Kategoriler

GÖÇ VE İLTİCA KOMİSYONU

GAZİANTEP BAROSU GÖÇ VE İLTİCA KOMİSYONU İÇ YÖNERGESİ
1.    Amaç ve Kapsam
1.1.    İşbu yönerge, Gaziantep Barosu Göç ve İltica Komisyonunun; kuruluş, görev, çalışma esas ve usullerini düzenlemektedir.
2.    Dayanak
2.1.    Bu yönerge, 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 95. Maddesinin 2. Fıkrasının 15. Bendine ve Gaziantep Barosu Merkez ve Komisyonlar Ana Yönergesinin 2,4.1.10,15.2. Maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
3.    Tanımlar
3.1.    Bu yönergede    yer alan;
3.1.1.    Baro, Gaziantep Barosunu,
3.1.2.    Baro Başkam, Gaziantep Barosu Başkanını,
3.1.3.    Yönetim Kumlu, Gaziantep Barosu Yönetim Kurulu üyelerini,
3.1.4.    Koordinatör Üye, Göç ve İltica Komisyonu ile Yönetim Kurulu arasında koordinasyonu yürüten Gaziantep Barosu Yönetim Kurulu üyelerini,
3.1.5.    Komisyon, Göç ve İltica Komisyonunu,
3.1.6.    Avukat, Gaziantep Barosuna kayıtlı avukatları,
3.1.7.    Stajyer Avukat, Gaziantep Barosuna kayıtlı stajyer avukatları,
3.1.8.    Komisyon Genel Sekreteri, Göç ve İltica Komisyonu Genel Sekreterini,
3.1.9.    Yürütme Kumlu, Göç ve İltica Komisyonunun Genel Sekreteri ve/veya Göç ve İltica Komisyonu Yürütme Kurulunu,
3.1.10.    Üye, Göç ve İltica Komisyonuna üye olmuş Gaziantep Barosu avukat ve stajyer avukatlarım.
4.    Komisyonun Amaç ve Görevleri
4.1.    Komisyonun amaçlan;
4.1.1.    Yabancılar ve uluslararası koruma hukuku alanında ulusal ve uluslararası hukuk çerçevesinde, Yabancılar ve uluslararası koruma hukukunun tanınması, korunması, uygulanması ve geliştirilmesi açısından; mesleki, kuramsal ve uygulamaya yönelik, disiplinler arası bir yaklaşımla, araştırma ve çalışma yapmak,
4.1.2.    Ulusal mevzuat ve uluslararası sözleşmeler ile tanımlanmış bulunan yabancılar hukuku ve uluslararası koruma haklanmn teminat altına alınması ve kullanımının güçlendirilmesi için çalışmalar yapmak, bu amaçlar doğrultusunda çalışan diğer barolar, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, eğitim ve öğretim kurumlan, meslek odaları, sendikalar ve diğer resmi, özel veya uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak toplumsal farkındalığm oluşturulmasına ve artırılmasına katkıda bulumnak,
4.1.3.    Yabancı ve uluslararası koruma haklanmn ihlallerinde ihlalin tespiti, giderilmesi ve önlenmesine yönelik ulusal ve uluslararası hukuk çerçevesinde akademik ve uygulamaya yönelik tespit, raporlama, araştırma,

eğitim, panel, seminer, sempozyum ve benzeri çalışmalar yapmak; arşiv altyapısını kurmak, yayın faaliyetlerinde bulunmak,
4.1.4.    Avukatlann, stajyer avukatlann ve hukukçuların yabancılar ve uluslararası koruma alanında yetkinliğinin artırılmasını sağlamak amacıyla meslek içi eğitim etkinlikleri düzenlemek,
4.1.5.    Amacı ile ilgili gördüğü diğer her türlü iç eğitim, etkinlik, atölye çalışması ve benzeri çalışmalarda bulunmaktır.
4.2.    Komisyon, 4.1. Maddede belirtilen amaçlarına ulaşmak için aşağıda sayılı çalışmaları ve etkinlikleri temel görevleri olarak kabul eder
4.2.1.    Yabancılar ve uluslararası koruma hakkı ihlallerinin soruşturma ve kovuşturmasında yargı mekanizmalarının ulusal ve uluslararası mevzuat ile sözleşmelere aykırı uygulamalarının saptanması ve bunların hukuksal takibi,
4.2.2.    Yabancılar ve uluslararası koruma hakkına aykırı işlem ve eylemler ile ihlale yol açması olası düzenleme ve faaliyetlerin saptanması için veri takibi, anket ve görüşmeler yapılması,
4.2.3.    Yabancılar ve uluslararası koruma haklarının kullanımının güçlendirilmesi için Baro bünyesinde bulunan Merkez ve Komisyonlarla eşgüdümlü çalışılması,
4.2.4.    Yabancılar ve uluslararası koruma hakları ihlallerine karşı müdahalelerin Avukatlık Meslek Kurallarına ve Meslek Etiğine uygun olarak etkin ve pratik bir şekilde yapılabilmesi için çalışmalar yapılması ve Baronun Merkez ve Komisyonlarına önerilerde bulunulması,
4.2.5.    Yabancılar ve uluslararası koruma hukuku alanında yargı süjeleri, kolluk ve diğer idari ve adli görevlilerin eğitiminde Baronun etkin katılımının sağlanmasına yönelik faaliyetlerde bulunulması,
4.2.6.    Komisyonun amacı ile ilgili görülen her türlü iç eğitim, etkinlik, atölye çalışması ve diğer çalışmaların yapılması.
