Kategoriler

ÇOCUK HAKLARI KOMİSYONU

Çocuk Hakları Komisyonu Yürütme Kurulu Üyeleri

 

Av. Özlem KARTAL

Av. Baveriya KARİ

Av. Kübra ÇEVİK

Av.Suna Seren ERGÜVEN

Av. Hacer YILDIRIM

 

 

GAZİANTEP BAROSU

ÇOCUK HAKLARI MERKEZİ İÇ YÖNERGESİ

Kuruluş:

Merkez, Baro Başkanlığı’na bağlı olarak, bu Yönergede gösterilen esaslar çerçevesinde çalışmak üzere kurulmuştur.

Baro Başkanlığı'na bağlı olarak, Baro’ya bağlı tüm avukatlar ve stajyer avukatlar çalışmalara her zaman katılabilirler. Çalışmalar gönüllülük esasına dayalı olarak yapılır

Amaç:

Baroların Avukatlık Kanunu'ndan ve Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesı ve ekleri ile 5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanunu başta olmak üzere ulusal ve uluslararası mevzuatta yer alan çocuk haklarına ilişkin normlardan kaynaklanan hukukun üstünlü: insan haklarım savunmak ve korumak görevleri ile sosyal sorumlulukları kapsamında, Hakları alanında ulusal ve uluslararası hukuk çerçevesinde çocuk haklarının tanıt korunması, uygulanması ve geliştirilmesi için teorik ve pratik çalışmalar yapmak,

kitaplık oluşturmak, istismar ve ihmale maruz kalan, suça itilen, herhangi bir şekilde ihlal edilen, korunmaya muhtaç çocuklara yönelik bilgilendirme ve hukuki yardım sağlanması konularında mesleki, kurumsal ve uygulamaya yönelik çalışmalar yapmaktır. Uygulanması, yerleşmesi, geliştirilmesi amacıyla çalışmalar yapmayı, Çocuk Haklarına aykırı ve var olan hakların kullanımını zorlaştıran düzenleme ve uygulamaları ortadan kaldırmak için mesleki, kuramsal ve uygulamaya yönelik disiplinler arası bir yaklaşımla araştırma ve çalışmalar yapmayı, Çocuk haklarının ihlali niteliğindeki eylemlere karşı ve çocukların korunması için gerekli hukuksal desteğin verilmesi konusunda çalışmayı amaçlamaktadır.

TanımIar

Bu yönergenin uygulanmasında;

Baro : Gaziantep Baro'sunu,

Yönetim Kurulu : Gaziantep Barosu Yönetim Kurulu’nu,

Merkez : Gaziantep Barosu Çocuk Hakları Merkezi’ni,

Yürütme Kurulu : Gaziantep Barosu Çocuk Hakları Merkezi Yürütme Kurulu’nu,

Üye : Çocuk Hakları Merkezi’ne üye olmuş Gaziantep Barosu avukat ve stajyer avukatlarını,

Çocuk : Henüz on sekiz yaşını doldurmamış kişi,

Merkez Koordinatörü : Çalışma konularını ve işlemlerini yönerge gereğince yerine

getirmekle yükümlü baro yönetim kurulu üyesini ya da üyelerini ifade eder.

4-Merkezin Faaliyetleri:

Baro, merkezin; ikinci maddede belirtilen amaçlarına ulaşmak için, aşağıdaki çalınma ve etkinlikleri, Baro Çocuk Koruma Politikası çerçevesinde ve çocuğun üstün yararı ilkesi rehberliğinde yürütür:

Çocuk haklarının korunması ve geliştirilmesine ilişkin meslek içi eğitim çalışmaları ve toplantıları yapmak.

Çocuk haklarının bilinirliğinin artması, korunması, tanınması, uygulanması ve yerleşmesi için ulusal ve uluslararası alanda seminer, sempozyum, konferans gibi etkinlikler yapmak.

Çocuk hakları alanındaki uluslararası uygulama ve gelişmeleri izleyerek, bunların ülkemizde de uygulanması için gerekli çalışmalarda bulunmak, konuya ilişkin jjayınlar hazırlamak.

Bu amaçlar doğrultusunda çalışan sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, meslek odaları, sendikalar ve diğer kamu kuruluşlarıyla işbirliği yaparak toplumsal farkındalığın artırılmasına katkıda bulunmak.

