Kategoriler

İDARE VE VERGİ KOMİSYONU

İdare ve Vergi Hukuku Komisyonu Koordinatör Yönetim Kurulu Üyeleri

Av. Mehmet Metin BUDAK                                      0506 729 94 26

Av. Emine Sevil KOYUNCU                                           0505 539 28 85

GAZİANTEP BAROSU

İDARE VE VERGİ HUKUKU KOMİSYONU İÇYÖNERGESİ

 1. KAPSAM:

İşbu yönerge, Gaziantep Barosu bünyesinde kurulan ‘İdare ve Vergi Hukuku Komisyonu’nun işleyişini; Gaziantep Barosu Yönetim Kurulu ile birlikte çalışma esaslarını kapsar.

 1. AMAÇ:

Bu yönerge ile 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nda yer verilen hukukun üstünlüğünü ve insan haklarını savunmak ve korumak, avukatlık mesleğini geliştirmek, meslek mensuplarının birbirleri ve iş sahipleri ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni sağlamak; meslek düzenini, ahlâkını, saygınlığını ve avukatların ortak ihtiyaçlarını karşılamak, avukatların idare ve vergi hukuku alanında karşılaştıkları sorunlara yönelik hukuki ve bilimsel çözüm önerileri üretmek, bu bağlamda gerek baro üyeleri gerekse kurumlar arasında işbirliği geliştirmek ve avukatlık tekel hakkım korumak amaçları çerçevesinde Gaziantep Barosu bünyesinde kurulan idare ve vergi hukuku komisyonunun işleyişi, görev ve yetkileri ile Gaziantep Barosu üyeleri ve Yönetim Kurulu ile olan ilişkileri düzenlemeyi amaçlanmıştır.

 1. DAYANAK:

Bu yönerge, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nuıı 76. ve 95/2-15. maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

 1. TANIMLAR

Bu yönergede yer alan;

Baro, Gaziantep Barosunu,

Baro Başkanı, Gaziantep Barosu Başkam’m,

Yönetim Kurulu: Gaziantep Barosu yönetim kurulu üyelerini,

Avukat, Gaziantep Barosuna kayıtlı avukatları,

Divan, Komisyon başkanının ve kurul üyelerinin seçimi günü oluşturulan ve Koordinatör Yönetim Kurulu üyesi/üyeleri, Komisyon Kurul’u üyeleri dışında komisyonun en yaşlı 2 üyesinden oluşan kurulu,

Komisyon yürütme kurulu üyesi, İdare ve vergi komisyonu üyelerince seçilmiş komisyonun yürütmesinden sorumlu kişileri,

Komisyon, İdare ve Vergi Hukuku Komisyonu’nu,

Sekreter, İdare ve Vergi Hukuku Komisyonu’nun sekreterya işlerini yürüten komisyon yönetim kurulu üyesini,

Stajyer avukat, avukatlık mesleğini yapmak üzere Avukatlık Kanunu hükümleri uyarınca Gaziantep Barosu bünyesinde staj eğitimi alan ve avukatlık meslek yemini etmemiş kişileri,

 

1

 

Üye, İdare ve Vergi Hukuku Komisyonu’rıa kayıtlı Gaziantep Barosu avukatlarını,

Yönerge, Gaziantep Barosu İdare ve Vergi Hukuku İçyönergesi’ni ifade eder.

 1. TEMEL İLKELER VE ÇALIŞMA PRENSİPLERİ:

Komisyon, işlevi gereği doğrudan Gaziantep Barosu bünyesine dâhildir.

Komisyon, sosyal, mesleki ve kültürel ilişkilerin gelişimini ve işlevselliğini sağlamak üzere üyelerinin etkin katılımı ve demokratik yöntemlerle çalışmalarını yürütür.

