Kategoriler

SAĞLIK HUKUKU KOMİSYONU

Sağlık Hukuku Komisyonu Koordinatör Yönetim Kurulu Üyeleri

Av. Emine Sevil KOYUNCU     0505 539 28 85                     

Av.Aybars Cem ÖZASLAN      0532 551 36 60

Sağlık Hukuku Komisyonu Yürütme Kurulu Üyeleri

Av. Murat ARUN                       0532 608 06 98

Av. Hacer YILDIRIM                 0539 521 68 87

Av. Songül KALKAN                 0536 467 06 50 

Stj.Av. Burcu Başkuş                0552 014 50 35

Stj.Av.Özgür ALTINBAŞ            0505 657 05 77

 

GAZİANTEP BAROSU SAĞLIK HUKUKU KOMİSYONU YÖNERGESİ

KURULUŞ VE DAYANAK:

KURULUŞ

Gaziantep Barosu Sağlık Hukuku Komisyonu Gaziantep Barosu’na bağlı olarak, işbu Yönergede açıklanan esaslar çerçevesinde faaliyet göstermek üzere Baro Yönetim Kurulu’nun ... tarih ve .. .sayılı kararma istinaden kurulmuştur.

ÜYELER

Sağlık Hukuku Komisyonu üyeleri gönüllü olarak çalışmak isteyen avukatlardan ve stajyer avukatlardan oluşur.

Avukatlar ve stajyer avukatlar komisyonun tüm toplantı ve çalışmalarına katılmakta serbesttir.

Yürütme Kurulu Üyelerinin mazeretsiz olarak 3 toplantıya katılmaması veya almış olduğu bir görevlendirmeyi takip eden ilk toplantıya mazeretsiz olarak katılmaması nedeniyle yerine getirmemesi halinde, Baro Yönetim Kurulu tarafından hakkında komisyon üyeliğinden çıkarılma kararı verilebilir.

ÜYELİĞE KABUL

Sağlık hukuku komisyonu üyeliğine başvuru komisyona verilecek dilekçe ile mümkündür. Komisyona sunulan dilekçenin akabinde komisyonun art arda 3 toplantısına katılım ile komisyon üyeliğine kabul olunur.

TANIMLAR VE KISALTMALAR

Bu yönergede geçen,

Baro:Gaziantep Barosu Yönetim Kurulu, Yönetim Kurulu,

SHK:Gaziantep Barosu Sağlık Hukuku Komisyonu,

Yürütme Kurulu:Sağlık Hukuku Komisyonu Yürütme Kurulu,

Genel Sekreter:Sağlık Hukuku Komisyonu Genel Sekreteri,

Komisyon ÜyelerûSağlık Hukuku Komisyonu Üyeleri,

Koordinatör:Komisyon ile koordinasyondan sorumlu Baro Yönetim Kurulu Üyelerini ifade eder.

AMAÇ:

Bu Yönerge ile Sağlık Hukuku Komisyonu’nun kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esasları belirlenmiştir.

Bu komisyonun amacı;

Hasta, hekim ve tüm sağlık personelinin, Hukukun üstünlüğü, adil yargılanma ve hak arama özgürlüğünün geliştirilmesi temelinde hakları ve sorumlulukları bağlamında çalışmalar yapılması,

Mesleki, akademik ve uygulamaya yönelik araştırmalar, çalışmalar ve etkinlikler yürütmek; Bu konuda Barolar, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, her türlü kamu kurum ve kuruluşları ve tüm sağlık alanındaki meslek kişi ve kuruluşları ile işbirliği içinde olmak,

Hasta, hekim ve tüm sağlık personellerinin karşılaşacağı tüm hal ve durumlar ile ilgili her çeşit hukuksal ve örgütlü yardım sağlamak,

Gaziantep Barosu Sağlık Hukuku Komisyonunun kuruluş, görev, yetki, örgütlenme, çalışma usul ve ilkelerini düzenlemektir.

