Kategoriler

KVKK KOMİSYONU

KVKK Komisyonu Koordinatör Yönetim Kurulu Üyeleri

Av.Aybars Cem ÖZASLAN                        0532 551 36 60

Av.Mehmet Kemal AKALTUN                    0532 437 88 63

KVKK Komisyonu Başkanı

Av. Muzaffer ALICI                                      0553 856 01 90

KVKK Komisyonu Başkan Vekili

Av. Bilge Nur BÜYÜK                                 0505 833 94 27

KVKK Komisyonu Yürütme Kurulu Üyeleri

Av.Adeviye UNCU                                      0533 453 98 89 

Av.Deniz Can AKPEK                                 0536 362 41 78

Av.Duygu BOZKURT                                  0506 125 09 49  

Av.Habibe ÇİFTÇİ                                      0538 048 51 50 

Av.Büşra İlayda KAPLAN                           0534 977 27 17

Av.Sedef DEMİR                                        0505 109 92 61

Av.Büşra Nur KORKMAZ                           0532 489 16 32

Av.Büşra Gizem OĞUZ                              0534 668 92 00

Av.Esra ÖZDEMİR                                     0532 410 35 12 

Av.Ezgi TÜMÜKLÜ AKKUŞ                        0541 867 12 64

 

 

GAZİANTEP BAROSU KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HUKUKU

KOMİSYONU YÖNERGESİ

1) KURULUŞ VE DAYANAK:

KURULUŞ

Gaziantep Barosu Kişisel Verilerin Korunması Hukuku Komisyonu Gaziantep Barosu’na bağlı olarak, işbu Yönergede açıklanan esaslar çerçevesinde faaliyet göstermek üzere Baro Yönetim Kurulu’nun 11.05.2022 tarih ve 2022/19 sayılı 46 nolu kararma istinaden kurulmuştur.

ÜYELER VE BAŞKAN

Kişisel Verilerin Korunması Hukuku Komisyonu üyeleri gönüllü olarak çalışmak isteyen Gaziantep Barosuna bağlı avukatlardan ve stajyer avukatlardan oluşur. Komisyon Başkan ve 6 Yürütme Kurulu üyesi ile icra işlemlerini gerçekleştirir.

Avukatlar ve stajyer avukatlar komisyonun tüm toplantı ve çalışmalarına katılmakta serbesttir.

Yürütme Kurulu üyelerinin bir dönem(bir yıl) içerisinde mazeretsiz olarak 3 toplantıya katılmaması veya almış olduğu bir görevlendirmeyi takip eden ilk toplantıya mazeretsiz olarak katılmaması nedeniyle yerine getirmemesi halinde, Komisyon üyeleri tarafından hakkında komisyon üyeliğinden çıkarılma kararı verilebilir.

ÜYELİĞE KABUL

Kişisel Verilerin Korunması Hukuku komisyonu üyeliğine başvuru komisyona verilecek dilekçe ile mümkündür. Komisyona katılmak isteyen meslektaşlar, komisyona sunulan dilekçenin akabinde katıldığı ilk toplantı ile komisyon üyeliğine kabul olunur.

2)TANIMLAR VE KISALTMALAR

Bu yönergede geçen,

Baro: Gaziantep Barosu Yönetim Kurulu, Yönetim Kurulu,

Gaziantep KVKK: Gaziantep Barosu Kişisel Verilerin Korunması Hukuku Komisyonu. Yürütme Kurulu: Kişisel Verilerin Korunması Hukuku Komisyonu Yürütme Kurulu, Başkan: Kişisel Verilerin Korunması Hukuku Komisyonu Başkan,Komisyon Üyeleri: Kişisel Verilerin Korunması Hukuku Komisyonu Üyeleri,

Koordinatör: Komisyon ile koordinasyondan sorumlu Baro Yönetim Kurulu Üyelerini ifade eder.

31 AMAÇ:

Bu Yönerge ile Gaziantep Barosu Kişisel Verilerin Korunması Hukuku Komisyonumun kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esasları belirlenmiştir.