 1. ÇALIŞMA DÖNEMİ VE GÖREV SÜRELERİ:

Komisyon yürütme kumlu üyleri Gaziantep Barosu seçimlerini takiben en geç 1 ay içinde üyeleriyle toplanır ve 3 kişilik yürütme kurulunu seçer ve Gaziantep Barosuna bildirir

Seçilen komisyon yürütme kurulu üyelerinin görevi Gaziantep Barosu Seçimleri sonrasında yapılacak yeni komisyon toplantısıyla son bulur.

Komisyon kumlunun görevi, bu yönergede belirlenen seçim usulüne göre yeni komisyon yürütme kurulu üyelerinin belirlenmesine kadar devam eder.

KOMİSYONUN GENEL GÖREV VE YETKİSİ:

Komisyon, çalışma alanı ile ilgili olarak,

 1. seminer, sempozyum, panel, meslek içi eğitim semineri ve yuvarlak masa toplantıları yapar.
 2. kitap, dergi, broşür gibi yayınlar hazırlar.
 3. baro internet sitesi başta olmak üzere yazılı, görsel ve/veya işitsel iletişim araçları üzerinden çalışmalarını duyumr.
 4. mevzuat taslakları hakkında Baro Yönetim Kurulu’na görüş hazırlar.
 5. çalışma alanı dâhilinde mevzuatı, yargı kararlarını ve güncel gelişmeleri takip eder, gerekli gördüğünde basın açıklaması yapar, mağdur kişi, ilgili kumm ve/veya kişi ziyaretlerinde bulunur.
 6. toplumsal konularda Baro Başkanlığı adına davalara katılma talebinde bulunabilir.
 7. ilgili olan diğer kurul ve kuruluşlarla işbirliği ve ortak çalışma yapar.
 8. hukukun yaratılması sürecine olumlu katkı sağlar.
 9. kuruluş amaç ve alanları kapsamında Baro’nun verdiği diğer görevleri yerine getirir.
 
 1. KOORDİNATÖR YÖNETİM KURULU ÜYELERİ:

Baro Yönetim Kurulunca Komisyon için uygun sayıda Yönetim Kurulu üyesi belirlenir. Belirlenen yönetim kurulu üyesi/üyeleri, Komisyon ile Baro Yönetim Kurulu arasında irtibatı sağlar. Ancak yönetim kurulu üyesinin komisyonun çalışmaları üzerinde doğrudan bir yetkisi yoktur.

 1. KOMİSYONUN YAPISI, ÇALIŞMASI VE YETKİLERİNİN KAPSAMI:

Gaziantep Barosu’na kayıtlı her avukat komisyonun doğal üyesidir. Her üye komisyonun toplantılarına katılabilir ve görüş bildirebilir. Bu haktan stajyer avukatlar da yararlanır. Ancak

 

2

 

komisyon seçimlerine katılabilmek için baroya süresi içinde yazılı dilekçe ile üyelik başvurusu yapılmış olması şartı aranır.

Komisyona sadece Baro’ya kayıtlı avukatlar dilekçe vermek suretiyle üye olabilir. Üyelik, yönergenin 11. maddesinde yer verilen 2 haftalık süre içinde gerçekleşebilir.

Komisyona üye sayı sınırlaması yoktur.

Komisyondan ayrılmak isteyen üye, ayrılma talebini dilekçe ile Baro’ya bildirir. Bildirim üzerine başkaca bir işleme gerek kalmaksızın üyelik sona erer.

Katılımcılık anlayışı çerçevesinde Komisyon üyesi her avukat, çalışmalara etkin olarak katılabilir, görüş ve öneri sunabilir.

Komisyon, yürütme kurulu üyeleri, sekreter ve üyeleri ile ilgili ayda en az iki kere toplanır. Toplantının yapılacağı gün, yer, saat ve gündem, sekreter üye tarafından tüm üyelere Baro vasıtası, üyelerin baroya bildirdikleri e-mail, kısa mesaj ya da başkaca yollarla duyurulur.

Toplantı için belirli bir sayıya ulaşmak zorunlu değildir. Karar, üyelerin salt çoğunluğu ile alınır. Oylarda eşitlik olması halinde, karar komisyon yürütme kurulu üyelerine sunulur ve yürütme kurulu üyelerinin oyuna üstünlük tanınır. Oylama kural olarak açıktır.

