Kategoriler

HAYVAN HAKLARI MERKEZİ

Hayvan Hakları Komisyonu Başkan

Av. Merve EREN                                          0536 469 91 15 
Hayvan Hakları Komisyonu Başkan Yardımcısı

Av. Aslı Rümeysa KARADENİZ                   0507 408 85 42
Hayvan Hakları Komisyonu Yazman

Av. Binnur ÖZBAY                                        0534 723 66 79
Hayvan Hakları Komisyonu Yürütme Kurulu

Av. Yunus Emre GÖLGELİ                           0542 224 24 85
Av. Gülşah ATAYETER                                 0530 234 34 17 
Av. Abdülkadir ASLANGİL                            0530 125 43 17  
Stj. Av. Berfin ÇALMAN                                0537 975 35 22

 

GAZİANTEP BAROSU

HAYVAN HAKLARI MERKEZİ YÖNERGESİ

BÖLÜM

Amaç, Kuruluş ve Dayanak Amaç

Madde 1: Bu Yönerge ile Gaziantep Barosu bünyesinde kurulan Hayvan Haklan Merkezi'nin kuruluşu, örgütlenmesi, görev, yetki, çalışma usul ve esasları düzenlenmektedir.

Kuruluş

Madde 2: Gaziantep Barosunun 03/03/2021 tarih ve 2021/10 sayılı Yönetim Kurulu Karan ile Hayvan Haklan Merkezi kurulmuştur.

Hukuki Dayanak

Madde 3: Bu yönetmelik 19.03.1969 tarih ve 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun 95. maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

BÖLÜM

Merkezin Amaç ve İlkeleri

Madde 4: Hayvan Haklan Merkezinin amacı, hukukun üstünlüğünü, savunmanın ve yargının bağımsızlığını ilke edinerek; ulusal ve uluslararası hukuk çerçevesinde hayvan haklarının tanınması, uygulanması, geliştirilmesi ile mesleki sorunların tespiti ve çözümlenmesi konusunda uygulamaya yönelik araştırmalar ve çalışmalar yapmak ve Baro Yönetim Kuruluna bu yönde yardımcı olmaktır.

Merkezin Görev ve Yetkileri

Madde 5: Hayvan Haklan Merkezi’nin görev ve yetkileri aşağıdaki gibidir:

Hayvan haklarının korunması ve yaşam koşullarının İyileştirilmesi için mevcut yasalann eksiksiz uygulanmasını sağlamak, amaca uygun olmayan yasa hükümlerinin iptali için çalışmak, yeni yasa hükümleri teklif etmek

Hayvan haklan konusunda konferans, panel, seminer, kurultay düzenlemek ve düzenlenen bu etkinliklere katılmak

Gaziantep ilinde bulunan bakımevi, barınak gibi yerlerde bulunan hayvanların yaşam ve sağlık koşullannın denetlenmesi ve iyileştirilmesi için ilgili mercilerle işbirliği yapmak Amaca uygun basın bildirilerinde bulunmak

Hayvan hakkı ihlalleri ile ilgili davalara müdahil olmak, gerekli durumlarda Gaziantep Barosu’nu temsilen şikayette bulunmak, davalar açmak Hayvan haklan ile ilgili yayınlar çıkarmak

Hayvan hakkı ihlallerini kınamak, Yargı ve idari makamlarla görüşmeler ve yazışmalar yaparak hayvan hakları konusunda farkındalık yaratmak ) Amaca uygun faaliyetlerde bulunur iken diğer barolar, sivil toplum örgütleri, yerel yönetimler ve diğer idari makamlarla işbirliği yapmak

BÖLÜM

Merkezin Genel Yapılanması

Başkan

Başkan Yardımcısı

Yazman

Yürütme Kurulu

Diğer üyeler Madde 6 :

Merkez Başkanı:

Başkan, merkez üyesi avukatlar arasından, toplantı yeter sayısı gözetilerek oy çokluğu ile seçilir. Görev süresi Gaziantep Barosu Yönetim Kurulu’nun görev süresi kadardır. Her yeni dönemde yeniden başkan seçimi yapılır. Başkan görev süresinin bitiminden sonra 1 kez daha yeniden aynı göreve seçilebilir.