Bu komisyonun amacı;

Kişisel Verilerin Korunması Hukuku alanında avukat ve stajyer avukatlar arasında farkındalık yaratılması ve bu alanda çalışmalarını kolaylaştırıcı eylemlerde bulunmalarının sağlanması,

Mesleki, akademik ve uygulamaya yönelik araştırmalar, çalışmalar ve etkinlikler yürütmek; bu konuda Barolar, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, her türlü kamu kurum ve kuruluşları ve kişisel veri alanına giren her türlü meslek grubu, kişi ve kuruluşları ile işbirliği içinde olmak,

Kişisel Verilerin Korunmasıyla alakalı Yönetim Kurulu ile İşbirliği içerisinde vatandaşlar arasında farkındalık yaratmak,

Gaziantep Barosu KVKK Komisyonunun kuruluş, görev, yetki, örgütlenme, çalışma usul ve ilkelerini düzenlemektir.

41 KAPSAM:

■ Kişisel Verilerin Korunması Hukuku alanında uzmanlaşmanın sağlanması, bu amaçla çalışmalar yapılması, mevcut yasal düzenlemelerin takibi ile uygulanabilirliğinin sağlanması,

• Kişisel Verilerin Korunmasını isteme hakkının bir anayasal hak olduğunun hatırlatılması ve bu konuda gerek veri işleyen veri sorumlularına ve ilgili kişiler hakkında, bu hususlarda eğitici ve etkin çalışmalar yapılması, bu bağlamda hukuksal destek sağlanması,Kişisel Verilerin Korunmasını isteme hakkı ve Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nda düzenlenen kişisel verilerin korunmasına yönelik talepler hakkında gerekli bilgilendirmelerin yapılması ve bu hak ve talepler hakkında veri sorumluları ve veri işleyenlerin bilgilendirilmesi,

Kişisel veri işleyen veri sorumlularının kişisel verilerin korunması, işlenmesi ve diğer konularda farkındalık yaratılması ayrıca Kişisel Verileri Korunması Kanunu kapsamında teknik ve idari tedbirlerin öneminin vurgulanması ve bu tedbirlere uymayan veri sorumlularının karşılaşacağı yaptırımlar hakkında ayrıntılı bilgilendirilmesi,

Kişisel veri ihlallerinin önlenmesi, kişisel verilerin korunmasını isteme hakkının ve kişisel verilerin güvenliğinin sağlanması,

Kişisel verilerin korunmasını isteme hakkı, kişisel verilerin işlenmesi yok edilmesi ve anonim hale getirilmesinden doğan hukuki ihtilaflar ile ilgili olarak bilgilendirme amaçlı bilimsel çalışmalar yapılması, bu alanda çözüm üretilmesinin ve uzmanlaşmanın, yeni gelişmelerin takibinin ve bilgi paylaşımının sağlanması,

Ülkemizde Kişisel Verileri Koruma Kurumu ve kişisel verileri işleyen veri sorumlularının bağlı olduğu odalar, birlikler ve diğer sivil toplum kuruluşları ile de işbirliği yapılması sağlanarak, Kişisel Verilerin Korunması Hukuku, ilgili kişi hakları, veri sorumlularının yükümlülükleri konusunda bilimsel toplantılar, meslek içi eğitim seminerleri, panel ve sempozyumlar düzenlenmesi; düzenlenen seminer, panel ve sempozyumlara katılım sağlanması,

Kişisel Verilerin Korunması Hukuku, kişisel verilerin hukuka aykırı işlenmesi nedeniyle uygulanan idari yaptırımlar nedeniyle doğan davalar, kişisel verilerin hukuka aykırı işlenmesi nedeniyle görülen ceza yargılamaları ve hukuk davalarının takibi ve gerekli tüm işlemlerin komisyon adına yapılması,

Veri sorumlularının cezai ve hukuki sorumluluğu, Kişisel Verilerin Korunması Kurumu tarafından öngörülen veri koruma görevlisine ilişkin mevzuat çalışmaları. Kişisel Verileri Koruması Kurulu’nun ilke kararları, veri sorumlularını ihlal bildirimleri gibi alanda ulusal ve uluslararası yasal düzenlemeler ve bilimsel incelemeler ile yargısal içtihatların derlenmesi, mevzuat çalışmalarına katkı sunulması komisyonun kapsamı dahilindedir.