Karara muhalif olanlar, muhalefet gerekçesini yazar. Muhalefet gerekçesi mümkün ise karar defterine, aksi halde A4 formatmda ayrı bir kâğıda yazılır. Bu durumda bu kâğıt defterin bir parçası kabul edilir.

Komisyon, üyeleri ile birlikte çalışma yürütür. Ancak gerek olması halinde Komisyon, kendi içinde çalışma grupları oluşturabilir. Çalışma grupları arasında koordinasyon Komisyon yürütme kurulu üyelerince sağlanır.

Komisyonun Baro’yu doğrudan temsil etme yetkisi bulunmamaktadır. Ancak Baro Başkanlığının olur yazısı ile temsil etme yetkisi verme hali bundan müstesnadır.

Komisyon başkanlığınca yapılacak dış yazışmalar, Baro Başkanlığı kanalı ile gerçekleştirilir.

 1. KOMİSYONUN ORGANLARI:

Komisyon; kendi üyeleri arasından seçilen 3 kişilik yürütme kurulu, yürütme kurulunun kendi içerisinden seçmiş olduğu sekreter ve üyelerinden oluşur.

Komisyon yürütme kurulu üyeleri ve komisyon yürütme kurulu üyelerinin kendi içerisinden seçmiş olduğu sekreter, gizli oy açık sayım usulüne uygun olarak seçimle belirlenir.

 1. KOMİSYON KURUL SEÇİMLERİ:

Baro seçiminin kesinleşmesi sonrası oluşan Baro Yönetim Kurulu tarafından ilk Yönetim Kurulu toplantısında alınan kararla komisyona kayıtların başladığının duyurulması üzerine, 2 haftalık süre içerisinde komisyona üye başvuaıları yapılır. Bu süre içinde komisyon yürütme kurulunda görev almak isteyen üyeler, ayrı bir dilekçe ile adaylık başvurusunda bulunur. Bu süre içinde adaylık başvurusunun yapılmaması halinde seçimde aday olunamaz.

Bir üye, yönergenin 10. maddesinin l.vparagrafında yer alan sürede olmak şartıyla, yürütme kuruluna başvuru yapabilir.

2 haftanın bitimine müteakip en geç 2 hafta sonra komisyon toplantı gün ve saati ile gündem ve seçimli toplantı olduğu bilgisi sekreter üye tarafından tüm komisyon üyelerine Baro vasıtası, üyelerin baroya bildirdikleri e-mail, kısa mesaj ya da başkaca yollarla duyurulur.

 

o

 

Sekreter tarafından bu süre içinde bildirim yapılmaz ise Baro Başkanı, re’sen toplantı gün ve saatini belirleyerek seçimin yapılmasını sağlar.

Belirtilen gün ve saatte, çoğunluk şartı aranmaksızın Koordinatör Yönetim Kurulu Üyesinin divan başkanlığında toplantı gerçekleştirilir. Toplantı öncesi toplantıya katılanların imzasını içerir bir hazirun listesi düzenlenir. Koordinatör Yönetim Kurulu üyesinin talebi üzerine, toplantıda hazır bulunanlar arasından oyların sayımı, hazirun listelerinin düzenlenmesi ve tutanak düzenlenmesi için bir ya da birden fazla kişi kâtip üye olarak seçilebilir.

Divan başkanlığınca oylamaya geçilmeden önce adaylara kendilerini tanıtmaları için söz verilir. Aday sayısının çokluğu gibi nedenlerle, adayların kendilerini tanıtmaları bir süre ile sınırlanabilir.

Komisyon kurul üyelerinin seçiminde sadece komisyon üyesi avukatlar oy kullanabilir.