5.    Merkez ve Komisyonlara Üye Kaydı
5.1.    İç yönergenin Baroya teslimini izleyen ilk Yönetim Kurulu toplantısında, iç yönergenin; Avukatlık Kanununa ve baro ana yönergesine uygunluğu Yönetim Kurulu tarafından denetlenir, iç yönerge Yönetim Kuruluna sunulduğu haliyle veya Yönetim Kurulunca üzerinde değişiklik yapılarak kabul edilir ve ayru kararda komisyonun Koordinatör Üyeleri belirlenir.
5.2.    Komisyonun kurulduğuna dair avukat ve stajyer avukatlara uygun vasıtalarla Yönetim Kurulunca derhal duyuru yapılır.
5.3.    Bu duyuru üzerine komisyona üye olmak isteyen avukat veya stajyer avukatlar süresiz olarak Baroya, yazılı üyelik başvurusunda bulunur. Yazılı başvuru yapıldıktan sonra komisyonun üyesi olurlar. Komisyona üye olmak, herhangi bir birimin onayına tabi değildir. Yönetim Kurulu üyeleri ve Baro Başkam üyelik başvurusu yapmalarına gerek bulunmaksızın, tüm komisyonların doğal üyesidirler.
6.    Komisyonun Yönetim Şekli ve Yürütme Kurulunun Görevleri
6.1.    Komisyon;beş asil üye ,beş yedek üyesinden oluşan Yürütme Kurulu şeklinde yönetilir.
7.    Komisyonun Yönetim Seçimi
7.1.    Komisyona mesaj yolu ile üyelik duyurusunun yapılmasından itibaren Baroya, yazılı üyelik başvurusunda bulunan üyeler ilgili komisyonun seçiminde oy kullanabilirler.
7.2.    Komisyonların iç yönergelerinin kabulü kararından itibaren bir hafta içerisinde Koordinatör Üyeler tarafından komisyon üyeleri, seçim gündemiyle toplanmak üzere, uygun vasıtalarla ve mesaj yolu ile toplantıya davet edilir ve bu mesajda veya yürütme kuruluna aday olacak kişilerin Baroya adaylık başvurusu yapmaları istenir.
7.3.    Komisyonların seçimleri, çoğunluk oluşma şartı olmaksızın, seçime katılan üyelerle, kapalı oy açık sayım usulüne göre gerçekleştirilir. Seçimin düzeni, oyların sayımı, itirazların değerlendirilmesi, tutanakların tutulması işleri Koordinatör Üyeler ile birlikte Yönetim Kurulundan üyelerin kaülımıyla sağlanır. Seçim sonucu Koordinatör Üye tarafından yazılı olarak Yönetim Kuruluna sunulur. Seçim sonucunda görev alan yürütme kurulu üyeleri Baro internet sitesinde komisyona ayrılmış sayfada yayınlanır.
7.4.    Bu ana yönergeye uygun olarak belirlenen yönetim şekline göre, komisyonda, yürütme kurulu adaylanndan en çok oy alan beş aday yürütme kurulunu oluşturur. Yürütme kurulu üyelerinin istifası yahut başkaca nedenlerle görevini sürdüremeyecek olması durumunda yerine, seçimde en çok oy alan beş yedek üye oy alma sırasına göre yürütme kurulu üyesi olarak görev yapar.
7.5.    Seçim zamanı ile Baro seçimlerinin tarihinin yakın olması halinde, Baro seçimleri sonrası oluşacak yeni komisyon yürütme kurulu görevine başlayana kadar mevcut komisyon yürütme kurulu, görevini sürdürür.
8.    Komisyonun Çalışma Dönemi ve Görev Süresi
8.1.    Komisyonun yürütme kurulu üyeleri, Baro seçimlerine paralel olarak görev yapar. Komisyon her Baro seçiminden sonra yeniden seçim yapmakla mükelleftir.
8.2.    Komisyonun yürütme kurulu üyelerinin görevleri, iç yönergede belirlenen seçim usulüne göre yeni yürütme kurulu seçilene kadar devam eder.
