Kategoriler

GENÇ AVUKATLAR MECLİSİ KOMİSYONU

Genç Avukatlar Meclisi Koordinatör Yönetim Kurulu Üyeleri

Av. Mehmet Metin BUDAK                                      0506 729 94 26

Av.Emine ÇAVUŞ BOZKURT                                  0506 829 75 90

Av. Mehmet Gökay TEKİN                                       0532 503 32 00

Genç Avukatlar Meclisi Başkanı

Av. Olcan KARABACAK                                            0541 717 63 61

Genç Avukatlar Meclisi Yönetim Kurulu

Av.Emre DEMİRBAŞ                                                  0537 789 76 00

Av.Mustafa Tuğşat BAYRAKTAR                                0507 495 20 27 

Av.Muhammed Rıdvan BEKİROĞLU                          0533 081 27 47

Av.Faruk Soner KOSKA                                              0507 897 30 80

Av.Furkan DENİZ                                                        0536 581 97 81

Av.Kübra Su KARADAĞ                                             0544 406 17 13

Av. Bengisu KARGINER                                             0505 707 66 72

Av.Şirin KURT                                                             0533 637 95 63

Av.Elif Nur ÖNER                                                        0553 633 69 33 

Av.Ersin ÇİFCİ                                                             0544 427 41 27

 

 

GAZİANTEP BAROSU GENÇ AVUKATLAR MECLİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM

AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK AMAÇ

Madde 1-) Gaziantep Barosu Genç Avukatlar Meclisi’nin kuruluş, görev, yetki ve çalışma esaslarını düzenlemektir.

KAPSAM

Madde 2-) Bu yönerge Gaziantep Barosuna kayıtlı 30 yaşma kadar ve beş yıla kadar kıdemi olan avukatların katılım sağlanması amacıyla kumlan Gaziantep Barosu Genç Avukatlar Meclisi’nin kuruluş, görev, yetki ve çalışma esasları ile bu kumlun Baro yönetimi ile olan ilişkilerinin düzenlenmesine dair hükümleri kapsar.

DAYANAK

Madde 3-) Bu yönerge 1136 sayılı Avukatlık Yasasının 95/15. Maddesi uyarınca Gaziantep Barosu Yönetim Kurulu’nun 09.02.2022 tarih 2022/6 sayılı kararma dayanılarak hazırlanmıştır.

İKİNCİ KISIM GENÇ AVUKATLAR MECLİSİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

MECLÎSİN AMACI

Madde 4-) Gaziantep Barosu’na kayıtlı genç avukatların ve stajyerlerin baro yönetimi nez- dinde temsilini, genç avukatların mesleğin ilk yıllarında karşılaştıkları sorunların tespiti ve çözümüne yöneldi çalışmalarda bulunma, mesleki problemlerinin sorunsuzca yönetim organ­larına iletilmesini ve meslektaşlar arasındaki sosyal ilişkilerin kuvvetlenmesi ile sosyal - kül­türel faaliyetlerle birliktelik ve dayanışmanın gelecekte de devamlı olmasının sağlanması, mesleki eğitim faaliyetlerinin organizasyon ve uygulaması; yargı organları, adliye personeli ve kamu kurumlan ile yaşanan problemlere ilişkin tartışma ortamı oluşturması ve buna dair istek, öneri ile çözüm tekliflerinin sunulması, genç avukatların yönetime ve sorunların çözümüne etkin olarak katılımlarının sağlanması.

ÜYELER

Madde 5-) Gaziantep Barosu’na kayıtlı meslekte beş yılım bitilmemiş ve 30 yaşım dol­durmamış avukatlar ile avukatlık stajını bitirip Gaziantep Barosu’na giriş aidatını ödeyip kaydını yaptıran ve ruhsatını bekleyen avukat adayları; Gaziantep Baro Başkanlığı’na yazılı başvuru şartı aranmaksızın doğal meclis üyesi olacaklardır.

MECLİSİN GÖREVLERİ Madde 6-)

Genç Avukatlar Meclisi’nin Yürütme Kumlu ile Baro Yönetimi nezdinde temsilciler ara­cılığıyla temsil edilmesi,

Yürütme Kurulunca Meclis üyelerinin mesleğe ve özlük haklarına ilişkin problemlerinin saptanması, derlenmesi, çözüm önerileri üretilmesi,

Önerilerin baro yönetim kumluna yazılı ve sözlü olarak iletilmesi,

Bu konularda Baro Yönetim Kurulu toplantılarına Genç Avukatlar Meclisi temsilcisi gönderilmesi

Avukat adayı olan stajyer avukatların temsilcilerinin de Genç Avukatlar Meclisi Yüıütme Kuıulu toplantılarına katılarak stajyerlere yönelik problem ve çözüm önerilerinin saptanması,

MECLİSİN ORGANLARI

Madde 7-)

Genç Avukatlar Meclisi organları şunlardır;

Genel Kurul

Yürütme Kurulu

GENEL KURUL

Madde 8-) Görevi;

Yürütme Kumlu üyelerini seçmek,

Bu yönergenin 4. maddesinde yer alan amaca uygun olarak, Genç Avukatlar Meclisi üye­lerinin mesleğe ilişkin problemlerinin saptanması, çözüm önerileri üretilmesi konusunda görüşmek üzere toplantıları gerçekleştirmek.

