Kategoriler

STAJ EĞİTİM MERKEZİ

STAJ EĞİTİM MERKEZİ İÇ YÖNERGESİ

Amaç ve Kuruluş:

Madde 1- Amaç ve Kapsam

    1. İşbu yönerge, Staj Eğitim Merkezinin; kuruluş, görev, çalışma esas ve usullerini düzenlemektedir.

Dayanak

    1. Bu yönerge, 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 95. Maddesinin 2. Fıkrasının 15. Bendine ve Gaziantep Barosu Merkez ve Komisyonlar Ana Yönergesinin 2,4.1.10,15.2. Maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
    2. İşbu yönergede boşluk olan hallerde, TBB Avukatlık Staj Yönetmeliği uygulanır.

Baro’nun avukatlık staj eğitimine ilişkin görevlerinin (Av. K. m. 95/1, 4, 9; 23/2; 24/1)bilimsel ilkelere uygun ve sürekli olarak yerine getirilebilmesi amacıyla bilimsel özerkliğe sahip olmak ve bu iç yönergeye göre sürekli çalışmak üzere Gaziantep  Barosu Staj Eğitim Merkezi kurulmuştur.

 

 

Merkezin Görevi:

Madde 2- Merkezin görevi, avukat adaylarına, avukatlık mesleğinin gerektirdiği temel bilgi, düşünme

ve davranış biçimlerini kazandırmaktır. Merkez, avukat adaylarının yetiştirilmesine yönelik kurs,

konferans, panel, seminer etkinliklerini ve diğer bilimsel çalışmalarını, olanakları ölçüsünde meslek içi

eğitimi de kapsayacak biçimde geliştirir, yayar. Yazılı, görsel, işitsel araçlarla bilgi biriktirir ve

avukatların yararlanmasına da açar.

 

Merkezin Organları:

Madde 3- Staj Eğitim Merkezi’nin organları Yürütme kurulu, Eğitim Kurulu ve Danışma

Kurulu’dur.

 

Staj Eğitim Merkezi Yürütme Kurulu:

Madde 4-

a- Kuruluşu: Yürütme kurulu, Gaziantep Barosu yönetim kurulunca atanacak 7 avukat ile stajyerlerin kendi arasından seçimle belirlenecek 2

stajyer avukattan oluşur. Stajyer avukatların stajlarının bittiği tarihte yürütme kurulu üyeliği

kendiliğinden sona erer. Herhangi bir nedenle boşalan üyelik, yürütme kurulu önerileri de

dikkate alınarak Baro Yönetim Kurulunca doldurulur.

b- Çalışma Biçimi: Yürütme kurulu ilk toplantısında bir başkan seçer ve görev bölümü yapar. Toplantı

ve karar yetersayısı dörttür.

c- Görevleri: Merkezin çalışmalarını yürütebilmesi için gereken ders araç gereçleri, diğer taşınır ve

taşınmaz mallarla, her türlü hakları saptamak ve sağlanmasını Baro Yönetim Kurulu’na önermek;

Eğitim programlarını ve takvimini hazırlayıp uygulamak;

Eğitimi yapılacak hukuk dallarını, dalların bölüm başkanlarını ve bölüm başkanlarıyla birlikte öğretim

görevlilerini belirlemek, görevlendirmek, görevden almak;

Avukat adaylarının katılımlarını ve çalışmalarını izlemek;

Eğitim bitirme, başarı ve katılma belgeleri vermek;

Merkezin amacına uygun işleyişini sağlayıcı her türlü etkinlikleri gerçekleştirmek, yazılı, görsel, işitsel

araçlarla bilgi ve kaynak biriktirmek ve yayın yapmak;

Eğitim ve danışma kurulunun kararlarını yürütmek;

Merkez’de görevlendirilen Baro memurlarını denetlemek.

 

Staj Eğitim Merkezi Eğitim Kurulu:

Madde 5-

a- Kuruluş: Merkezde eğitimi verilecek hukuk dallarının bölüm başkanları, merkez yürütme kurulu

üyeleri ve her eğitim döneminde eğitime katılacak adayların aralarında seçeceği üç üyeden oluşur.

b- Toplantıları: Eğitim yılı içinde ayda en az bir kez yürütme kurulunun çağrısı üzerine salt çoğunlukla

toplanır. Toplananların salt çoğunluğuyla, gündeme bağlı olmaksızın karar alır. Yürütme Kurulu

başkanı toplantılara başkanlık eder.

c- Görevleri: Eğitimin programlarını, eğitim yöntemlerini ve öğretim görevlilerini amaca uygunluk ve

yeterlilik yönünden denetlemek ve kararlar almak; eğitimi ve yöntemlerini geliştirici kararlar almak;

yürütme kurulunun öneri ve uygulamaları üzerine görüş bildirmek;

yönetim kuruluna önermek; bu iç yönetmeliğin 7/2. ve 10.

maddelerinde belirtilen değerlendirme kurullarını belirlemektir.

