Kategoriler

İNSAN HAKLARI MERKEZİ

İnsan Hakları Merkezi Koordinatör Yönetim Kurulu Üyeleri

Av.Bişenk ÇİRKİN                           0553 028 21 55 

Av.İnan ÖZTÜRK                            0530 432 54 54

Av.Ahmet Ergin SÖZEN                 0536 242 37 24

İnsan Hakları Merkezi Yürütme Kurulu

Av.Bahri OĞUZ                                0542 842 50 73

Av.Mehmet ERDEM                         0507 717 24 23

Av.Öznur SERİNDAĞ                       0532 060 60 77 

Av.Ceren YILDIZ                               0530 835 59 95 

Av.Bermal KUTLU                             0533 785 17 82

 

GAZİANTEP BAROSU

İNSAN HAKLARI MERKEZİ İÇ YÖNERGESİ

BÖLÜM
Genel Hükümler

Merkezin Kuruluşu, Amacı ve Etkinlikleri

Kuruluş/Dayanak

Madde 1: Gaziantep Barosu insan Hakları Merkezi 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 76., 95/21 .Ve 110/17 maddeleri ile Baroların görevleri arasında yer alan, hukukun üstünlüğünü ve insan haklarını savunmak ve korumak, bu kavramlara işlerlik kazandırmak amacıyla Gaziantep Barosu Başkanlığı nezdinde bu Yönergede düzenlenen esaslar çerçevesinde faaliyet göstermek üzere kurulmuştur.

Amaç

Madde 2: Merkezin amacı, temel hak ve özgürlüklerin güvence altına alınması, hukukun üstünlüğünün egemen kılınması, insan hakları alanında ulusal ve ulusal üstü hukuk ekseninde, insan haklarının tanınması, korunması, uygulanması ve geliştirilmesi açılarından mesleki, kuramsal ve uygulamaya yönelik araştırma ve çalışma yapmaktır.

Kapsam

Madde 3: Bu yönerge Gaziantep Barosu insan Hakları Merkezi’nin iç örgütlenmesine, yetkilerine, üyelik koşullarına, personel ve bütçesine, çalışma yöntemine;

Gaziantep Barosu Yönetim Kurulu, komisyonları, kurulları ve merkezleriyle ilişkilerine;

TBB’nin insan Hakları Merkezi ve diğer baroların insan hakları merkezleri ile ilişkilerine ilişkin kuralları belirler.

Tanımlar Madde 4:

Bu yönergenin uygulanmasında;

TBB : Türkiye Barolar Birliği’ni

Yönetim Kurulu : Gaziantep Barosunun Yönetim organını,

Koordinatör : Gaziantep Barosu Yönetim Kurulu'nun insan Hakları Merkezi’nden sorumlu üyesini,

İHM : insan Hakları Merkezi’ni

İHM Yürütme Kurulu : insan Hakları Merkezi Yönetim organını,

Üye : insan Hakları Merkezine üye avukatları,

Ana Yönerge : Gaziantep Barosu Merkezler ve komisyonlar ana yönergesini,

İç Yönerge : Gaziantep Barosu insan Hakları Merkezi iç yönergesini ifade eder.

Yetki ve Görev

Madde 5

İHM aşağıdaki faaliyetleri yürütür;

İnsan Hakları ihlallerinin izlenmesine ilişkin Faaliyetler

insan haklan ihlallerine ilişkin başvuruları alır, ön incelemesini yapar, görev kapsamına giren başvurular ile ilgili Gaziantep Barosu Yönetim Kurulu’na bildirerek bu yönergede öngörülen kararları alır, belirlenen faaliyetleri yürütür; ön inceleme sonucu görevi kapsamına girmeyen başvurular hakkında başvurucuyu bilgilendirir.

insan haklarının sistematik ve yapısal olarak ihlaline yol açan kural ve uygulamalardan kaynaklanan davaları, dezavantajlı gruplara yönelik hak ihlali davalarını, insan haklarının korunması mücadelesinde hayati öneme sahip davaları izler, davalar hakkında rapor hazırlayarak Gaziantep Barosu yönetim kuruluna bildirerek müdahil olunması hususunda yetki alır.

İnsan Haklarına İlişkin Araştırma ve Eğitim Faliyetleri

insan haklarının korunması, geliştirilmesi, hak ihlallerinin önlenmesi ve ihlallerden kaynaklanan mağduriyetin giderilmesine ilişkin avukatlara, stajyer avukatlara ve topluma yönelik meslek içi ve genel eğitimler, projeler ve her türlü çalışmayı düzenler.

insan haklan alanında ulusal ve uluslararası nitelikte eğitim, seminer ve toplantılar düzenler, gerektiğinde diğer kurum, kuruluş ve kişilerle işbirliği yapar.

insan hakları alanında ihlalin kaynağı olan sorunları araştırır, inceler, raporlaştırır; sonuç ve çözüm önerilerini Gaziantep Barosu Yönetim Kurulu'na bildirerek ilgililer ve kamuoyu ile paylaşır.

insan Hakları ile ilgili süreli ve süresiz yayın yapar; arşiv, veri tabam ve benzeri bilgiye ulaşmayı kolaylaştırıcı mecralar oluşturur.

İnsan Hakları Politikasına ilişkin Çalışma, Görüş ve Açıklama Faaliyetleri

Ulusal ve uluslararası alanda insan haklarına ilişkin güncel gelişmeleri izler, bu gelişmelere ilişkin raporlama hazırlar, kamuoyu ve karar alıcıları etkilemeye yönelik çalışmalar yapar.

Gerektiğinde insan haklarının korunmasını ve geliştirilmesinin sağlanması amacıyla meslek örgütleriyle, diğer baroların insan hakları merkezleriyle, insan hakları alanında araştırmalar yürüten ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile işbirliği yapar.

