Kategoriler

MÜNAZARA KOMİSYONU

GAZİANTEP BAROSU MÜNAZARA KOMİSYONU YÖNERGESİ

GENEL HÜKÜMLER

Amaç, Kuruluş, Dayanak ve Tanımlar:

 

Madde 1- Amaç ve Kapsam

 

Bu yönergede düzenlenen esaslar çerçevesinde etkinlik göstermek üzere GAZİANTEP BAROSU bünyesinde MÜNAZARA KOMİSYONU kurulmuştur.

Gaziantep Barosuna mensup avukatların başta ‘’Parlamenter Stili Münazara’’ yapmalarına olanak sağlamak, bu noktada münazara eğitimleri vermek, Gaziantep Barosunun katılım sağlayabileceği münazara maçlarına Gaziantep Barosu adına katılım sağlamak, stajyer avukat meslektaşların kendilerini geliştirmelerine katkı sunmak hususlarına yönelik faaliyetler gerçekleştirmek, Komisyonun genel ve temel amacını oluşturmaktadır.

Madde 2- Dayanak

Bu yönerge, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 95. Maddesinin 2. Fıkrasının 15. Bendine ve Gaziantep Barosu Merkez ve Komisyonlar Ana Yönergesinin 2,4.1.10,15.2. Maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Madde 3-Tanımlar

Bu yönergenin uygulanmasında;

a) Baro: Gaziantep Barosunu,

b) Yönetim Kurulu: Gaziantep Barosu Yönetim Kurulunu,

c) Komisyon: Gaziantep Barosu Münazara Komisyonunu,

d) Başkan: Gaziantep Barosu Münazara Komisyonu Başkanını,

e) Yürütme Kurulu: Gaziantep Barosu Münazara Komisyonunun Yürütme Kurulunu,

f) Üye: Gaziantep Barosu Münazara Komisyonuna üye olmuş Gaziantep Barosu avukat ve stajyer avukatlarını,

g) Parlamenter Stili Münazara: Her biri ikişer kişiden oluşan dört takımın bulunduğu; her biri ikişer takımdan oluşan iki kanadın bulunduğu; kanatlardan birine var olan durumu (tez) savunduğu için hükümet kanadı diğerine ise karşıt görüşü (antitez) savunduğu için muhalefet kanadı isimlerinin verildiği; serbestçe ve anlaşılır şekilde belirlenmiş olan konuda takımların parlamenter stili münazara kurallarına göre savunmalarını yaptığı; maç neticesinde tez ya da antitezin değil takımların ikna kabiliyetlerine göre puanlandığı (Örnek olarak; hükümet kanadından bir takım birinci olup muhalefet kanadından bir takım ikinci olabilir.) ve takımlar arasında birinciden dördüncüye kadar sıralama yapıldığı; maçtan sonra jüri tarafından açıklanan sıralamanın gerekçeleriyle yarışmacılara anlatıldığı bir münazara stilidir.

h) Maç: Münazara maçlarını,

ı) Jüri: Münazara maçlarında değerlendirme yapacak jüri üyelerini,

i) Moderatör: Münazara maçlarında maçı yönetecek olan görevliyi,

j) Münazır: Münazara maçında yarışan kişileri,

k) Merkez Koordinatörü: Çalışma konularını ve işlemlerini yönerge gereğince yerine getirmekle yükümlü baro yönetim kurulu üyesini ya da üyelerini,

İfade eder.

Madde 4- Komisyonun Amaç ve Görevleri

  1. Genel itibari ile en çok uygulanan münazara stili olan parlamenter stili münazara hakkında meslektaşların eğitim almalarını sağlamak bu konuda eğitimler ve seminerler düzenlemek;

 

  1. Alınan eğitimler neticesinde belli bir yetkinliğe ulaşan münazırlar ile ve yine talep eden meslektaşlar ile münazara maçları düzenlemek;

 

  1. Bu maçlarda yürürlükte ki kanunlar çerçevesinde çelişkili olan hususlarda değerlendirme yapabilmek ve yeni bakış açıları kazanabilmek amacıyla belirlenecek maç konularının yanında toplumun sorunlarından, ulusal ve uluslararası siyasetten, meslektaşlarımızın tartışmak istediği her konunun parlamenter stili münazara kuralları çerçevesinde tartışılmasına olanak sağlamak;

 

  1.  Gaziantep Barosu’nun temsil edilebileceği yarışmalarda Gaziantep Barosu’nu temsil etmek;

 

  1. Komisyonun amacı ile ilgili görülen her türlü iç eğitim, etkinlik, atölye çalışması, maç, yarışma ve diğer çalışmaları yapmak.


Komisyonun Yapılanması ve Organları

Madde 5 -Komisyon Yürütme Kurulu

 

Komisyon yürütme kurulu, bir başkan ve 6 asil ve 1 yedek üyeden oluşur. Komisyon başkanı ve yürütme kurulu, yılda bir komisyona yazılı üye başvurusunda bulunan komisyon üyeleri tarafından gizli oy açık sayım usulüyle seçimle belirlenir.