Seçim gizli oy, açık sayım usulüne uygun şekilde aday olan kişilerden tercih ettiği kişinin adını yazmak suretiyle gerçekleşir. Her bir adayın aldığı oy tutanağa geçirilir. Adayların aldıkları oylar divan başkanınca toplantıda hazır bulunanlara duyurulur. Seçimi kazananlar açıklanır.

Seçimde aday hiç ya da yeteri kadar bulunmaması halinde durum koordinatör yönetim kumlu üyesince bir tutanakla Baro Yönetim Kuruluna bildirilir. Baro Yönetim KurulıTnun alacağı karar doğrultusunda komisyonun faaliyetine son verilmesi ya da komisyonun işlevini sürdürebilmesi için uygun görülecek yeni işlemler tesis edilmesi için bu hususta yönergede gerekli değişiklikler yapılabilir.

 1. YÖNERGENİN KAPSAMI VE BARO ANA YÖNERGESİ İLE OLAN İLİŞKİSİ:
 

İş bu yönerge hükümleri, idare ve vergi hukuku komisyonu için uygulanacaktır.

Komisyon, işbu yönergeye uygun olmak kaydıyla kendi iç ilişkilerini düzenleyebilir.

İdare ve Vergi Komisyonu İç Yönergesi ile Baro Ana Yönergesi arasında uyumsuzluk ortaya çıkması halinde ya da bu iç yönergede düzenlenmeyen konularda Baro Ana Yönergesi uygulanacaktır.

 1. BARO YÖNETİM KURULU’NUN SORUMLULUĞU:

Yönetim Kurulu, fiziki imkânlar elverdiği ölçüde Komisyonun çalışma ve toplantılarını yürütmeleri için yer tahsis eder.

Yönetim Kurulu, Komisyonun talebi halinde faaliyetlerin sürdürülebilmesi için imkânlar ölçüsünde sürekli ya da geçici olarak personel temini sağlayabilir.

Komisyonun toplu sms, e-mail gönderimleri gibi iletişimini sağlar ve Baro internet sitesi üzerinden faaliyetlerinin duyurulmasını temin eder.

 1. MALİ HÜKÜMLER:

Komisyonun bütçesi yoktur. Ancak Baro Yönetim Kurulu’nun uygun görmesi halinde Komisyonun faaliyet ve amaçlarına uygun olarak bir fon kurulabilir.

 

Komisyonun harcamayı gerektiren bir ihtiyacının varlığı halinde bu talep, gerekçeleri ile birlikte Baro Yönetim Kurulu’na sunulur. Baro Yönetim Kurulu’nun uygun görmesi durumunda belirleyeceği esaslar çerçevesinde Komisyona bütçe sunulabilir.

 

4

 

Komisyona yapılacak ilmi nitelikteki basılı ya da elektronik yayımların bağışı, mali hükümlerin dışındadır. Bu kapsamda yapılan bağışlar sonucunda toplanan eserler Baro’nun kütüphanesinde sergilenir ve Baro’ya kayıtlı tüm avukatların istifadesine sunulur.

 1. GEÇİCİ MADDE

Baro yönetim kurulu, Komisyon kurulu belirlenip göreve başlayıncaya kadar Baro’ya kayıtlı bir avukatı re’sen sekreter olarak görevlendirir.

Sekreter, üye kayıt işlemleri ile seçime kadar olan süreci yürütür.

Komisyon Kurulu’nun seçimiyle bildikte sekreterin görevi kendiliğinden sona erer.

 1. YÜRÜRLÜK:

Bu yönerge Baro Yönetim Kurulunca....................... tarihinde kabul edilmiş ve aynı tarihte

yürürlüğe girmiştir.

 1. YÜRÜTME:


Bu yönerge hükümlerini Baro Yönetim Kurulu yürütür.

15 TEMMUZ MAHALLESİ 148063 NOLU CADDE NO:13 ŞEHİTKAMİL/GAZİANTEP (Nesibe Aydın Okulları Yanı)
0 342 231 52 90
iletisim@gaziantepbarosu.org.tr
www.gaziantepbarosu.org.tr ©
X
Yol Tarifi
Mail
Telefon