Kategoriler

TAHKİM KOMİSYONU

TAHKİM KOMİSYONU ASİL ÜYELER ;

 

ABDULKADİR GÜZEL

AHMET KOLSUZ

GAYE AĞALIN

MEHMET MÜJDE

MERAL ŞEKER

 

TAHKİM KOMİSYONU YEDEK ÜYELER ;

 

ABDULLAH ŞİMŞEK

ALİ OSMAN YAĞLI

SELDA GÖK

UĞUR DAŞDEMİR

ZEYNEP ATEŞ 

 

GAZİANTEP BAROSU TAHKİM KOMİSYONU YÖNERGESİ

Amaç ve kapsam

MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı, Sigorta Tahkimi, İnşaat Tahkimi, Spor Tahkimi, Uluslararası Ticari Akitler ve Uyuşmazlık Çözüm Yöntemi Olarak Tahkim konularında tahkim yoluna ilişkin faaliyetler yürütmek ve tahkim tanıtımını sağlamak ile komisyonun teşkilat ve faaliyetlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kuruluş

MADDE 2-(1) Bu Yönergenin uygulanmasını sağlamak ve kendisine verilen görevleri yerine getirmek üzere Gaziantep Barosu bünyesinde merkezi “ 15 TEMMUZ MAHALLESİ 148063 NOLU CADDE NO: 13 ŞEHİTKAMÎL/GAZİANTEP “ olan Gaziantep Barosu Tahkim Komisyonu kurulmuştur.

Tanımlar

MADDE 3 - (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

Komisyon : Gaziantep Barosu Tahkim Komisyonu'nu,

Yürütme Kurulu : 5 Kişiden Oluşan Yürütme Kurulu'nu,

Genel Sekreterlik : Tahkim Komisyonu Genel Sekreteri’ııi, ifade eder.

Komisyonun görevleri

MADDE4-(1) Komisyonun görevleri şunlardır:

Tahkimle ilgili tanıtım ve yayın yapmak, bu konudaki bilimsel çalışmaları teşvik etmek, desteklemek, gerçekleştirmek, gerekli eğitim programlarını uygulamak, yurt içi ve yurt dışındaki ilgili kişi ve kurumlarla iş birliği yapmak. Komisyon çalışmalarıyla alakalı olarak sosyal medya paylaşımlar gerçekleştirmek

Teşkilat

MADDE 5 - (I) Komisyon; toplam 5 kişilik Yürütme Kurulu, Sekreter ve üyelerden oluşmaktadır.

Tahkim Komisyonu ve çalışma usulü:

Tahkim Komisyonu en az üç üyenin katılımıyla toplanır ve toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar alır. Tahkim Komisyonu, toplantılarını elektronik ortamda da yapabilir. Tahkim Komisyonu yürütme kurulu üyeliğinin herhangi bir sebeple sona ermesi hâlinde, birinci fıkra nazara alınarak Yürütme Kurulu tarafından belirlenecek bir komisyon üyesi kalan süreyi tamamlar.

Tahkim Komisyonu Yürütme Kurulu üyelerinin görevi, yeni Tahkim Komisyonu yürütme kurulu oluşuncaya kadar devam eder.

Toplantılara mazeretsiz olarak art arda iki kez veya bir yıl içinde dört kez katılmayan Tahkim Komisyonu Yürütme Kurulu üyesinin görevi kendiliğinden sona erer.

Tahkim Komisyonu Yürütme Kurulu ve Sekreterinin görevleri

MADDE 6 - (1 )Komisyonun icra organı olan Tahkim Komisyonu Yürütme Kurulunun

görevleri şunlardır:

Bilanço ve faaliyet raporunu hazırlayıp Gaziantep Barosu Başkanlığı’ııa sunmak

Gelecek yıla ait bütçeyi hazırlayıp Gaziantep Barosu Başkanlığı’na sunmak.

 

(2) Komisyonun idare ve temsili Yürütme Kuruluna aittir. Yürütme Kurulunun, yokluğunda görevlerini yapmak üzere Yürütme Kumlu bir üyeyi görevlendirir.

Sekreterlik

MADDE 7 - (1) Sekreterlik; Yürütme Kurulunun toplantıya katılanların salt çoğunluğu usulü ile seçeceği bir üyeden oluşur.

Sekreter, bu yönetmeliğin 5/1. fıkrasında belirtilen usul ve esaslarda Yürütme Kurulu tarafından seçilir ve Komisyon Yürütme Kuruluna bağlı olarak görevini icra eder.

Sekreter, Komisyonun işleyişine ilişkin usul ve esasları içeren düzenlemelerde belirlenen görevleri yerine getirir, ve Komisyonun idari işlerinin yürütülmesinden sorumludur.

Yürürlük

MADDE 8 - (1) Bu Yönerge Gaziantep Barosu Yönetim Kurulu tarafından onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 9 - (1) Bu Yönerge hükümlerini Yürütme Kurulu yürütür.

(2) Yürütme kurulunun her bir üyesi birinci maddede belirtilen tahkim alanlarından birinden sorumludur, yürütme kurulu işbu şekilde oluşur. Yürütme kurulu üyeleri birbirleri ile işbirliği içerisinde çalışmakla yükümlüdür.

15 TEMMUZ MAHALLESİ 148063 NOLU CADDE NO:13 ŞEHİTKAMİL/GAZİANTEP (Nesibe Aydın Okulları Yanı)
0 342 231 52 90
iletisim@gaziantepbarosu.org.tr
www.gaziantepbarosu.org.tr ©
X
Yol Tarifi
Mail
Telefon