Yapılan ilgili çalışmalar ile ilgili arşiv çalışması yapmak. Çocuk, yasal temsilcileri veya ilgili kamu kurum kuruluşları tarafından Merkezimize başvuru yapılması ve ihtiyaç görülmesi halinde Avukatlık Kanunu " Madde 76 " gereği İnsan haklarını savunmak ve korumak görevi çerçevesinde, görevlendirilecek avukatlar aracılığı ile baro adına davaları takip etmek. " Amaca uygun diğer etkinlik ve çalışmaları gerçekleştirmek.

Yukarıda yazılı amaçlara ulaşmak üzere merkez, şu faaliyetlerde bulunur:

 

Hukuki yardım: Hakları ihlal edilen, suça sürüklenen ve korunmaya muhtaç çocuğa yönelik hukuki yardımın sunulması, iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için çalışmalar çocuk suçluluğunun azaltılmasına yönelik projelerde yer almak, proje yapmak, danış ve davada temsil dahil her türlü hukuki yardımda bulunmak, bu konuda diğer merkezlerle işbirliği yapmak, hukuki yardımın iyi bir şekilde sunulabilmesi için

olarak meslek içi eğitimler düzenlemek.

Mesleki dayanışma-destekleme-eğitim: Çocuk hukuku ile ilgili sorunların çözüinünde avukatların rolünü ve etkinliğini arttırıcı çalışmalar yapmak, birikimlerin paylaşılmasını sağlamak, çocuk hukuku alanında çalışmalar arasında dayanışma ve işbirliğini güçlendirecek mesleki ve sosyal aktiviteler yapmak,

Konferans-Panel: Çocuk haklarının tanıtılması ve geliştirilmesi, yeni çalışriıaların yapılmasını teşvik etmek amacıyla konferans, panel, seminer, çalıştay vb. çalışmalar yapmak.

Çocuk Hakları ihlallerinin izlenmesi: Ulusal ve uluslararası alandaki ihlal teşkil eden her türlü eylem ve düzenlemeyi izlemek, uygun tepki vermek veya verilmesini sağlamak, bunlara ait bilgileri derleyerek uygun arşiv çalışmasını yapmak.

Arşiv: Çocuk hakları alanındaki her türlü bilgi ve belgenin derlenerek, başta avukatlar olmak üzere konu ile ilgili herkesin kullanımına açık bir arşiv ve kitaplık oluşturmak.

Yayın: Çocuk hakları alanındaki çalışmaların, genel ve mesleki bilgilerin paylaşılması ve geliştirilmesi, Merkezin çalışmalarının duyurulması ve iletişim sağlamak üzere hçr türlü (broşür, kitap, el ilanı, afiş vb.) yayın yapmak,

İşbirliği: Çocuklarla ve çocuk hakları ile ilgili çalışmalar yapan Baro’nun diğer kurulları ve resmi-sivil, ulusal-uluslararası kurum ve kuruluşlarla ilişkileri geliştirmek, işbirliği yapmak ve ortak projelerde yer alarak hukuki destek vermek

Diğer faaliyetler: Amacın gerçekleşmesi ile ilgili gördüğü diğer her türlü etkinlik ve çalışmalarda bulunmaktır.

5-Merkezin Çalışma Biçimi:

Merkez işlevi gereği doğrudan Baroya bağlıdır. Merkezin tüzel kişilikleri

Yapacakları Baro dışı faaliyetlerde Baro Yönetim Kurulundan karar alarak Baroyu

edebilirler. Merkez üyelerinin etkin katılımı ve demokratik yöntemlerle çalışra

yürütürler.

Merkez üyeleri, Baroya kayıtlı avukatlardan Merkez Üyeliği için başvuruda bulunanlardan oluşur. Merkezin Yürütme Kurulu bu kişilerin kendi aralarında seçecekleri yürütme kurulu tarafından icra edilir.

Merkez yukarıda sayılan amaç ve faaliyetlerine yönelik etüt çalışmalarını, çalışma grupları oluşturarak yerine getirebilir ya da farklı çocuk hakkı alanlarına göre çalışma gruplarına ayrılarak çalışmalarını sürdürebilir.

Merkez, çalışmaların yürütülmesi ve sonuçların iletilmesi bakımından Baro Yönetim Kuruluna karşı sorumlu olup aylık periyotlarla Yönetim Kuruluna Çalışma Raporunu sunar.

Üye kaydı: Merkeze üye olmak isteyen avukat veya stajyer avukatlar, süresiz olarak Baro’ya yazılı olarak başvuruda bulunur. 3 toplantıya üst üste katılım sağlayan başvurucular merkeze üyelik kaydı yapılır.