41 KAPSAM:

Sağlık Hukuku alanında uzmanlaşmanın sağlanması, bu amaçla çalışmalar yapılması, mevcut yasal düzenlemelerin takibi ile uygulanabilirliğinin sağlanması,

Sağlıklı yaşam hakkının ve hasta haklarının korunmasına, bu hakların güvence altına alınmasına katkı sağlanması; bu hakların sosyal bir hak olduğu hususunun gündeme getirilmesi, bu hususlarda eğitici ve etkin çalışmalar yapılması, bu bağlamda hukuksal destek sağlanması,

Hasta hakları kapsamındaki mevcut yasal düzenlemelerin hayata geçirilmesi ve uygulanabilirliği ile bu hususta toplumun bilinçlendirilmesinin sağlanması,

Hastaların aldığı tıbbi hizmetin kalitesinin artırılması,

Hasta hakkı ihlallerinin önlenmesi, hasta hakları ve hasta güvenliğinin sağlanması,

Tıbbın uygulanmasından doğan hukuki ihtilaflar ile ilgili olarak bilgilendirme amaçlı bilimsel çalışmalar yapılması, bu alanda çözüm üretilmesinin ve uzmanlaşmanın, yeni gelişmelerin takibinin ve bilgi paylaşımının sağlanması,

Sağlık kurumlan ile de işbirliği yapılması sağlanarak, Sağlık Hukuku, hasta ve hekim hakları konusunda bilimsel toplantılar, meslek içi eğitim seminerleri, panel ve sempozyumlar düzenlenmesi; düzenlenen seminer, panel ve sempozyumlara katılım sağlanması,

Sağlık Hukuku, malpraktis davaları, tıbbın kötü uygulanmasından doğan davalar, hasta ve hekim hakları, hastaların ve hekimlerin hukuki sorumluluğu, sağlık kurumlarının ve sağlık çalışanlarının hukuki sorumluluğu, bu hususlardaki cezai sorumluluk alanlarında ulusal ve uluslar arası yasal düzenlemeler ve bilimsel incelemeler ile yargısal içtihatların derlenmesi ve mevzuat çalışmalarına katkı sunulmasıdır.

51GÖREV VE SORUMLULUKLAR K YÜR ÜTME KUR UL U

Sağlık Hukuku Komisyonu Yürütme Kurulu 5 asil ve 5 yedek üyeden oluşur.

Sağlık Hukuku Komisyonu Yürütme Kurulu’nun tüm üyeleri komisyon üyelerinin salt çoğunluğunun kararı ile seçilir.

Yürütme Kurulu üyelerinden birinin;

-Görevden çekildiğini belirtmesi,

-Komisyon üyeliğinden istifa etmesi ve istifasının kabulüne dair Baro Yönetim Kurulu kararının komisyona bildirilmesi,

-Baro Yönetim Kurulu tarafından komisyon üyeliğine ya da Yürütme Kurulumdaki görevine son verilmesi kararının komisyona bildirilmesi

Durumlarında yerine seçilmiş yedek üye sırası ile atanır.

Boşta kalan göreve aday olan hiçbir komisyon üyesi yoksa, Sağlık Hukuku Komisyonu koordinatörleri komisyon üyelerinden bir kişiyi görevlendirir.

Yürütme kurulu gündemi belirlemek, çalışmaları koordine etmek, baro yönetim kurulunu çalışmalar ile ilgili bilgilendirmek ile sorumludur.

SHK, komisyon üyeleri tarafından seçilecek Yürütme Kurulu tarafından yönetilir. Komisyon Yürütme Kurulu, yapılan işlemler ve alınan kararlar hakkında SHK üyelerini bilgilendirir.

Yürütme Kurulu davetli olduğu seminer, sempozyum, panel ve sair toplantı ve davetlere SHK adına katılacak üyeleri Baro Yönetim Kuruluna bildirir.

Yürütme Kurulu, görevlendirilen SHK üyesinin yapmış olduğu işlemleri her aşamada izlemek ve desteklemekle görevlidir.

Yürütme Kurulu gerektiğinde alt gruplar oluşturabilir ve bu alt gruplar arasında görev dağılımı yapar.