Gündemdeki konuları görüşmek, gerekli gördüğü tavsiye kararlarını almak,

Bir sonraki toplantıda görüşülmesini istenilen konuların gündeme alınmasına karar vermek

GENEL KURUL TOPLANTI USULLERİ Madde 9-)

Seçimli Olağan Toplantı: Genel Kurul iki yılda bir kez Aralık ayının Yürütme Kumlu Başkanının daveti üzerine gündemindeki maddeleri görüşmek, Yürütme Kumlunu seçmek üzere toplanır.

Olağan Toplantı: Genel kurul İlci yılda bir kez madde 8/2 de sayılan görevleri yerine getir­mek ve seçim gündemli olarak toplamı-.

Olağanüstü Toplantı: Genel Kurul; Yürütme Kurulu’nun gerekli gördüğü hallerde veya Genç Avukatlar Meclisi üyelerinin en az 3/5’ inin yazılı talebi ile olağanüstü olarak toplanır. Toplantı gündemi, yeri, gün ve saati yürütme kumlunca 14 gün içerisinde belirlenir ve ilan edilir.

GENEL KURUL TOPLANTI VE KARAR YETER SAYILARI Madde 10-) Seçimli Olağan Toplantı Görüşme ve karar yeter sayısı:

Seçimli Olağan Toplantı, Genç Avukatlar Meclisi üyelerin inden çoğunluk oluşma şartı olmaksızın katılmasıyla toplanır. Toplantıyı yönetmek üzere, toplantıya katılan en kıdemli üyelerden, kıdem sırasına göre bir başkan, bir başkan yardımcısı ve iki katip üyeden oluşan Divan Başkanlığı oluşturulur. Divanda Gaziantep Barosunun Genç Avukatlardan Meclisinden sorumlu koordinatör üyesi de yer alır. Seçimlerde herhangi bir blok liste ile aday olan üye di­van başkanlığında görev alamaz. Boş kalan üyenin yeri kıdem esasına göre doldurulur. Seçimli olağan toplantıda seçim haricinde alınacak kararlara ilişkin karar yeter sayısı toplantıya katılanların salt çoğunluğudur. Kararlar açık oylama ile alınır.

 

Seçimli Genel Kurullarda Yürütme Kurulu Adayları olarak 11 yürütme kumlu üyesi 3 yedek yürütme kumlu üyesi toplamda 14 kişilik üyeler seçilir.

Adaylar seçimlere bireysel girebilecekleri gibi blok Listeler halinde de aday olabilirler. Seçim gizli oy ve açık sayım usulüyle yapılır.

Seçim oylaması ve sayımı divan başkanlığınca yürütülür. Yürütme Kumlu adaylarından en çok oyu alan aday veya Blok Liste Yürütme Kumlu olarak seçilir.

Seçimlerin yapılması, düzeni, oyların sayımı ve denetlenmesi ile itirazların değerlendirilmesi Gaziantep Barosu Merkezler ve Komisyonlar Ana Yönergesinin 9. maddesindeki usule göre yapılır.

Madde 11-) Olağan Toplantı Görüşme ve karar yeter sayısı: Olağan toplantı, seçimli olağan toplantı ile birlikte yapılışı. Karar yeter sayısı toplantıya katılanların salt çoğunluğudur.

Oylama açık oyla yapılır.

YÜRÜTME KURULU

Madde 12-) Genç Avukatlar Meclisi Yürütme Kurulu’nun oluşumu: Bir başkan, bir genel sek­reter ve dokuz üyeden oluşur. Yürütme Kumlu Genç Avukatlar Meclisi’nin iki yılda bir yapılan seçimli olağan toplantısında en yüksek oyu alan 11 (on bir) üyeden ve ayrıca 3 (üç) kişilik yedek üye listesinden oluşan 14 kişilik listelerden oluşur. Seçimlere blok liste olarak da girilmesi mümkündür ancak bu durumda seçime girmek için 14 (on dört) kişiden oluşan yür­ütme kumlu aday listesi ile seçime girmek zorunludur. Yürütme Kurulunun ilk toplantısında, Yürütme Kumlu Başkanı ve Genel Sekreteri görev dağılımını belirler. Genel Sekreterin seçimi, seçimlerden sonra oluşacak yürütme kumlu içerisinde yapılacak seçim ile belirlenir.