 

Seçim günü ve saati her sene Haziran ayının ilk toplantısında komisyon yürütme kurulu ve üyeleri tarafından belirlenir ve duyurulur.

 

Boşalan asil üyelikler olduğunda, Komisyon Yürütme Kurulunda seçilen yedek üyenin asil üyeliğe geçişi sağlanır ve yeni gelen üye, önceki üyenin görev süresini tamamlar.

 

Madde 6 - Komisyon Başkan ve Üyelerinin Görevleri
 

Komisyon Başkanı, Baro Başkanlığının bilgisi dâhilinde komisyonu temsil
eder; amacın gerekli kıldığı çalışmaların programlanmasını ve yürütülmesini sağlar; Yürütme Kurulunu belirtilen zamanlarda olağan ve gerektiğinde olağanüstü toplantıya çağırır. Komisyon Başkanı, gerektiğinde ve en az yıl sonunda bir kere olmak üzere, komisyon faaliyet raporunu düzenler ve Baro Başkanlığına sunar. Başkan Vekili, Başkanın bulunmadığı zamanlarda Başkana vekâlet eder; sair zamanlarda Başkanın veya Yürütme Kurulunun kendisine verdiği görevleri yerine getirir. Genel Sekreter, Komisyon Başkanı tarafından oluşturulan toplantı gündemini hazırlar, toplantı çağrılarını üyelere bildirir, toplantı tutanaklarını düzenler, komisyon yazı işlerini yönetir ve komisyon kararlarının uygulanmasını izleyerek sonuçlanmasını sağlar. Yürütme Kurulu, amaçlar doğrultusunda kendilerine verilecek diğer görev ve çalışmaları yaparlar.

 

Madde 7-Toplantılar ve Katılım
 

Komisyon Yürütme Kurulu ve komisyon üyeleri bir saat aralıklarla iki haftada bir olmak üzere olağan olarak toplanır. Komisyon Başkanı, gerektiğinde Komisyonu olağanüstü toplantıya çağırır.
 

Toplantılar gündemli olarak yapılır, görüşmeler ve kararlar tutanağa bağlanır toplantı raporu ve alınan kararlar Genel Sekreter tarafından tüm üyelere sunulur.

 

Belgelendirilmiş bir mazereti olmaksızın üst üste üç kez toplantıya katılmayan üyenin üyeliği gündeme alınacak ilk toplantıda komisyon toplantı oy birliği kararı ile düşer.

 

Madde 8-Komisyon Çalışma Düzeni

 

Maçlarda 5 jüri üyesi ve 1 moderatör yer alır. Tüm münazara maçlarında eğitimlerini tamamladıktan sonra 3 jüri üyesi ve moderatör komisyonun yürütme kurulu üyeleri ile başkan arasında dönüşümlü olarak belirlenir. Diğer 2 jüri üyesi ise meslekte en az 5 yılını tamamlamış meslektaşlar arasından yürütme kurulu üyelerince uygun görülecek olanların davet edilmesi suretiyle belirlenir. Yapılacak olan maçların sıklığı komisyonun iç çalışmasına göre belirlenir.

 

Madde 9- Komisyon Üyeliği

 

Komisyona üye olmak isteyen Gaziantep Barosuna kayıtlı stajyer avukat ve avukatların; üye olma taleplerini içerir komisyona hitaben yazılmış dilekçeyi komisyon başkanına iletmeleri ile üyelikleri yapılmış sayılır. Üyelik seçim günü, seçim saatinden 1 saat önceye kadar her zaman yapılabilir.

 

Diğer Hükümler

 

Madde 10- Giderler

 

Komisyonun amacını gerçekleştirmeye ve yönergede tanımlanan etkinliklerini
yerine getirmeye yönelik olan ve Baro Başkanlığının onayı ile alınan giderler Baro bütçesinden karşılanır.14.06.2023

 

Madde 11- Yürütme


Bu Yönerge hükümleri, Gaziantep Baro Başkanlığının bilgisi dâhilinde Gaziantep Barosu Münazara Komisyonu tarafından yürütülür.

 

Kurucu Üyeler

 

Muzaffer ALICI                                Adeviye UNCU                                Büşra Gizem OĞUZ

 

 

 

Serpil ULUDİL                                  Kemal AKALTUN                            Artuğ PİR

 

 

 

Sinem BABAOĞLU                          Ferhat ANNAÇ                                Mehmet CULHA

 

 

 

Emine Sevil KOYUNCU                  Melikşah KORKMAZ                                  

 

 

 


 

 

 

 

15 TEMMUZ MAHALLESİ 148063 NOLU CADDE NO:13 ŞEHİTKAMİL/GAZİANTEP (Nesibe Aydın Okulları Yanı)
0 342 231 52 90
iletisim@gaziantepbarosu.org.tr
www.gaziantepbarosu.org.tr ©
X
Yol Tarifi
Mail
Telefon