BÖLÜM

Merkezin Yapılanması

Madde 6:

Gaziantep Barosu İnsan Hakları Merkezi, ana yönerge md 8.1.2’ye göre Yürütme Kurulu, Koordinatör ve üyelerden oluşur. İnsan Hakları Merkezi, Baronun yönetim kuruluna karşı, gerçekleştirdiği faaliyetler konusunda bilgilendirme yapmak hususunda sorumlu olup, yönetim kuruluna koordinatör vasıtasıyla raporlama yapar.

İHM üyeleri, merkezde çalışmak üzere başvuran Gaziantep Barosu üyesi avukatlardan oluşur.

 

¡HM Yürütme Kurulu, seçimli Baro Genel Kurullarını takip eden bir ay içinde üyeler tarafından yapılan kapalı oylamada oluşan oy çokluğuyla yeniden belirlenir.

Yürütme Kurulu

Madde 7: Yürütme Kurulu: Ana Yönerge 8.1.2. maddeye göre en az 3, en fazla 11 İHM üyesinden oluşur. Yürütme kurulu, İHM üyelerince Gaziantep Barosu Olağan Genel Kurul’dan sonra bir ay içerisinde yapılan seçimle belirlenir. Yürütme Kurulu, kendi üyeleri içerisinde görev dağılımını uygun gördüğü biçimde gerçekleştirebilir.

Görev ve yetkileri

Madde 8: Yürütme Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

Merkezin yıllık etkinlik raporunun hazırlanması.

Merkezin amacı doğrultusunda gerekli çalışma programlarının, eğitimlerin ve etkinliklerin hazırlanması, projelendirilmesi ve yürütülmesi,

Sekretarya faaliyetlerinin yürütülmesi için kendi içinden uygun sayıda üyenin seçilmesi.

Merkezin ihtiyaç duyduğu konularda alt çalışma gruplarının oluşturulması ve bu grupların eşgüdümünün sağlanması,

Merkez çalışma alanı ile ilgili olarak Baro Yönetim Kurulunun kendilerine tevdi ettiği işlerin yürütülmesi.

Koordinatör

Madde 9: Merkez Koordinatörü Yönetim Kurulu tarafından iki yıl süre ile seçilir. Koordinatör, sürenin bitiminden sonra yeniden aynı göreve getirilebilir.

Görev ve Yetkileri

Madde 10:Koordinatörün görev ve yetkileri şunlardır:

insan Hakları Merkezi’ni, Baro Başkanlığı ve Baro Yönetimi nezdinde temsil etmek,

Merkezin amacının gerekli kıldığı tüm etkinliklerin, projelerin ve çalışma programlarının hazırlanması ve yürütülmesinde İHM’ye ve baro başkanlığına karşı sorumlu olmak,

Merkez bütçesini Baro başkanlığına sunmak,

Her yıl sonunda geçmiş yıla ait İnsan Hakları merkezi etkinlik raporunu yürütme kurulu ile birlikte hazırlamak, genel üye toplantısında son şeklini vermek ve Baro Başkanlığına sunmak,

Üyeler

Madde 11: Gaziantep Barosu’na kayıtlı avukatlar, İHM üye başvuru formunu doldurarak ve yürütme kuruluna başvuru yaparak ¡HM üyesi olurlar.

Görev ve yetkileri

Madde 12: Üyelerin görev ve yetkileri şunlardır:

İHM olağan toplantılarına katılmak ¡HM seçimlerinde oy kullanmak.

İHM tarafından düzenlenen etkinliklere, seminerlere, eğitimlere, projelere ve her türlü çalışmaya katılmak, gerektiği durumlarda bu çalışmalarda görev ve sorumluluk almak.

Çalışma Grupları/Komisyonları:

Madde 13: Gaziantep Barosu insan Hakları Merkezi tarafından gerekil görüldüğü takdirde ve gerekli görülen konularda, üyelerin talebi ile alt çalışma komisyonları kurulabilir.

İHM Toplantı usulü ve Karar Defteri

Madde 14: İHM olağan toplantıları en geç iki haftada bir yapılır. Yürütme kurulu gerekil gördüğü hallerde toplantı yapma kararı alabilir.

Olağan toplantılarda gündem önerileri ve alman kararlar, karar defterine yazılır. Karar defterini, toplantıda bulunan üyelerden herhangi birisi düzenleyebilir. Karar defterine toplantıya katılan bütün üyeler imza atarak kararlar kesinleştirilir.

BÖLÜM Mali Hükümler

Merkezin Giderleri

Madde 15: Merkezin amacını ve bu yönergede belirlenen etkinliklerini yerine getirmeye yönelik her türlü giderleri Baronun bütçesinden karşılanır.

BÖLÜM Son Hükümler

Madde 16: Bu Yönergede yapılması talep edilen değişiklikler; İHM üye sayısının en az %50+1 üye sayısıyla yapacağı toplantıdaki salt çoğunluk kararı ile yapılabilir.

iç yönergede yapılan değişiklikler Gaziantep Barosu Yönetim Kurulunun kararın alındığı tarih ile kabul edilmiş olup, kabul tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

Madde 17: Bu yönergede hükümlerini Gaziantep Barosu Başkanlığı yürütür.

Yönergenin kabul edilmesine kaplanların oybirliği ile karar verildi.

15 TEMMUZ MAHALLESİ 148063 NOLU CADDE NO:13 ŞEHİTKAMİL/GAZİANTEP (Nesibe Aydın Okulları Yanı)
0 342 231 52 90
iletisim@gaziantepbarosu.org.tr
www.gaziantepbarosu.org.tr ©
X
Yol Tarifi
Mail
Telefon