Madde 7:

Başkanın Görev ve Yetkileri:

Hayvan Hakları Merkezi faaliyetlerinde baroyu temsil etmek

Merkez toplantılarına başkanlık etmek, merkezin gündemini belirlemek

Gerekli hallerde yürütme kurulunu olağanüstü toplantıya çağırmak

Yürütme Kurulu ile beraber faaliyet raporu hazırlamak

Madde 8:

Başkan Yardımcısı:

Başkanın görev ve yetkilerini yerine getirmesinde yardımcı olmak

Başkanın yokluğunda başkanı temsil etmek, toplantı gündemini belirlemek ve merkez toplantılarına başkanlık etmek

Madde 9:

Yazman:

Merkez toplantı tutanaklarını tutmak

Gündem ve tutanak örneklerini, faaliyet raporlarını ve alınan kararları Baro Yönetim Kuruluna sunmak.

Yürütme Kurulu tarafından hazırlanan basın açıklamalarını, e-posta gönderilerini, etkinlik duyurularını, SMS yolu ile yapılacak bildirimleri, resmi ve gayri resmi yazışmaları vb. düzenleyerek yazmak

Hayvan Hakları Merkezi Organ ve Üyeleri, Merkez Üyeliğinden Çıkma, Çıkarılma

Madde 10: Hayvan Haklan Merkezi Başkan, Başkan Yardımcısı, Sekreter ve yazılı talep üzerine üye olan avukat ve stajyer avukatlardan oluşur. Komisyona katılmak isteyen meslektaşlar, komisyona sunulan dilekçenin akabinde katıldığı ilk toplantı ile komisyon üyeliğine kabul olunur. Başkan, Başkan Yardımcısı ve Sekreter üyeler tarafından kendi içlerinden seçilir. Merkez toplantılarına mazeretsiz bir şekilde arka arkaya 3 kez, mazeretli bir şekilde 3 kez arka arkaya katılmayan üyelerin merkez üyeliğine merkez yönetim kurulunca son verilir. Ayrıca merkez başkanı tarafından kendisine görev verilen ve görevi kabul eden üyeler mazeretsiz bir şekilde arka arkaya 2 kez görevi yerine getirmez ve bu sebeple merkezin işleyişini aksatırlar ise yürütme kurulunca merkez üyeliğinden çıkarılırlar ve o seçim dönemi için bir daha üyeliğe kabul edilmezler. Merkez üyeliğinden ayrılmak isteyen üyeler, merkeze verilecek bir dilekçe ve dilekçenin Yürütme Kurulunca işleme alınıp karar alınması üzerine üyelikten ayrılırlar.

BÖLÜM İşleyiş

Yürütme Kurulu

Yürütme Kurulu, Merkez Başkam, Başkan Yardımcısı, Yazman ve bunların haricinde en az 2 en çok 5 üyeden oluşur. Yürütme kurulu üyeleri; merkeze üye avukatlar arasından toplantıda bulunan üyelerin arasından oy çokluğu ile seçilir.

Yürütme kurulu üyelerinin görev süreleri merkez başkamnın görev süresi kadardır.

Yürütme Kurulu 30 günde bir toplanır.

Yürütme Kurulunun toplantı yeter sayısı üye tam sayısının yansı ve karar yeter sayısı katılanların salt çoğunluğudur.

Kararlar toplantıya katılan üyeler tarafından imzalanır.

Mazereti olmaksızın üst üste üç toplantıya katılmayan Yürütme Kurulu üyesinin üyeliği kendiliğinden düşer. Üyeliği düşen üyenin yerine yapılacak ilk toplantıda yem üye seçilir.

Yürütme Kurulu'nun görev ve yetkileri şunlardır:

Toplantı gündemini belirlemek

Gündemdeki konulan görüşmek, gündeme teklifler sunmak, çalışma programı hazırlamak, yürütülecek faaliyetlere karar vermek ve uygulanmasını sağlamak

Merkez faaliyet raporunu hazırlanmak

Merkez yönergesine yeni maddeler eklemek Çalışma Esası

Madde 11: Çalışmalar gönüllülük esasına dayalı olarak yapılır.

Görev Süresi, Seçim ve Usulü

Madde 12: Hayvan Hakları Merkezi organlarının görev süresi 2 (iki) yıl olup Baro Genel Kurulu'nu takip eden ilk ay içerisinde yapılacak olan toplantıda yeniden seçim yapılarak organlar belirlenir.

Seçim üyeler arasından kapalı oy usulüyle yapılır. Merkez başkan, başkan yardımcısı ,yazman ve yürütme kuruluna seçilecek kişiler seçim günü toplantıya katılacak üyeler arasından salt çoğunlukla seçilir. Bu sayı her halükarda 8’den az olamaz.

Merkez başkan, başkan yardımcısı, yazman ve yürütme kuruluna üye olmak isteyen üyeler seçimin yapılacağı tarihten 2 hafta öncesine kadar adaylıklarını yazılı olarak merkez başkamna verecekleri dilekçe ile açıklayabilirler. Bu süreyi geçirmiş olanların adaylıkları kabul edilemez.