9.    Komisyonun Görev ve Yetkileri
9.1.    Komisyon, ilgili oldukları alana ve ana yönergedeki amaca göre çalışmalarını yürütür. Bu kapsamda çalışma alanları ile ilgili seminer, sempozyum, panel, meslek içi eğitim semineri ve toplantılar yapar. Görsel ve işitsel yayınlar hazırlar. Baro internet sitesi üzerinden çalışmalarını duyurur. İlgili olduklan mevzuat taslaklan hakkında Yönetim Kuruluna görüş hazır. Hukukun yaratılması sürecine olumlu katkı sağlar.
9.2.    Baroyu ve komisyonu göç ve iltica alanında ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlar tarafından düzenlenecek olan eğitim, konferans, sempozyum, panel vb. etkinliklerde temsil eder. Komisyondan seçilecek olan meslektaşları eğitimlere katılmak üzere görevlendirir.
9.3.    Kuruluş amaç ve alanları kapsamında Yönetim Kumlunun verdiği diğer görevleri yerine getirir. İlgili olan diğer kurul ve kuruluşlarla iş birliği ve ortak çalışmalar yapar.
9.4.    Komisyon, her Baro seçiminden en az bir ay önce faaliyet raporunu mevcut Yönetim Kumluna sunar. Bu faaliyet rapom ekinde Karar Defteri de mevcut Yönetim Kuruluna sunulur ve Yönetim Kurulu üyeleri tarafından kapanış imzası atılmak suretiyle kapatılır.
9.5.    Komisyonun yürütme kurulu üyelikleri ve sair sıfatları, kartvizit ve başkaca yollarla meslektaşlar arası haksız rekabet yaratacak şekilde veya Türkiye Barolar Birliği Reklam Yasağı Yönetmeliği ve Meslek İlke ve Kurallarına aykırı olarak kullanılamaz.
10.    Komisyonun Çalışma Şekli
10.1.    Komisyon her ay en az bir kere toplanır ve toplantıya katılanlarm salt çoğunluğu ile karar alır. Toplantının yapılacağı gün, yer, saat ve gündem, ilgili yürütme kumlu üyesi tarafından tüm üyelere uygun vasıtalarla duyurulur.
10.2.    Alman kararlar karar defterine yazılır. Karara muhalif olanlar muhalefet gerekçesini yazar.
10.3.    Komisyon kendi içlerinde iş bölümü yapmak için çalışma gruplan oluşturulabilir.
10.4.    Komisyon yapacağı dış yazışmalar, Baro Başkanlığı kanalı ile gerçekleştirilir.
10.5.    Komisyonun çalışma usulleri, ana yönergeye aykırı olmamak şartıyla, işbu iç yönergede belirlenir.
11.    Yönetim Kurulunun Sorumluluğu
11.1.    Yönetim Kumlu, fiziki imkanlar elverdiği ölçüde komisyonun çalışma ve toplantılannı yürütmeleri için yer tahsis eder.
11.2.    Yönetim Kurulu komisyonun faaliyetlerinin devamlılığı için ihtiyaç ve talep halinde, imkanlar elverdiği ölçüde personel görevlendirebilir.
11.3.    Komisyonun toplu sms, e-mail veya diğer uygun vasıtalarla iletişim taleplerini yerine getirir, Baro internet sitesi üzerinden faaliyetlerinin duyurulmasını temin eder.
12.    Mali Hükümler
12.1.    Komisyonların bütçesi yoktur. Komisyonun harcamayı gerektiren bir ihtiyacının varlığı halinde bu talep, gerekçeleri ile birlikte Yönetim Kumluna yazılı olarak sunulur. Yönetim Kumlunun uygun görmesi durumunda belirleyeceği esaslar çerçevesinde Komisyona bütçe sağlanabilir.
13.    Yürürlükten Kaldırılan Yönergeler
13.1.    Bu iç yönergenin kabulü ile birlikte mevcut komisyonun iç yönergesi yürürlükten kalkar.
13.2.    Bu iç yönergenin yürürlüğe girmesinden önce faaliyete başlamış olan komisyon, bu iç yönergenin yürürlüğe girmesi ile ibra edilmiş sayılır.
14.    Yürürlük
14.1.    Bu yönerge, Gaziantep Barosu Yönetim Kurulunun ... gün ve . ..sayılı karar ile oybirliğiyle kabul edilmiş ve aynı tarihte yürürlüğe girmiştir.
15.    Yürütme
15.1.    Bu iç yönerge hükümlerini Gaziantep Barosu Yönetim Kurulu yürütür.
 

15 TEMMUZ MAHALLESİ 148063 NOLU CADDE NO:13 ŞEHİTKAMİL/GAZİANTEP (Nesibe Aydın Okulları Yanı)
0 342 231 52 90
iletisim@gaziantepbarosu.org.tr
www.gaziantepbarosu.org.tr ©
X
Yol Tarifi
Mail
Telefon