Madde 13-) Yürütme Kurulunun Görev Süresi: Gaziantep Barosu Genç Avukatlar Meclisi Başkanı ve Yürütme Kurulunun görev süresi 2 yıldır. Bu süre içerisinde üyelik kaybedilse dahi başkan ve kurul üyeleri bir sonraki olağan seçime kadar görevlerinin başında kalırlar. Herhangi bir nedenle görevlerinin boşalması durumunda yedek üyelerden yedek listedeki şuayla boşalan üyelik doldurulur.

Madde 14-) Yürütme Kurulunun Çalışma Yeri: Baro Yönetimince, Genç Avukatlar Meclisi Yürütme Kurulunun çalışmaları için Baro Binasında ve Adliye içerisinde uygun yerler tahsis edilir.

Madde 15-) Yürütme Kurulunun Görevleri:

Genç Avukatlar Meclisi Yürütme Kurulunun meclisin sürekli organı olarak görevleri;

Ayda bir toplantı yapmak, Genç Avukatlar Meclisi Genel Kurulu’na sunulacak projeleri hazırlamak,

Genç Avukatlar Meclisi Genel Kurulunu iki yılda bir kez toplamak, toplantı gündemini hazırlamak ve meclis üyelerine duyurmak.

Genç Avukatlar Meclisi Genel Kumlunda alınan kararlan yürütmek,

Genç Avukatlar Meclisi çalışmalarını meslektaşlara duyurmak,

Genç Avukatlar Meclisi Genel Kurulunun vereceği diğer görevleri yapmak,

Görevin gerektirmesi halinde, geçici alt çalışma grupları ve komisyonlar oluşturmak.

Gerekli kayıt ve belgeleri tutmak.

Genç Avukatlar meclisinde alınan tavsiye niteliğindeki kararların görüşülmesi için Baro yönetim kumluna iletmek.

Genç Avukatlar meclisinde alman tavsiye niteliğindeki kararlan Baro yönetim kuruluna sunum yapmak üzere bir temsilciyi seçmek,

Madde 16-) Yürütme Kurulu Üyelerinin Azli: Yürütme kumlu toplantılarına üç defa üst üste veya toplamda beş defa özürsüz ve izinsiz olarak katılmayan yürütme kurulu üyesi, diğer yürütme kumlu üyelerin % çoğunluğunun oyu ile yürütme kumlu üyeliğinden azledilebilir. Yeri boşalan üye yerine, yedek üyelerden en yüksek oy alandan başlamak üzere boşalan üyelik doldurulur.

DENETLEME KURULU

Madde 17-) Genç Avukatlar Meclisinin Gaziantep Baro Başkanlığından bağımsız bir tüzel kişiliği olmayıp Baro Yönetim Kumlunun ve Gaziantep Barosu Denetleme Kurulunun denetimi altındadır haricen bir denetim kumlu oluşturulmasına gerek bulunmamaktadır.

SON HÜKÜMLER

Madde 18-) Giderlerin Karşılanması: Genç Avukatlar Meclisi’nin ve Yürütme Kurlu Aday Listelerinin seçim çalışmaları da dahil olmak üzere görevde oldukları süreçte çalışmalarının ve etkinliklerinin giderleri Baro Yönetimince karşılanır. Bu giderlerin tahakkukunda ve öden­mesinde Baro yönetiminin tâbi olduğu esaslar uygulanır.

Madde 19-) Bu yönergede hüküm bulunmayan hallerde 1136 sayılı Avukatlık Kanunu ile A­vukatlık Kanunu Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

20-) Bu yönerge hükümleri; Yürütme Kumlu Karan veya Genç Avukatlar Meclisi üye tamsayısının 1/5’nin yazılı teklifi ile gelen değişiklik talepleri; Yürütme Kurulunun Genel Kurulu toplantıya çağrılnası ve Genel Kurula katılanların salt çoğunluyla alman kararlar Baro Yönetim Kumlu tarafından değerlendirilerek karara bağlanır. Ancak herhalde bu salt çoğun­luk üye tamsayısının 1/3 ünden aşağı olamaz.

GEÇİCİ MADDE-) Bu yönergenin baro yönetim kumlunca kabulünden sonra yapılacak ve Genç Avukatlar Meclisinin organlarının teşekkül edeceği seçimli olağan genel kumlu Gazian­tep Barosu Yönetim Kumlunun belirlediği yer, gün ve saatte yapılır.

İş bu yönerge Gaziantep Barosu Yönetim Kurulu’nun .../.../ tarihli toplantısını 1 nolu ka­rarıyla yürürlüğe girmiştir.

15 TEMMUZ MAHALLESİ 148063 NOLU CADDE NO:13 ŞEHİTKAMİL/GAZİANTEP (Nesibe Aydın Okulları Yanı)
0 342 231 52 90
iletisim@gaziantepbarosu.org.tr
www.gaziantepbarosu.org.tr ©
X
Yol Tarifi
Mail
Telefon