 

51GÖREV VE SORUMLULUKLAR

GAZİANTEP KVKK YÜRÜTME KURULU VE BAŞKAN

Gaziantep KVKK Komisyonu Yürütme Kurulu biri Başkan olmak üzere toplam 7 asil ve 7 yedek üyeden oluşur.

Gaziantep KVKK Komisyonu Yürütme Kurulu’nun tüm üyeleri komisyon üyelerinin salt çoğunluğunun kararı ile seçilir.

Yürütme Kurulu üyelerinden birinin;

-Görevden çekildiğini belirtmesi,

-Komisyon üyeliğinden istifa etmesi ve istifasının kabulüne dair KVKK Komisyonu Yürütme Kurulu kararının komisyona bildirilmesi,

-KVKK Komisyonu Yürütme Kurulu tarafından komisyon üyeliğine ya da Yürütme Kurulu’ndaki görevine son verilmesi kararının komisyona bildirilmesi

durumlarında yerine seçilmiş yedek üye sırası ile atanır.

Boşta kalan göreve aday olan hiçbir komisyon üyesi yoksa, Gaziantep KVKK Hukuku Komisyonu koordinatörleri komisyon üyelerinden bir kişiyi görevlendirir.

Yürütme kurulu gündemi belirlemek, çalışmaları koordine etmek, baro yönetim kurulunu çalışmalar ile ilgili bilgilendirmek ile sorumludur.

Gaziantep Barosu KVKK komisyon üyeleri tarafından seçilecek bir Başkan ve Yürütme Kurulu tarafından yönetilir. Komisyon Yürütme Kurulu, yapılan işlemler ve alınan kararlar hakkında Gaziantep KVKK üyelerini bilgilendirir.

Yürütme Kurulu davetli olduğu seminer, sempozyum, panel ve sair toplantı ve davetlere Gaziantep KVKK adına katılacak üyeleri Baro Yönetim Kuruluna bildirir.

Yürütme Kurulu, görevlendirilen Gaziantep KVKK üyesinin yapmış olduğu işlemleri her aşamada izlemek ve desteklemekle görevlidir.

Yürütme Kurulu gerektiğinde alt gruplar oluşturabilir ve bu alt gruplar arasında görev dağılımı yapar.• Komisyon, üyeleri seçimle bir Başkan belirler. Başkan, Gaziantep KVKK dosyalarını düzenlemek, toplantı hazırlığı yapmak, Gaziantep KVKK yürütme kurulu tarafından belirlenen toplantı tarih ve saatini komisyon üyelerine duyurmak, önerilen gündemi hazırlamak, istemi halinde gündemin üyelere zamanında ulaşmasını sağlamak, toplantı tutanağı oluşturmak, Baro ile yapılan yazışmaları arşivleyerek saklamak, kararları tutmak ve ilgililere imzalatmak, toplantıya katılanları tespit etmek ve istemi halinde devam çizelgeleri tutmak, talep, şikayet ve önerileri kayıt altına alıp Komisyon Yürütme Kuruluna ve Komisyon üyelerine sunmakla görevlidir.

YÜRÜTME KURULU ÜYELERİNİN GÖREVLERİ

1 Gaziantep KVKK Komisyonu'nun görevleri ve faaliyet konularına uygun şekilde hareket etmek,

2.Gaziantep KVKK Komisyon toplantılarına katılmak ve katılamayacağı durumlarda çağrı, telefon, faks, internet, elektronik posta ve her türlü iletişim aracı ile mazeretini bildirmek,

3.Oluşturulan alt gruplarda görev almak,

Görevlendirmelerin sonucunda düzenlenen rapor ve tutanakları, takip eden ilk toplantıda Komisyon Yürütme Kurulu'na sunmak ve Komisyon üyelerine bilgilendirme yapmak,

Görevlendirme konusu ile ilgili Baro Yönetim Kurulu'nca alınan kararları ve yapılan işlemleri takip ederek Gaziantep KVKK Komisyonunu bilgilendirmek,