Yürütme kurulu kendi içerinden bir genel sekreter belirler. Genel sekreter, SHK dosyalarını düzenlemek, toplantı hazırlığı yapmak, SHK yürütme kurulu tarafından belirlenen toplantı tarih ve saatini komisyon üyelerine duyurmak, önerilen gündemi hazırlamak, istemi halinde gündemin üyelere zamanında ulaşmasını sağlamak, toplantı tutanağı oluşturmak, Baro ile yapılan yazışmaları arşivleyerek saklamak, kararları tutmak ve ilgililere imzalatmak, toplantıya katılanları tespit etmek ve istemi halinde devam çizelgeleri tutmak, talep, şikayet ve önerileri kayıt altına alıp Komisyon Yürütme Kuruluna sunmakla görevlidir.

SHK ÜYELERİNİN GÖREVLERİ

l.SHK'nın görevleri ve faaliyet konularına uygun şekilde hareket etmek,

2.SHK toplantılarına katılmak ve katılamayacağı durumlarda çağrı, telefon, faks, internet, elektronik posta ve her türlü iletişim aracı ile mazeretini bildirmek,

3.Oluşturulan alt gruplarda görev almak,

Görevlendirmelerin sonucunda düzenlenen rapor ve tutanakları, takip eden ilk toplantıda Komisyon Yürütme Kurulu'na sunmak ve Komisyon üyelerine bilgilendirme yapmak,

Görevlendirme konusu ile ilgili Baro Yönetim Kurulu'nca alman kararları ve yapılan işlemleri takip ederek SHK’yı bilgilendirmek,

İvedi işlerde Komisyonun vereceği görevleri yerine getirmek,

Görevlendirilen komisyon üyesi, Baro Yönetim Kurulu’nca alman kararları ve yapılan işlemleri takip ederek, görevlendirme konusunun adli ve idari mercilerce soruşturma ve kovuşturma konusu edilmesi halinde, süreci son aşamasına kadar izlemek ve SHK Yürütme Kuruluna gecikmeksizin bilgi vermek,

SHK'nın etkin, disiplinli çalışması için katkıda bulunmak.

6) ÇALIŞMA YÖNTEMİ VE TOPLANTI USULÜ:

Komisyon en az 10 üyeden oluşur. Toplantı usulü ve esasları Komisyon üyeleri tarafından tayin edilir. Tayin edilen toplantı günü ve gündemi ile toplantıda alman kararlar Baro Yönetim Kurulunun bilgisine sunulur.

TOPLANTI VE KARAR

SHK iki haftada en az bir kez toplanır ve üye sayısının V* ünden az olmamak üzere kaplanların salt çoğunluğu ile karar alır. Oyların eşit çıkması halinde koordinatörlerin oyu lehine karar verilir.

Yürütme Kurulu Üyeleri ya da Komisyon üyelerinin çağrısı üzerine her zaman toplanılabilinir. Baro Başkanı ve/veya Koordinasyondan sorumlu Baro Yönetim Kurulu Üyesi gerek gördüğü her toplantıya katılabilir. Toplantıya çağrı, telefon, faks, internet, elektronik posta ve her türlü iletişim aracı ile yapılabilir.

71SAĞLIK HUKUKU KOMİSYONUNUN İŞLEYİŞİ

Sağlık Hukuku Komisyonunun etkinliğini sürdürmesi için gerekli oda, telefon hattı, kırtasiye gereçleri, ulaşım, konaklama, temsil giderleri ve bunlarla sınırlı olmamak üzere ihtiyaç duyulan her türlü harcamalar Baro Başkanlığınca sağlanır.

8)YÖNERGEDE HÜKÜM BULUNMAMASI DURUMU

Yönergede hüküm bulunmaması durumunda Meslek Kuralları ve yönergeyle ilgili tüzük ve yönetmelikler uygulanır.

91YÜRÜTME VE YÜRÜRLÜK

Bu yönerge hükümleri Gaziantep Barosu Başkanlığı tarafından yürütülür.Bu Yönerge, Yönetim Kurulu’nun             Tarih ve          numaralı kararı ile tarihinde yürürlüğe girmiştir.

 

15 TEMMUZ MAHALLESİ 148063 NOLU CADDE NO:13 ŞEHİTKAMİL/GAZİANTEP (Nesibe Aydın Okulları Yanı)
0 342 231 52 90
iletisim@gaziantepbarosu.org.tr
www.gaziantepbarosu.org.tr ©
X
Yol Tarifi
Mail
Telefon