Genel Üye Toplantısı: Baro, merkez çalışmaları için ayda iki defa olağan toplantı gerçekleştirilir. Toplantı gün ve saati genel üye toplantılarında belirlenir. Toplantıda, Yürütme Kurulu’nun hazırlamış olduğu gündem önerileri, avukatlardan rapor halinde gelen sorunlar görüşülür, çözüm önerileri geliştirilir. Merkezin görev ve çalışma alanına giren işler konusunda kararlar alarak, Barosu Yönetim Kurulu’nun onayına sunar.

Merkeze iletilen başvurular: Bu başvurular hakkında yapılan bilgilendirmeler, başvurucu ve karşı tarafa dair betimleyici, hedef gösterici ve ayırt edici ibareler içeremez. Başvurular hakkındaki bilgilendirmelerinin ve Merkez adına takip edilmesi kararlaştırılan davaların merkez koordinatörü tarafından oluşturulacak dosya numarası üzerinden ve kişisel verilerin gizliliğine özen gösterilerek olayın somut içeriğine girilmeden yapılması esastır.

Merkez çalışma süresi: Merkez, Baronun olağan genel kurulundan sonra bir (1) ay içerisinde oluşumunu tamamlayıp çalışmalarına başlar ve Baro’nun bir sonraki olağan genel kuruluna kadar çalışmalarını sürdürür.

6-Organların Görevleri ve Sorumlulukları:

6.1 Yürütme kurulu:

Yürütme kurulu adaylarından en çok oy alan adaylar yürütme kurulunu oluşturur. Y

kurulu üyelerinin istifası yahut başkaca nedenlerle görevini sürdüremeyecek

durumunda yerine, seçimde en çok oy alan ancak seçilemeyen yürütme kurulu üyesi

yürütme kurulu üyesi olarak görev yapar

Yürütme Kurulu, Merkez’den sorumlu Baro Yönetim Kurulu üyesi (üyeleri) dışında,

Koordinatörü ve merkezde aktif olarak çalışan ve görev alan 11 asil üyeden oluşur. S

en çok oy alan ancak seçilemeyen yürütme kurulu üyesi adaylarından yedek üyeler be
Yürütme Kurulu üyeleri, Baro Yönetim Kurulu tarafından iki yıl için seçilir. Yürütme

üyelerinin Merkez toplantılarına, mazeretleri olmadıkları sürece, katılımları zorunludur

Yürütme Kurulu, genel üye toplantısında alınan kararların uygulanması, yönergenin ilgili maddesinde belirtilen etkinliklerin gerçekleştirilmesi için gerektiğinde alt çalışma gruplarının oluşturulması, Merkez toplantılarının gündeminin oluşturulması, toplantı tutanaklarının tutulması ve arşivlenmesi gibi işleri yürütür. Merkez adına takip edilecek soruşturma, kovuşturma ve dava dosyalarında görev alacak avukatların belirlenmesi Yürütme Kurulu tarafından yapılır. Yürütme Kurulu, tüm bu işleri yerine getirmek için kendi içinde görev paylaşımı yapabilir.

6.2.Koordinatör:

Merkez Koordinatörü, Baro Yönetim Kurulu üyeleri arasından Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Koordinatörün görevi Merkez ile Baro Yönetimi arasında koordinasyonu sağlar.

Sekreter:

Sekreterin görevleri: Merkez üyeleri arasında iletişimi sağlamak üzere mail grubu

her yeni katılan üyenin iletişim bilgilerini alarak gruba eklemek ve merkez üyeliğ

ayrılanları mail ağından çıkarmak ile toplantı gündemini mail yoluyla önceden

bildirmek, toplantılarda tutanak tutmak ve tutanağı yine mail yoluyla üyelere

etmek, Merkez toplantılarında alınan karar ve talepleri kabul edilip uygulanmak

Baro’ya bildirilmek, Baro’ya başka kurumlardan gelen ve Merkezi ilgilendiren

yazışmaların üyelere tebliğini sağlamak.

7-Yürürlük:

Bu Yönerge Baro Yönetim Kurulu’nun kabulüyle yürürlüğe girer.

15 TEMMUZ MAHALLESİ 148063 NOLU CADDE NO:13 ŞEHİTKAMİL/GAZİANTEP (Nesibe Aydın Okulları Yanı)
0 342 231 52 90
iletisim@gaziantepbarosu.org.tr
www.gaziantepbarosu.org.tr ©
X
Yol Tarifi
Mail
Telefon