 

Staj Eğitim Merkezi Danışma Kurulu:

Madde 6-

a- Kuruluşu: Kabul edecek olan eski Baro Başkanları, Baro yönetim kurulunun görevdeki

üyeleri, Disiplin Kurulunun görevdeki başkanları,levhaya kayıtlı en kıdemli 5 avukat, son dönemden başlamak üzere staj eğitimini tamamlamış vebaşarı belgesi almış 5 avukattan, oluşur.

Kıdem esasına göre seçilecek üyelerle staj eğitimini başarıyla bitirmiş üyeler, bir eğitim yılı

boyunca üyelikleri sürmek üzere her eğitim yılı başında yeniden saptanır.

Avukatlığa engel bir suçtan dolayı haklarında son soruşturma açılmasına karar verilmiş

olanlarla geçmiş beş yıl içinde disiplin kurulunca kesinleşmiş bir kararla işten çıkarma,

kınama veya para cezasıyla cezalandırılmış olanlar danışma kurulu üyesi olamazlar.

b- Toplantıları: Danışma kurulu, her eğitim döneminin başında ve gerektikçe yürütme

kurulunun çağrısıyla üyelerinin salt çoğunluğuyla toplanır. Katılan en yaşlı Baro Başkanı,

yokluğunda toplantıdaki en yaşlı üye toplantıya başkanlık eder. Gündeme bağlı olmaksızın,

katılanların salt çoğunluğuyla karar alır.

c- Görevi: Staj ve meslek içi eğitimin içeriği ve yöntemi, Merkez’in çalışma ve yapılanmasına

ilişkin tavsiye kararları almaktır.

 

Eğitim Düzeni:

Madde 7- Eğitim Yöntemi: Eğitim, ilke olarak olaylar üzerinde uygulama ve avukat

adaylarının taraf olarak katılacakları temsili yargılama çalışmaları biçiminde yürütülür.

Adayların, uygulama çalışmalarında saptanacak kuramsal eksiklikleri kurs ,konferans,

panel, seminer ve araştırma çalışmalarıyla giderilir.

EĞİTİM PLANLAMASI: Staja başlamış avukat adayları en az 4 gruba ayrılarak eğitime tabi tutulur. Her grup için ise bir danışman avukat ve  bir danışman yönetim kurulu üyesi seçilecektir.  Yönetim kurulu üyesi dışında seçilecek danışman yürütme kurulunca belirlenecek kişilerden seçilecektir.

İstekli adaylar arasında, eğitim kurulunca belirlenecek değerlendirme kurulu önünde, hukuk

tarihine geçmiş olayların ve davaların yeniden yargılanmasına ilişkin canlandırma

yarışmaları yapılır. Kurul, avukat adayını, savunmayı üstlendiği olayı kavrama, hukuksal

niteleme, yazılı ve sözlü anlatım ve meslek ilke ve kurallarına uygunluk yönlerinden

değerlendirir. Değerlendirme 100 puan üzerinden yapılır ve 70 puan alan stajyer başarılı sayılır, 7* puan altında ppuan alan stajyerin stajı uygun görülecek sürelerce uzatılır. Başarılı bulunan adaylara başarı belgeleri verilir.

 

Madde 8- Eğitimin Programlanması ve katılma İlkeleri: Eğitim, 1 Ekim günü başlar, 30

Haziran günü sona erer. Yürütme kurulu gereksinme ve olanaklara göre eğitim yılını

dönemlere ayırabilir.

Kurumsal ve Uygulamalı Avukatlık Hukuku eğitimi yapılması ve her adayın stajı süresince

kesintisiz en az seksendört (84) saat bu programa katılması zorunludur.

Yürütme kurulu ayrıca, öğretim elemanı verebilir. Adaylar bu dallardan, merkezin

olanaklarına göre dilediklerine katılabilirler. Ancak bu seçimlik dallardan bir veya birkaçına

en az altmış (60) saat katılmak zorundadırlar. Yürütme kurulu, Merkez’de eğitimi verilen

dallara eşdeğer dallarda yüksek lisans eğitimi alan adaylardan isteyenleri, seçmeli ders

zorunluluğundan kısmen veya tamamen bağışık tutabilir.

Adaylar, seçtikleri veya yüksek lisans eğitimi nedeniyle bağışık tutuldukları her dalda bir

temsili yargılama çalışmasına taraf olarak katılmak ve ayrıca yürütme kurulunun

belirleyeceği bir konuda tez hazırlamak zorundadır.

