyeliği

 

Komisyona üye olmak isteyen Gaziantep barosuna kayıtlı stajyer ve avukatlar; üye olma taleplerini içerir Komisyona hitaben yazılmış dilekçeyi komisyon başkanına iletmelidir. Komisyon başkanı ilgili dilekçeyi hem fiziki hem dijital olarak saklamak üzere komisyon alt grubu arşiv grubu koordinatörüne iletir. Üyelik seçim günü, seçim saatinden 1 saat önceye kadar her zaman yapılabilir.

 

Diğer Hükümler

Madde 11- Giderler

 

Komisyonun amacını gerçekleştirmeye ve yönergede tanımlanan etkinliklerini
yerine getirmeye yönelik olan ve Baro Başkanlığının onayı ile alınan giderler, Baro bütçesinden karşılanır.

 

Madde 12- Yürütme


Bu Yönerge hükümleri, Baro Başkanlığı’nın bilgisi dahilinde Komisyon tarafından yürütülür.

 

Komisyon Başkanı                          Asil Üyeler                                       Yedek Üyeler

 

Muzaffer ALICI                                Bilge BÜYÜK

 

                                                           Adeviye UNCU                                Habibe ÇİFTÇİ

 

                                                           Büşra Nur KORKMAZ                    Esra ÖZDEMİR

 

                                                           Ezgi Tümüklü AKKUŞ                     İlayda KAPLAN

 

                                                           Duygu BOZKURT                            Büşra Gizem OĞUZ

 

                                                           Deniz Can AKPEK                           Sedef DEMİR

                                                                                                         

 


 

 

 

 

15 TEMMUZ MAHALLESİ 148063 NOLU CADDE NO:13 ŞEHİTKAMİL/GAZİANTEP (Nesibe Aydın Okulları Yanı)
0 342 231 52 90
iletisim@gaziantepbarosu.org.tr
www.gaziantepbarosu.org.tr ©
X
Yol Tarifi
Mail
Telefon