İvedi işlerde Komisyonun vereceği görevleri yerine getirmek,

Görevlendirilen komisyon üyesi, Baro Yönetim Kurulu’nca alman kararlan ve yapılan işlemleri takip ederek, görevlendirme konusunun adli ve idari mercilerce soruşturma ve kovuşturma konusu edilmesi halinde, süreci son aşamasına kadar izlemek ve Gaziantep KVKK Komisyonuna gecikmeksizin bilgi vermek,

Gaziantep KVKK Komisyonu’nun etkin, disiplinli çalışması için katkıda bulunmak.

61 ÇALIŞMA YÖNTEMİ VE TOPLANTI USULÜ:

Komisyon toplantısı en az 7 komisyon üyesinin hazır olması ile oluşur. Toplantı usulü ve esasları Komisyon üyeleri tarafından tayin edilir. Tayin edilen toplantı günü ve gündemi ile toplantıda alman kararlar Gaziantep KVKK Komisyonunun bilgisine sunulur. TOPLANTI VE KARAR

Gaziantep KVKK Komisyonu İki haftada en az bir kez toplanır ve toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar alır. Oyların eşit çıkması halinde Komisyon Başkanı oyu lehine karar verilir.

Yürütme Kurulu Üyeleri ya da Komisyon üyelerinin çağrısı üzerine her zaman toplanılabilinir. Baro Başkanı ve/veya Koordinasyondan sorumlu Baro Yönetim Kurulu Üyesi gerek gördüğü her toplantıya katılabilir. Toplantıya çağrı, telefon, faks, internet, elektronik posta ve her türlü iletişim aracı ile yapılabilir.

71 SECİM VE USULÜ

Gaziantep KVKK komisyonu Başkan ve Yürütme Kurulu seçimi yılda bir kez yapılır. Komisyon üyelerinin talebi halinde ve Yürütme Kurulu’nun çağrısı üzerine oylama yapılarak komisyon üye sayısının salt çoğunluğunun sağlanması halinde dönem içerisinde ara seçim yapılabilir.

Gaziantep Barosu ana yönergede düzenlenen seçime çağrı usullerine uygun olarak seçim çağrısı yapılır.

81KVKK HUKUKU KOMİSYONUNUN İŞLEYİŞİ

Gaziantep KVKK Komisyonunun etkinliğini sürdürmesi için gerekli oda, telefon hattı, kırtasiye gereçleri, ulaşım, konaklama, temsil giderleri ve bunlarla sınırlı olmamak üzere ihtiyaç duyulan her türlü harcamalar Baro Başkanlığınca sağlanır.

9YYÖNERGEDE HÜKÜM BULUNMAMASI DURUMU

İç Yönergede hüküm bulunmaması durumunda Meslek Kuralları ve Gaziantep

Barosu ana yönergesindeki ilgili maddeler uygulanır.

 

10)YÜRÜTME VE YÜRÜRLÜK

Bu yönerge hükümleri Gaziantep Barosu Başkanlığı tarafından yürütülür.

Bu Yönerge, Yönetim Kurulu’nun 01.06.2022 Tarih ve            numaralı kararı ile

tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Yönerge Hazırlayanlar Av. Kemal Akaltun Av. Dilaver Kılıç Av. Merve Akçabay Av. Habibe Çiftçi Av. Hülya Parmaksız Av. Ayşegül Öz Av. Bilge Nur Büyük Av. Hüseyin Çelebioğlu

Av. Büşra Gizem Oğuz Av. Meral Şeker Av. Sedef Demir Av. Mehmet Açıkgözoğlu Av. Duygu Bozkurt Av. Muzaffer Alıcı Av. Büşra Nur Korkmaz

 

15 TEMMUZ MAHALLESİ 148063 NOLU CADDE NO:13 ŞEHİTKAMİL/GAZİANTEP (Nesibe Aydın Okulları Yanı)
0 342 231 52 90
iletisim@gaziantepbarosu.org.tr
www.gaziantepbarosu.org.tr ©
X
Yol Tarifi
Mail
Telefon