Gaziantep Barosu ana yönergede düzenlenen seçime çağrı usullerine uygun olarak seçim çağrısı yapılır.

Merkez Toplantıları

Madde 13: Hayvan Hakları Merkezi 15 günde bir toplanır. Toplantıların gün ve saatleri sekreter tarafından belirlenir ve üyelere bildirim her türlü iletişim aracı ile yapılır.

Toplantı ve Karar Yeter Sayısı

Madde 14: Toplantı yeter sayısı 5 (beş) olup kararlar katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır.

Çağrı Üzerine Gidilen Görevler

Madde 15: Merkezin görev ve yetkileri dahilinde kalan ve meslektaşların çağrısı üzerine olay yerine intikali gerektiren durumlarda Hayvan Haklan Merkezi üyelerinden en az 2 (iki) kişi Koordinatör veya Gaziantep Barosu tarafından belirlenecek bir Baro Yönetim Kurulu üyesiyle birlikte olay yerine giderek gerekli işlemleri yapar, tutanakları tutar. Koordinatör veya belirlenecek Baro Yönetim Kurulu üyesinin hazır bulunamaması halinde Hayvan Hakları Merkezi adına olay yerine intikal eden üyeler de gerekli işlemleri yapmaya ve tutanak tutmaya yetkilidir.

BÖLÜM Mali Hükümler Bütçe

Madde 16: Hayvan Haklan Merkezinin gelir ve giderleri Baro bütçesinden ayrılan paydan oluşur.

Masraf ve İhtiyaçlar

Madde 17: Kişilerin, demeklerin, vakıfların, toplulukların hayvan haklan sorunları ile ilgili olarak Hayvan Haklan Merkezine başvuru yapabilmeleri ve Hayvan Haklan Merkezi’nin etkin çalışabilmesi için gereken telefon, telefon hattı ve acil durumlarda olay yerine intikal için araç temini dahil diğer ihtiyaçlar imkanlar da göz önüne alınmak suretiyle Gaziantep Barosu tarafından ayrılan bütçe içerisinden ve Gaziantep Barosu tarafından karşılanır.

BÖLÜM

Son Hükümler ve Yürürlük Son Hükümler

Geçici Madde 1: Yönergenin kabul edildiği Gaziantep Barosu Yönetim Kurulu toplantısını takip eden İlk toplantıda Merkez haline gelen Hayvan Hakları Merkezi'nin Başkan, Başkan Yardımcısı ve Sekreter seçimleri yapılır. Bu seçimle göreve gelen üyeler bir bu görevlerini bir

dahaki Gaziantep Barosu Genel Kurulu'nu takip eden bir aylık süre içerisinde yapılacak toplantıya kadar sürdürür.

Yürürlük

Madde 18: Bu Yönerge Gaziantep Barosu Yönetim Kurulu1 nun 03/03/2021 tarih ve 2021/10 sayılı karan ile kabul edilmiştir. Yönerge Gaziantep Barosu Yönetim Kurulu’nun kabulüyle yürürlüğe girer.

HAZIRLAYANLAR

HAYVAN HAKLARI MERKEZİ YÜRÜTME KURULU

AV.GÜLÇÎN DÖKÜNLÜ AV.RIZA MERT AKDEMİR   AV.LEVENT

ALİSİNANOĞLU AV.MERVE EREN

 

GAZİANTEP BAROSU BAŞKANLIĞI’NA

Baromuz bünyesinde 03/03/2021 tarih ve 2021/10 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile kurulan Hayvan Haklan Merkezi’nin yönergesinde merkezin çalışma şartlarım iyileştirmek ve kuruluş yönergesindeki seçime dair usulün eksik kalmış olması sebebiyle değişiklik yapma zorunluluğumuz doğmuştur. Kuruluş yönergemizin 10. Ve 12. Maddelerinde yapmış olduğumuz değişiklikleri içeren yeni yönergemizi baro başkanlığımıza ibraz ederiz, 08.06.2022

HAYVAN HAKLARI MERKEZİ YÜRÜTME KURULU

AV.GÜLÇİN DÖKÜNLÜ AV.RIZA MERT AKDEMİR   AV.LEVENT

ALİSÎNANOĞLU AV.MERVE EREN

 

15 TEMMUZ MAHALLESİ 148063 NOLU CADDE NO:13 ŞEHİTKAMİL/GAZİANTEP (Nesibe Aydın Okulları Yanı)
0 342 231 52 90
iletisim@gaziantepbarosu.org.tr
www.gaziantepbarosu.org.tr ©
X
Yol Tarifi
Mail
Telefon