Merkez yürütme kurulu, yukarıdaki esaslara uygun olarak her dönem başında eğitim

dallarını, kurs, konferans, panel ve seminerleri, adaylarca yapılacak araştırmaların

konularını, temsili yargılama olaylarını, canlandırma yarışmalarının konularını, adayların

etkinliklere katılma süre, yer ve biçimlerini belirler ve takvime bağlar.

Program, her eğitim dönemi başında SMS  ve mail  aracılığıylaadaylara duyurulur.

 

Avukatların ve Başka Baro Stajyerlerinin Programlara Katılması:

Madde 9- Avukatlar ve barolarının iznini almış olmak koşuluyla başka barolara bağlı

olarak staj yapan adaylar, Merkezin eğitimini verdiği her dalda, dönem başında kayıt

yaptırarak, merkezin olanakları ölçüsünde diledikleri derslere katılabilirler.

Baro Başkanlığı’nca bir hukuk dalının programına kesintisiz katılan avukatlara, katıldıklarını

gösterir belge verilir. belgenin bir örneği sicil dosyasına konur. Yabancı barolara kayıtlı

avukatların katılma belgelerinin örneği Baro’larına gönderilir.

Başka baro stajyerlerine 10. madde koşullarına göre staj eğitimi bitirme belgesi verilir.

Sadece bir hukuk dalının programına kesintisiz katılanlara ise Staj Eğitim Merkezi yürütme

kurulunca katılma belgesi verilir. Bunlara verilen belgelerin örnekleri barolarına gönderilir.

 

 

 

Staj Eğitimi Bitirme Belgesi:

Madde 10- Avukat adaylarına aşağıdaki koşullarla staj eğitimi bitirme belgesi verilir:

Eğitim programlarına 8. madde kurallarına uygun ölçüde katılmış olmak; katıldığı veya

bağışık tutulduğu seçimlik dallardan en az birinde bir temsili yargılamaya taraf olarak

katılmış ve bu çalışmalarında yazılı-sözlü anlatım, hukuksal niteleme, meslek ilke ve

kurallarına uygunluk yönünden başarılı bulunmuş olmak; bir tez vermiş olmak ve

yapılacak görüşmede avukatlığı, mesleğin saygınlığına uygun olarak yapabileceği

konusunda Eğitim Kurulunca seçilmiş değerlendirme kurulunda 70 puan ve üzeri değerlendirme notu almış olmak.

 

Baro Organlarının Eşgüdümü:

Madde 11- Eğitim Merkezi, başvuran her aday için bir dosya açar. Adayın Eğitim

Merkezinde yaptığı çalışmalar, hakkında tutulan raporlar, adaya verilen belgeler bu

dosyada korunur. Staj eğitimi bitirme belgesi verilen adayın dosyası, Baro’daki

dosyasıyla birleştirilmek üzere derhal yönetim kuruluna gönderilir.

Staj eğitimi bitirme belgesi verilmeyen adayın stajı, yönetim kurulunca 6 aya kadar

uzatılabilir. Stajın uzatılmasını gerektirici diğer nedenler saklıdır.

 

Mali kurallar:

Merkezin bütçesi yoktur. Merkezin  harcamayı gerektiren bir ihtiyacının varlığı halinde bu talep,

gerekçeleri ile birlikte Yönetim Kumluna yazılı olarak sunulur. Yönetim Kurulunun uygun görmesi durumunda belirleyeceği esaslar çerçevesinde Komisyona bütçe sağlanabilir.

Harcamalar, Eğitim merkezi yürütme kurulunun önerisi üzerine Baro Yönetim Kurulu’nca

yapılır. Eğitim adına yapılacak bağış vb durumlarda Staj Eğitim Merkezi yürütme kurulu uygun gördüğü şekilde yönetim kuruluna öneride bulunabilir.

 

Yönerge:

Madde 13- Yönerge: Eğitim Merkezi çalışmalarının yürütülebilmesi için gerekli

yönerge taslakları Gaziantep Barosu Yönetim Kurulunca görüşülerek karara bağlanır.

 

 

Yürürlük:

Madde 14- Bu iç yönerge Baro Yönetim  Kurulunca kabul edilmekle yürürlüğe girer.

Gaziantep  Barosu'nun 07/12/2022  günü yapılan Yönetim Kurulunca  kabul edilmiş ve 14.madde uyarınca yürürlüğe girmiştir.

15 TEMMUZ MAHALLESİ 148063 NOLU CADDE NO:13 ŞEHİTKAMİL/GAZİANTEP (Nesibe Aydın Okulları Yanı)
0 342 231 52 90
iletisim@gaziantepbarosu.org.tr
www.gaziantepbarosu.org.tr ©
X
Yol Tarifi
Mail
Telefon